Granella

No ddu sciu chi ddu nant ancora in Iglesias: “Carandi Granella!”

Ddu naránt a unu chi fiat bantendi-si meda o esagerendi a atra manera.

Su contu fiat de unu predi Granella, arribbau de calincuna bidda pitica, ndi fiat artziau a su pulpitu e fendi sa predica si nci fiat ammollau: “E a de noti su tialu at a benni a si nci tirai a is peis e a si nci portai a s’inferru!”

E atras cosas de aici e is fidelis in cresia arriendi de cuddu bidduncu’ chi si creíat de ddus fai timmi.

Candu at biu comenti si fiat ponendi sa cosa, unu de is predis de Iglesias–non mi nd’arregordu a chini fiat–anca ddu tirát sa bistimenta e ddi narát: “Carandi Granella, ca non ses narendi nudda!”

E sa manera de nai est abarrada medas annus.

Atrus Granellas bivíant in Cordilanna  e fiat famillia manna e sfortunada.

A sa filla manna dd’iat bocía su fanceddu, a corpus de matoni a conca e dd’iat morta in sa fabbrica de s’asilu acanta de domu.

Deu femu pitichededdu, ma m’arregordu de is contus de custa picioca chi si cuát in sa fabbrica de s’asilu a de noti: is feminas ndi crastulánt meda e is piciocheddus non abarránt a coa.

A unu de is fradis Granella dd’iat cresimau Mamma e fatu-fatu nd’arribbát a domu po arrispetu.

A unu certu puntu custus fradis funt totus emigraus, ma issu nd’est torrau de Milanu a domu de su babbu.

E bivíat carrighendi sachitas de cimentu a is camius chi arribbánt acché Asaro. Ma prus che a totu bivíat de sa pensionedda de su babbu, ca su dinai de Asaro ddi serbíat po pagai is bichierinus de Vecchia Romagna chi si buffát acché Silvestro, abetendi a arribbai un’atru camiu.

Fiat omini piticu e marríu e is sachitas de cincuanta chilus si ddas atuát a coddu a disisperu.

Candu fueddát de issu Mamma narát sceti: “Est un’omini aici umili”.

A issa dda saludát sempri cun arrispetu meda.

Unu dominigu ndi funt arribbaus acché Mamma is parentis de S’Alighera e seus andaus nosu puru a fai su prangiu totus impari.

A pustis prangiu, su maridu de sorresta mia bolíat unu whisky e deu–ca figura-ti chi Mamma teníat whisky in domu–nci dd’apu portau acché su Brabaxinu.

E ddoi fiat giai Granella e Granella fiat giai cotu, ma non prus de cussu tanti.

Cantu m’at biu m’at saludau totu cuntentu, m’mat domandau de Mamma e de Babbu e totu in una s’est postu a mi contai su contu de sa mulleri.

Issu iat agatau trabballu in Milanu e issa anca dd’iat abetau. Si funt cojaus e funt torraus a partiri impari.

–Femus una parigas de annus cojaus. Deu trabballendi. Non si dda passastus mali. E una di issa mi fait: “Ti ddu depu nai, ca non nci dda fatzu prus a bivi de aici, contendi-ti faulas. Tui non ti ddu meritas….Deu fatzu sa bagassa e mi praxit a fai sa bagassa. Femu bagassa innanti de mi cojai e in pagu tempus mi seu posta a fai sa bagassa innoi in Milanu puru. Tui ti ndi depis scadesci de mei, ca deu non seu femina de si cojai cun un’omini sceti. E non cun unu omini che a tui.” Issa si nc’est torrada a Iglesias e deu unu pagu tempus ancora seu abarrau in Milanu. Ma non nci seu narrenesciu a mi ndi scadesci de issa. E seu furriau deu puru. Seu fintzas andau a fueddai cun sorgu miu, ma issu m’at nau sceti: “Est su destinu cosa sua”. E immoi seu innoi: un’omini chi non balit prus nudda!–

Deu non sciému ita ddu nai. Dd’apu domandau a chini fiat su sorgu e fiat Su Tedescu, su babbu de cussas duas bagasseddas chi teníant a Conca de Mallu che manniaciu. Giránt in apixedda totu de is tres: una sorri a una parti e una a s’atra de Conca de Mallu e arriíant sempri.

Sa mulleri de Granella fiat sa filla manna de Su Tedescu.

Non dd’apu nau prus nudda.

One Comment to “Granella”

  1. Una borta cun s’apixedda ci funti carausu a coretta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: