diglossía 2.0

Moti Angioini, Sala Sassu, Thiesi

Una chida a oe, s’Istitutu cumprensivu de Thiesi, su de duos circulos didaticos de Otzieri, s’Istitutu cumprensivu de Frorinas e su de ses circulos didaticos de Tatari ant organizadu-cun dinari pagu e intelligentzia meda-una Die de sa Limba.

Sa sala Sassu de Thiesi fit prena a tres cuartos de maistras e maistros de scola e de atera gente.

Totu amus faeddadu in sardu foras de una persone chi su sardu propriu non lu podíat ischire e chi s’est scusada.

Totu amus faeddadu su sardu nostru e nosi semus cumpresos a pari, mancari deo apo imperadu male su microfonu, ca non so acostumadu.

Thiesi e sas ateras biddas sunt in Logudoro e duncas is ateros chi ant faeddadu l’ant fatu in logororesu-logudoresu e non in logudoresu-non-logudoresu-ma-chi-ddu-narant-logudoresu-mancari-logudoresu-non siat. In logudoresu-logudoresu, ca de pois est su chi faeddaíat Mamma, b’at unu sonu chi esistit sceti innias, in Gallesu e in is limbas derivadas dae sa de is Mayas.

Custu sonu est una L surda. Bolet narrer, una L pronuntziada chentza de faxer vibbrare is cordas vocales. Pro ddu faxer depes ponner sa limba in su propriu logu de sa L e depes sulare unu pagu, ma chentza de mover s’orguena.

Est su sonu chi dias deper pronunciare candu liges su nomene de sa cumpangia de assiguratziones Lloyd.

Est unu sonu “esoticu” meda, chi benit de su cuntatu tra una S e una T.

Sonu “identitariu” meda pro is logudoresos de Logudoro.

Nemos s’est postu a prangher pro su fatu ca sa LSC non lu representat: l’ant sighidu a pronuntziare ebbía.

Il Logudoro, custas maistras e custos maistros sunt faxende meda, cun pagu mesos e intellighentzia meda. In Logudoro su sardu est torrende a intrare in sa scola e est torrende a esser una limba normale.

In ateros logos puru sunt faxende su matessi. Is scolas si sunt organizende pro ponner impari esperientzias e is pagas risorsas finantziarias.

Su chi sunt faxende custas scolas e maistros est in cussu momentu casi s’unica cosa chi est sutzedende a inghíriu de su sardu.

Is istitutziones sunt  latitantes-est totu firmu-e latitantes sunt cussos intelletuales chi si nche schidant solu candu is cosas bandant bene pro su sardu, tzerriende ca tocat a defender sa diversidade linguistica de sa Sardinnia dae s’imperialismu de sa limba standard.

Custos sunt is intelletuales chi bolent defender sa diversidade linguistica in Sardinnia dae su sardu, faeddende e scriende solu in italianu.

Mi benit a conca unu slogan patzifista: “To fight for peace is like to fuck for virginity!”

Acabbadu s’atobiu deo e Mitza semus partidos cara  a Gaddura e a unu certu puntu , in machina, issa mi faxet: “Intra de issas faeddaíant in italianu, ma candu arribbaías tue si poníant a faeddare in sardu”.

Sa situatzione de diglossía dd’amus furriada a fundu a susu: immoe, si non faeddas in sardu in pubblicu, bi faxes sa figura de s’inniorante.

A faeddare in italianu in custas ocasiones “is simply not done!”

Su sardu non est prus “sa limba de su famine”.

E custu dd’amus fatu in pagu prus de dexe annos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: