Viva l’Italia e il ciel sereno…


Ma in su bixinau miu bi fit puru unu maístru de pannu betzu perdale. Tziu Mondinu, Bosincu, sotzialista postu de frocu nieddu, chi aíat tastau s’ogiu de ritzinu, ma-balla!-mancari betzu a nois pitzocheddos nos faxíat a beffa.
Unu de nois-malu a beru-ddi poníat semper “Giovinezza” in su “mangiadischi”. Issu lassaíat acabbare sa cantzone: “Ejaeja alalá”, e issu b’agiunghía: “Minca de cuaddu e brodu de fa’!”, fintzas cun sa serrada musicale chi bi keríat.
E a pustis, lassaíat passare cussos kimbe minutos, nois pitzocheddos pensende torra o a su pallone o a su pillitu, e issu s’acostaíat a cussu malu de nois, nde bogaíat una de sas agos chi giughíat semper istichidas in su colletu de sa giaca, e bi la cravaíat in sa nadia a su pitzocheddu.
E cussu a brincos che unu tilipirke!

Tziu Baldinu de s’Italia naraíat semper:
“Viva l’Italia e il ciel sereno
e il buco del culo è l’arcobaleno!”

A unu certu puntu, is figias bagadías ant cumprendiu ca ke maístras de pannu non faxíat a biver e ant abertu sa prima edicola de Cordilanna. Issu fit prexadu, ma sceti proita de aici faxiat dispetu a Gualtiero, su figiu de su fascista ki bivíat una pariga de bias prus a innanti e ki, cun sa mugere, aíat abertu sa prima libbrería de su bixinadu.

Su babbu de Gualtiero fit prus giovunu de Tziu Mondinu e non fit stadu impare cun cussos ki dd’ iant purgadu. Fit omine bantaxeri, ma non fit malu. Solu ca fit nostalgicu de sa mannaria fascista e naki a su figiu piticheddeddu dd’at postu sa spada in su coddu e dd’at nadu: “Gualtiero, con questa spada conquisterai un impero!”

E su fillu est abarradu callonatzu.

Infatis est stadu su primu de Cordilanna a si comperai un Volkswagen. Fit una Volkswagen birdi e legia e nisciunus renescíat a narrer su nomene de sa marca in manera giusta. Sa Renault puru dda furriánt a “Renauto”.

Depit essi pro cussu ca sa Fiat bendíat aici meda: FIATA fiant bonos totus a ddu narrer.

E Gualtiero si fit cojau cun una femina foresa legia, manna e totu musculus ki ndi faxíat duos de issu.

Gualtiero s’imperu non si dd’at conkistau ni-mancu cun cussa perdu-mascu.

Libbros non nde legíat nemos e dinai pro comperare giocatulos non nde teníat casi nemos.

Is feminas comperánt Grand Hotel e Sorrisi e canzoni a ke is figias de Tziu Mondinu e is ominis incumentzánt a s’acostumai a ligi su giornali e Tziu Mondinu prexadu, ca fit mandendi in fallimentu a Gualtiero e s’imperu suu.

Sa libbrería at serradu in pagos annos e a su postu est arribbadu unu carnitzeri desulesu ki teníat is porcos in su padente de landiri in susu de Canoniga, ma mancari sa petza fessit bona, non fiat bonu issu a faxer sartitzu. Preníat su matzamine tropu pagu, a sa petza ddi intraíat s’aere e su sartitzu si pudescíat.

Tziu Mondinu s’est mortu candu femu in Germania.

Candu seu furriadu, m’ant contadu ca prima de si morrer at chircadu contos de pillitu a is figias bagadías e sa die innanti de si morrer naki s’est fuidu in sa ruga in mudandas.

Naki ca b’at kerfidu unas cantas personas pro nche ddu torrare a su letu.

Balente e befulanu in sa bida e in sa morte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: