Bááánditti!

–Ciao Roberto!

e m’at donau su volantinu, prexau.

Fiat Giorgi Perra, unu cumpangiu de scola de sa Media, chi non emu biu de diora.

Deu ddu bincemu un’annu, ma si festus amigaus sa borta chi fiat bénniu Cesco Baseggio a Iglesias e, po ddu fai guadangiai calincuna cosa–ca bessíat in televisioni–iant portau is scolas a ddu biri. A issu e a totu sa cumpangía.

Deu nci femu abarrau mali, ca fueddánt in Italianu e a mei Cesco Baseggio mi praxíat ca fueddát in venetzianu e mi fadíat pensai a is contus chi contánt Babbu e Mamma de is bixinus issoru in Fertilia.

Po nai, su contu de su cani chi si nci fiat papau su matzamini de su procu, ancora intreu e prontu a ddu sciacuai po ddu prenni de petza  de procu e fai su sartitzu.

Su cani si nce ddu fiat papau su matzamini, e cudd’omini anca si fiat arrinegau chi non beníat beni.

–Ostia! e Madonnas a scioberu.

A primu, a su cani dd’at donau una surra de fusti e a pustis anca dd’at nau: “Ti g’ha magnà e ora ti g’ha de cagà” o una cosa de aici.

Anca at a abetau in sa corti fintza a candu at biu su cani caghendi e candu dd’at biu caghendi su matzamini intreu, chentza de ddu digiriri, s’est postu a dd’arregolli, currendi-ddu infatu, e si ddu poníat a giru de su bratzu de manca.

Candu su cani at acabbau de cagai su matzamini, anca dd’ant sciacuau unu pagu e si funt postus a ddu preni de sa petza pronta po fai su sartitzu.

E anca su sartitzu a pustis fiat totu guastu.

Ma Cesco Baseggio mi praxíat puru ca in is commedias suas ddoi fiat sempri Arlecchino–o cosas de aici–e fadíat arriri e a una manera o s’atra deu sa cummedia dda cumprendemu.

Ma cudda borta nudda: totu in italianu fiat, e non fadíat arriri.

Is piciocheddus si fiant arroscius e si fiant postus a fai burdellu po contu issoru.

Cesco Baseggio, insaras, at firmau sa commedia e s’est postu a murrungiai e a minetai.

Perra insaras m’at cumbidau a aprapuddai a Rosina.

Rosina fiat in sa propriu classi de Perra e si lassát aprapuddai.

M’arregordu sceti ca apu tocau s’arrobba de su capotinu de issa. De sa cosa asuta de su capotinu non m’arregordu nudda.

Ant sighíu cun sa cummedia e ddoi fiat unu piciocheddu, pagu prus mannu de nosu, chi assimbillát a Gorky il ragazzo del circo e chi a pustis dd’apu biu, a issu puru, in televisioni puru.

Is volantinus de Perra fiant volantinus fascistas!

Fiant una protesta contras a sa cundenna de cussus dissidentis russus.

Fiat su mesi de nadali de su 1970, e pagus dis innantis, in Spannia, iat bocíu a a una pariga de cumpangius: garotaus o fusilaus, immoi non m’arregordu.

E mancai deu e Leo femus anarchicus e femus contras a is comunistas russus, ca iant mortu prus anarchiscus e comunistas issus de totus is fascistas postus impari, su mundu–e non su de nosus sceti!–fiat pratzíu in duus: nosus e is atrus!

Unu fascista non teníat su deretu de nai sa propriu cosa chi naramus nosu.
No! A dda nai nosu o a dda nai unu fascista, sa propriu casa non fiat sa propriu cosa!

–Un volantino solo non mi basta. Dammeli tutti!

Femus duus granghillonis contras a unu tzerpíu: at mollau deretu totu is volantinus.

Unu matziteddu d’eus straciau e is atrus fuliaus in terra.

Ni-mancu unu cuartu de ora a pustis est arribbau totu su “stato maggiore” de is fascistas de Iglesias. Nosus femus acotzaus a su muru, in Via Nuova, che a totu sa gioventudi sbriscia.

Cuddu “uomo di azione”–ca su Dotori fiat tropu intelletuali po custas cosas–un’impresariu de prus de trinta annu e beni postu, mi fait: “Tu hai preso i volantini di Perra e li hai stracciati!”

–No! Sono caduti per terra e si sono rotti! (domandai in Iglesias, calincunu chi si nd’arregordat nci depit essi ancora!)

S’Uomo d’azione at cumprendiu ca femu pighendi-ddu po culu e m’at pigau a colletu.

Unu piciocheddu de dixasseti annus de Cordillanna non teníat abbisongiu de letzionis de Aikido po sciri deretu su chi depíat fai.

Apu acumpangiau sa mossa sua e dd’apu partíu de conca a sa barra.

Est abarrau stontonau e, deretu, dd’est arribbada una puntera de pei a culu.

Amigus e cumpangius fiant sighendi cussa truma de caddaionis e  si funt postus in mesu.

M’at lassau andai e si biíat ca non ndi teníat prus gana de essi in Via Nuova.

A mei m’at pigau cussa hybris de atras bortas e dd’apu nau: “Ci rivedremo a Filippi!”

Una pariga de annus fait, in foras de s’hotel Artu, Albertu Pinna m’at nau: “O Robbe’, femus piciocheddus gioghendi a Bandidus!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: