Indipendentzia curturale

Indipendentzia curturale bolet narrer a spender pro su sardu su propriu tantu de dinari chi spendides immoe in Sardinnia pro s’italianu.

Sa limba costat e meda puru e si is partidos politicos sardos non ddu comprendent, non sunt nen autonomistas nen indipendentistas.

Su sardu non podet biver de volontariadu ebbía!

3 Comments to “Indipendentzia curturale”

 1. Moi pagora in Casteddu apu biu Pratza Republica totu prena de banderas “tricolori”.
  Deu comenti dd’apu biu m’apu pentzau chi fessint is fascistas, ma fiant tropus. Apu pregontau e m’ant nau anca est po difendi sa Costitutzioni, e tandus depiat essi sa Sinistra.
  Mi ndi seu andau, ma s’intendiat fintzas de atesu unu dillixeddu sardu…
  Mi parit una magini chi narat beni ita oi est s’indipendentzia culturali de is sardus.

 2. De acordu cun totu s’arresonu chi ses faghende. Su chi mi benit de annanghere est de tennere a mente chi non b’at petzi ispesa, ma in fines b’est su balàngiu e su dinari ispesu torrat. Comente mustras in su post “Sa limba de su famine? S’italianu! “.

  S’àtera die aiamus ospite un’Americana chi traballat in Olanda. Scientziada balente custa, de origine russa. Nos nche rughet s’arresonu supra cantu siet importante pro unu scientziadu a faeddare limbas diferentes. Issa nde connoschet maigantas e at imparadu finas s’olandesu. Ma nche l’est essidu francu chi, a parrer suo, s’olandesu non serbit a nudda, Est prus o mancu unu tedescu burdu e forsis aiant fatu mèngius sos Olandesos a faeddare su tedescu dae deretu. No amus apidu ora de sighire s’arresonu, l’apo nadu solamente chi de gai non bi diant èssere sos Olandesos. Ma non credo chi apat cumpresu su chi cheria nàrrere.

  Eo pesso chi tanta parte in s’isvilupu economicu de realtades minores, comente s’Olanda o sa Catalogna, siet in s’usu de sa limba issoro paris a totu sas àteras, in manera de sighire a mantennere e annoare su mundu issoro e in s’interis de cumprendere su de sos àteros (e nde pigare su chi lis serbit). A s’àtera banda, in realtades che sa sarda (ma finas s’italiana), si pessat chi bastet de s’acuntentare de unu mundu belle fatu dae àtere, chi pagos cumprendent in sas intragnas, e abbarrat istràngiu e gherrosu de manigiare. E in fines non batut dinari.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: