Baanditti (2)

Iat niau a Pasca Manna.

Cosa bia mai.

E su lunis, mancai niendi, nci femus artziaus a Marganai, a is domus de is impiegaus de sa Monteponi.

Portamus sa cosa de papai giai pronta, ca ddu sciemus ca non fiat cosa de si ponni a coi petza in sa nii.

E femus deu, Irene e Luca e Tonieddu su Cuartesu (su meri de Lotta Continua in Iglesias) cun sa sposa–ca fiat issa chi iat tentu s’idea de nci artziai a is domus de is impiegaus, ca issa andát a innias a piciochedda cun sa famillia–Albertu Pinna e Marina Muscas, sa mulleri.

Fiat fendi frius meda e deu mi seu arrosciu deretu de is contus de sa sposa de Tonieddu. Issa fiat s’unica chi iat connotu a Iglesias de sa parti de is impiegaus–su babbu fiat impiegau in Monteponi–e contát cantu fiat bellu a andai a passai unu mesi in s’istadi in  cussas domus: sa friscura, sa genti educada…

Issa fiat una feminedda “piccolo-borghese” chi si fiat posta cun cussu “rivoluzionario-fai-da-te”, orfanu de mamma e nebodi de s’obispu de Iglesias e fillu rebelli de unu maresciallu de s’arma, e nosu femus operaius e fillus de operaius. Irene non contát ca est svedesa e Luca teníat duus annus.

Deu sciemu is contus de fradis mius mannus in sa colonia estiva de sa miniera in Carloforte, cun is mongias malas e s’arrrungia (tigna) chi si pigánt. Ndi torránt sempri a conca lisa e prenus de bullucas de su tropu soli pigau.

Marina insaras si fiat posta a contai de sa fida issoru in Arenas.

Arenas–nomini strambu po unu logu in mesu de is montis–fiat una biddixedda de minadoris acanta de una miniera de prummu e argentu, aundi issa fiat nascia e pesada, innantis de si spostai a Iglesias.

De su contu suu m’arregordu sceti ca andánt a boddiri fragulas in su padenti e ca su babbu–Pepinu Muscas, midadori issu puru e, grandu amigu miu: immoi, chi non s’est mortu, at a tenni unus 90 annus!–est torrau a ndi pigai is matixeddas de cerexa chi fiant nascias a giru de sa lolla aundi papánt candu fiat tempus bellu e issus nci fuliánt su pisu a giru. E ddas at postas in s’ortu chi si fiat comperau cun sa licuidatzioni.

Ndi seus torraus scallonaus de Marganai e deu apu nau ancora una borta ca cun Tonieddu non nci emu a andai prus.

Sa di apustis fiat ancora niendi. Fiat su 5 de su mesi de Abrili o una cosa de aici.

De femu calendi in cussu strintu chi andat de Porta Noa a sa pratza de sa Seu.

Femu torrendi de s’uficiu de collocamentu e in sa machina parchegiada apu biu a Marcis, su fascista chi giogát in s’Iglesias.

M’at biu issu puru.

Fiat cun sa mulleri.

M’at fattu su cinnu de abarrai atentu, movendi sa manu oberta: “A tui ti dda fatzu pagai!”.

Candu iant acabbau su processu a Frau, ca iat donau una bussinada a Perra–su fascista chi ndi pigát sempri de totus–Marcis fiat partíu sgommendi cun sa macchina in mesu de is cumpangius e deu, a su postu de m’arretirai spramau, dd’emu castiau in faci e emu stesiau sceti su culu.

A Frau dd’iant assolviu e is fascistas fiant arrenegaus.

Frau non fiat de cussus chi ddi praxit a fai mali a is atrus, ma fiat forti che unu trau: dd’est bastau a ddi donai sa bussinada e Perra nc’est arrutu a terra.

Deu apu castiau a Marcis e sa sa mulleri e dd’apu fatu su propriu cinnu de issu, ma a s’artaria de sa minca.

E apu sighíu a camminai: ddu timemu.

Issu nd’est bessíu de sa machina e m’at sighíu, ma pressi de mi sighiri non ndi teníat.

In pratza de sa Seu mi s’est parau a innantis: “Finalmente ci incontriamo!–si fait.

Dd’apu castiau sceti.

Issu puru est abarrau castiendi-mi.

A sa fini m’at tzacau su buciconi.

Mi seu incruau unu pagu sceti e chentza de nci pensai dd’apu partíu deu puru e dd’apu fertu a s’origa cun s’ossu in pitzus de su didu mannu de sa manu.

Fiat niendi.

M’at castiau.

Dd’apu castiau.

S’est furriau.

Dd’apu nau: “E ti denuncio pure!

Si nd’est andau.

Apu girau una pariga de dis cun is bachitas de sa bateria, cussas grussas de ilixi americanu, ma non m’ant circau prus.

4 Comments to “Baanditti (2)”

  1. bellu custu contu,mancari ti che ses istesiasu de sa trassa bukowskiana – zustu ca ses paschiu in miniera e no a berly hills – s’unica cosa chi mi est parsia est strana est su “tundiu a zeru”.
    nous naraus tundiu a rasu.pois si unu est tundiu tundiu naraus “conca ‘e lampadina”, ma dhu naraus sceti a calicunu,no a totus…

  2. in logos mios si naraiat ” tusu a rapu”, ma puru a ” conca de lampadina” comente narat Lucio.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: