Curruxoni e la sarditaggine dei Sardignoli

Mi nd’arregordu ca Mamma a sa bixina si dd’iat contau arriendi e a buca unu pagu trota : “Non femu trancuilla meda, candu nc’est intrau in s’aposentu de maridu miu e at serrau sa porta. No, no!”

E si funt postas a arriri.

E deu non cumprendemu poita.

Deu tenemu una cosa comenti e otu annus e Curruxoni fiat bénniu a domu a fai sa meixina sarda a Babbu, cun una nuxi.

Babbu portát sa sciatica–anca ddi fiat bénnia de una perda chi ddi fiat arruta a sa camba in gallería–e fiat giai a su mancu un’annu tragujendi cun cussa camba chi dd’increscíat. Fiat andau fintzas a “le terme” in cancu logu in provincia de Viterbu e ndi fiat torrau cun fotografías de issu crocau ca paríat mortu.

E ammostrendi-ddas arriíat. A giru de issu  ddoi fiant atrus ominis cun is manus strintas a pari chi paríant preghendi.

Fotografías de aici si ddas at fatas puru candu iant ocupau sa minera, in su ’60: is candelas a carburu fadíant sa parti de is candelas de cresia.

Cun genti strangia, Babbu fiat brullanu meda, ma in domu brullát pagu.

Comenti-chi-siat, sa meixina sarda de Curruxoni non dd’at fatu nudda e aici e totu non m’at fatu nudda a mei candu sa sciatica m’est tocada a mei puru. Ma cussa meixina mi dd’iat fata a linna de figu una Silicuaxa becia.

Bruvura m’iat fatu! E aici e totu a Babbu sa nuxi de Curruxoni.

Forsis Mamma teníat arrexoni ca fiat totu una scusa. Bai e circa.

Mamma narát sempri a ddas provai custas cosas–issa puru fadíat sa meixina de s’ogu pigau e nd’aprolliát a domu genti de totu Iglesias–ma sciíat puru ca certas cosas non funt cosa de sanai a pregadorías e a trigu e sali o a linna de figu e brebus.

–Nossi–narát–custa non est cosa po mei! Est a andai a su dotori!

Curruxoni a Babbu dd’iat biu camminendi tzopi-tzopi a s’ortu chi tenemus in Saramau, dd’iat preguntau ita teníat e si fiat prestau a ddi fai sa meixina.

Issu in Saramau nci bivíat propriu–fiat unu de is pagu medas de Iglesias chi bivíant in su sartu–e donnia mengianu andát a su mercau de Iglesias. A su mancu, a mei mi paríat de aici, ca casi donnia borta chi passamu in su mori de Saramau faci de ora de is dexi ddu biemu furriendi.

Camminát a bellu-a bellu, sempri cun cussu passu seliu e portát sempri cussa bussa de folla de pramma cun sa spesa.

Apustis de medas annus apu cumprendiu poita non si fadíat pigai de su pressi.

Bivíat in una domixedda in mesu de is matas mannas de suergiu de Saramau.

Fiat una domu beni fata, pesada a matonis e posta de crabetura a teulas: pitichedda, ma beni fata.

Is meris fiant genti de Cordilanna e totu–immoi non m’arregordu comenti ddis naránt: Marreddu?–e teníant unu bellu cani: unu setter irlandesu.

Cun issu is meris fiant a mesu e pari de s’ortigu e de s’olía e in prus Curruxoni bivíat a gratis in cussa domixedda e ddus castiát su logu. Forsis ddi pagánt calincuna cositedda puru, ca su dinai po andai a su mercau ge ddu teníat e ortu in mesu a cussas matas mannas non fadíat a ndi ponni. Sa cosa de papai si dda depíat comperai.

Ma cun s’olía imbrolliát: sa de cuatru partis de s’olíat chi bendíat a su molinu fiat landiri.

Nosus ddu sciemus ca portamus s’olía a su molinu de is fradi Medda in su propriu tempus e Totona, sa femina chi ddoi trabballát, murrungiát sempri.

Curruxoni at ai tentu s’edadi de Babbu.

Nosus ddu timemus, ma non sciemus poita.

Ca fiat bistíu mali? O ca fiat sempri a barba chentza de fai una pariga de dis?

Ma non ddi naramus cosas malas ca si connoscíat a totus.

A mannu apu cumprendiu ita teníat Curruxoni.

Su mannu de is fradis Soggiu sciíat totu e una borta funt andaus in una pariga a ddi domandai dinai po si ddu coddai.

Issu at postu cincuxentu francus in su comodinu, s’est calau is cratzonis e si nc’est sterriu in su letu.

O s’unu o s’atru anca dd’at abertu is nadias e anca nde ddu bessíant is murenas de culu chi non benit beni.

Guidu Soggiu, insaras, at pigau una tassa de binu chi nci fiat in su comodinu e si nce dd’at ghetada a culu.

E si funt fuìus.

Chentza de dinai.

4 Comments to “Curruxoni e la sarditaggine dei Sardignoli”

  1. Bellu custu contu, mi che pares su Bukowski de Igresias.salude

  2. …mi chi no seo brullande, s’annu chi ‘enit ti cherzo biere in sa fiera ‘e su libru de Roma…

    • Fiera de Roma? Non ndi sciu de Fiera de Roma, ma su libbru est pighendi sa forma sua, mancari ancora nci siant duus filus chi mi parint ca non nc’intrint meda s’unu cun s’atru.
      Unu filu est “sessu, binu e rock and roll” e s’atru est su de is “drop outs” de Iglesias. Ma cun “Curruxoni” forsis si funt atobiaus a pari.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: