Tziu Tamasu Cara, Sestesu (1)

Sa primu cosa chi apu fatu est stetia a andai a sa butega de sa ferramenta. Su meri fiat un’omini de unus sessant’annus e dd’apu domandau chi mi bolíat agiudai cun sa circa.

—Non est cosa mala a fai—dd’apu nau—est sceti chistioni de ligi unas cantus frasias chi apu preparau. Fustei ligit e deu dd’arregistru.

—Deu? Nossi, balla! Deu non seu bravu cun su sestesu. Fustei depit andai acché Tziu Tamasu Cara.

E m’at scritu s’indiritzu.

Seu andau—domandendi a s’unu e a s’atru, po dd’agatai—e m’at obertu cust’omini scrutzu chi teníat giai una cosa comenti e otant’annus.

—B…b..brintit!—m’at nau achichiendi.

Mi nci funt calaus is bratzus: comenti dimoniu emu a podi fai a fai una circa fonologica de sa pronuncia de su sardu de Sestu cun un’omini chi achichiat?

Tziu Tamasu m’at fatu setzi e m’at cumbidau su cafei. Dd’apu spiegau su chi bolemu fai e su chi mi serbíat.

At cumprendiu deretu. Non m’arregordu immoi chi si dd’apu nau ca cun issu non fadíat a fai cussa circa mia, ma chi si dd’apu nau is fueddus fiant pagus meda.

Si seus lassaus de aici.

Sa di a pustis intendu sonendi a sa porta e mi ddu biu, impari a duus atrus ominis prus o mancu de s’edadi sua.

Is atrus fiant Tziu Valerianu e Tziu Egidiu.

Ddus apu fatus su cafei e apu torrau a spiegai su chi bolemu fai e su chi bolemu de issus.

Ant nau ca eja, ca ge fiat totu craru e nd’apu bogau is follus mius cun is frasias chi depíant ligi.

Giai su ligi non andát beni meda, ca non fiant acostumaus a ligi in sardu.

Deu ddus apu naus:

—Tocai, innantis de dda pronunciai sa frasia, narai-si-dda in conca de bosatrus e totu. Aici, comenti chi festis fueddendi normali cun calincunu.

Mancai stentosa, sa chistioni fiat incumentzendi a caminai, ma unu certu puntu seus arribbaus a sa frasia “Sa brebei papat erba.”

E issus:

—Sa brebei papat s’reba.

Ca “erba” si furriat a “s’reba” candu tenit s’articulu innantis ddu sciemu giai, ca s’agatát puru in sa literadura. A mei mi serbíat a sciri chi sa “metatesi” de sa R sutzedíat fintzas cun sa T de is verbus.

Ddus depemu fai cumprendi su chi depíant nai, ma chentza de si ddu nai deu, ca sinuncas ses imbolliendi cun is datus, e ddis apu naus:

—Bandat beni, ma sa frasia mi serbit chentza de s’articulu innantis de “erba”.

M’ant castiau comenti chi ddus femu fueddendi in cinesu.

—S’articulu, labai, bolit bogau. Duncas, torrai a ligi, ma chentza de su fueddu “sa”.

—Sa brebei papat s’reba.

—NO! S’apu nau, s’articulu a non ddu ponni!

Si funt castiaus. Ddus biías pensendi: “De ita est fueddendi?”

Torra:

—Sa brebei papat s’reba.

Fiat incumentzendi a mi pigai su nervosu.

E tziu Valerianu:

—Ascurtit o su Professori, in Sestesu si narat de aici!

E deu:

—Ma candu unu fueddat non de una certa brebei, ma, naraus de calisisiat brebei e bolit contai a un’atru ita papat una brebei calisisiat ita narais in sestesu?

—Sa brebei papat s’reba!

Mi seu arrinegau. Mi seu cuntrollau, ma a sa boxi e a sa faci m’ant connotu ca femu arrinegau.

E deretu nd’apu tentu brigungia comenti pagu bortas in sa vida.

Cussus tres becius si funt acostaus s’unu a s’atru, che pipius timendi a su maistru de scola minetendi-ddus e mi castiánt che pipieddus abetendi-si calincuna cosa mala.

Mi seu citíu unus cantus minutus. Issus mi castíant. Deu tenemu sa conca sbódia de sa brigungia.

Apu pigau is follus cun is frasias preparadas in s’Universidadi de Amsterdam, sighendi sa manera standard de trabballai, e ddus apu postus a una parti.

Mi seu strantaxau e ddis apu nau:

—Contus ndi scieis? Contai-mi contus e deu arregistru.

Tziu Tamasu mi nd’iat portau is mellus contadoris de contus de Sestu.

Apu arregistrau prus de 14 oras de “fueddada spontanea” e in custas 14 ora non ant produsiu ni-mancu una metatesi.

Cust’evidentzia m’at permitiu de arribbai a sa conclusioni ca su “Probblema de Platoni”—“comenti mai scieus aici medas cosas, tenendi aici pagu esperientzia?”—esistíat sceti in sa conca de Chomsky e fiat su produtu de su cuadru teoricu sballiau imperau de issu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: