Archive for May, 2011

May 30, 2011

Quanto è artificiale la LSC

Oe est die bella e non tengio gana de polemizare cun nemos.

Unu riferimentu piticu a is nimigos de sa LSC ddu depo faxer, ma sceti pro bosi regordare ca deo mi so agatadu in una positzione mala, candu, a pustis de esser aprovadu sa LSC in cummissione, mi so ofertu puru de faxer sa verifica de sa relata intra de sa LSC e is dialetos de su connotu.

Insomma, mi so agatadu in sa positzione de su giogadore e de s’arbitru. Sceti unu tontu si podíat pensare ca nemos dd’iat a atacare, agatende-si in cussa positzione.

E in Sardinnia, gente ke Eduardo Blasco Ferrer e, ma prus pagu, ke Lupinu, Prof. Giovanni, s’ant pensadu de aderus ca deo fia tontu.

Deo tengio difetos meda, ma non so tontu. Ischía bene su ki fia fende e ischía ca non depía faxer sballios, ca sinuncas m’aíant sparadu deretu.

Lassamus a perder a Blasco, ca immoe issu at incumentzadu una carriera noa cun Ingrassia.

Ma a Lupinu dd’apo sfidadu deretu a faxer una verifica de su ki naro deo a subra de su tretu ki pratzit sa LSC dae su dialetu prus acanta, su de Abbasanta.

S’unica reatzione de issu ki isco deo est cuss’articulu innue non tenent ne-mancu s’atza de narrer a kie est critikende.

Tando, dae is mesuratziones ki apo fatu cun Wilbert Heeringa, resurtat ca su tretu intra de sa LSC e su sardu de Abbasanta est su de su 6,41667%, si in sa LSC imperas su propriu lessicu (Sa LSC lassat su lessicu libberu), e duncas ca is duas variantes de su sardu sunt eguales po su 93,6, tzirca. E si imperas su lessicu “campidanesu”, su tretu est de su 9.91667%, naramus su 10%.

Candu mi benit beni, apo a mesurare su tratu intra de s’italianu e su fiorentinu, pro bier cantu est atesu cussa limba mesu artifitziale, faeddada in televisione, dae sa limba faeddada innue  est, prus o manxcu, naschida.

Ma immoe sa kistione est custa: ma Bolognesu at imbrolliau, comenti narat Blasco e chircat de faxer cumprender Lupinu, o no?

S’unica cosa de faxer est a cuntrollare is datos. Torrant cussos datos?

E tando deo bosi pongio a dispositziones is datos de Abbasanta e bosi spiego comente bolent leghidos. Is dato sunt trascritos in s’arfabbetu foneticu X-Sampa e cun custu link faxet a bortare is datos in s’arfabbetu IPA. (http://www.conlanger.com/xipa.html). Pro kie non connoschet cussos simbulos apo a ponner una parte de is datos puru cun sa trascritzione in “italianu”. E  is datos de sa LSC cun su lessicu “abbasantesu”, faxet a bosi ddos fraigare abbaidende in custu situ Normas Lsc (pdf), innue bi sunt is regulkas de pronuntzia de sa LSC. Is ki sunt de Abbasanta o ateras biddas a lacana, podent verificare a solos si is datos mi los so imbentados. E is datos, comente sunt allogados in s’archiviu de s’universidade de Groninga, ddos agatades innoxe (http://www.let.rug.nl/~heeringa/sardegna/data/Abbasanta.txt).

Tando, immoe m’abeto o criticas o cumplimentos dae is ki podent giudicare si apo trabballadu in manera seria o no.

Su ki tocat a castiare est si custos faeddos sunt abbasentesos e si sa pronuntzia est scrita bene.

Duncas si su trabballu miu est “trabballante” in italianu o si so deo ki so “trabballante” in sardu.

Sa scientzia, labae, est tou innoxe: a poder verificare su ki unu narat.

Deo so unu politicu, ma prus a prestu so unu scientziadu.

2 as:O4a                                      assora

1 OE                                          oe

1 “kantOzO_X                                  cantoso

1 gana                                        gana

1 anda4E                                      andare

1 tOr:au                                      torrau

1 fO4a / 1 “fO4aza_X                          fora/forasa

1 una                                         una

1 sOlE                                        sole

1 si                                          si

1 E                                           e

8 muntOnE                                     muntone

1 “O4aza_X                                    orasa

2 sa                                          sa

1 su”ts_XeDini_X / 1 su”ts_XeDinti_X          sutzedini/sutzedinti

1 tantu                                       tantu

1 “mend_Xz_Xuzu_X                             menzusu

1 dOmanda”ianta_X / 1 dOmanda”iana_X          domandaiana/domandaianta

1 ab:\a                                       abba

1 moiDa                                       moida

2 finia / 1 ak:\ab:\aDa                       finia/acabbada

1 ap:\O                                       apo

2 lestru                                      lestru

1 kelu                                        kelu

1 kandO                                       cando

1 d_Xz_Xi4aE                                  zirare

1 pres:iGi4E                                  pressighire

1 no / 1 non                                  no/non

1 dEp:\O                                      depo

4 sOs / 4 sas                                 sos/sas

1 a”iaDa_X                                    aíada

1 bets_Xu                                     betzu

1 kOstau                                      costau

1 Es:E4E_X                                    essere

1 ispE4ant_Xs_Xja / 1 ispE4a / 3 iset:\u      isperantzia/isperu/isetu

1 biE4E_X                                     biere

2 pOrta4E / 1 bat:\i4E                        portare/ batire

4 kOm:\O                                      como

7 mun”tEn:E4E_X / 8 pODE4a4E                  muntennere/poderare

3 naNka                                       nanca

3 postu                                       postu

1 “noizi_X                                    noisi

1 dE                                          de

3 si                                          si

1 izmur”d_Xz_XaOzO_X                          ismurzaoso

1 “manOzO_X                                   manoso

1 kE                                          che

1 po”DiaDa_X                                  poníada

1 d`i                                         ddi

1 istoja                                      istoja

8 d`u                                         ddu

1 a                                           a

3 “fuiDi                                      fuidi

1 mam:a                                       mamma

1 ndE                                         nde

4 faed`:\u / 1 pa”4aula                       faeddu/ paraula

1 ista4E                                      istare

1 kOmpO4aE                                    comporare

1 “amOzO_X / 2 te”nimOzO_X                    amoso/tenimoso

1 ki                                          chi

1 “tEnEzE_X                                   tenese

1 istuDia4E                                   istudiare

1 pOnd_Xz_XO                                  ponzo

1 tentu                                       tentu

8 truBaDu                                     trubadu

1 fat:\u                                      fatu

4 it:\E                                       ite

1 bi”DiaDa_X                                  bidiada

3 ad:aGi                                      addagi

1 lin:a                                       linna

2 krik:\a”iaDa_X                              cricaíada

4 ap:\a4ek:\ju / 1 ae4Opranu                  aparechiu/ aeropranu

1 dan:u                                       dannu

1 in                                          in

1 tot:\u                                      totu

1 baE                                         bae

4 “pOn:E4E_X                                  ponnere

1 “at:\e4u                                    àteru

1 maistru                                     maistru

1 kus:u                                       cussu

1 famil:ia                                    famillia

1 nOstra / 1 nOsta                            nostra/nosta

1 “tEn:E4E_X                                  tennere

1 diE                                         die

6 d_Xz_Xu”Giana_X / d_Xz_Xu”Gianta_X          zughíana/ zughíanta

1 trab:\al:a4E / 1 trib:\al:a4E               trabballare/tribballare

1 pa”skianta_X / 1 pa”skiana_X                paschíana/paschíanta

1 pau”zaDi

4 pu4u

2 d_Xz_Xau

1 intra4E

1 aBe4u / 1 dEaBe4u

1 O

1 d`OzO_X

4 Et:\ot:\u

1 ar:E”meDju

1 iskuza

1 ap:\rOvau

2 ma

1 jEO / 1 d_Xz_XEO

1 mi

2 bE4anu

4 laDa

5 poit:\E

2 dOmandau

4 ap:\OzEnted`:\u

1 mei”Ginaza_X

8 iFfat:\u

1 prEs:E

1 partE / 4 ala

1 polit_XsOt:\O

1 pas:idz_XaE

1 pa”4iaDa_X

1 kOa

3 o”r:uE4E_X

1 aintrO

6 Eb:\ia

4 “nar:E4E_X

2 kun

2 bab:\u

1 EstE_X

1 “faE4E_X

1 kOntra / 1 “kOntraza_X

2 pruzu_X

1 bEnE

1 ar:ikumpEnsa4E

1 ormiu

1 kursa

1 faE

1 “duOzO_X

1 E4et:\u / 1 dE4et:\u

2 “fuinti_X

1 OGOzO_X

1 is”tOGOmO

5 aGat:\a4E / 6 ats_Xap:\a4E

1 pO

3 a”r:aNkiDa

1 pas:andE / 4 kOlandE

1 si”GiaDa_X

10 pi”p:\iOzO_X

2 ap:\ustizi_X / 6 poskindE

3 man:u

1 praN”giaDa_X

3 nud`:\a

2 se4iGed`:\u / 7 as:isku4iGantinu

2 pE”4O

1 “om:\inE

1 kum”biDaDa_X

1 “pErdEDE

1 aGab:\au / 1 ak:\ab:\au

1 kiE

1 navE

5 istezjaE / 6 il:arga4E

1 biGinu

4 istuDau / 2 mortu

2 istit:\a4E

4 ka”laOzO_X

1 ap:ertu

1 as:ut:\au

1 seGu4u / 1 seGu4u

2 isk”iaDa_X

2 iskom:\it:\O / 2 iskum:\it:\O

1 ka”f:\E

1 bal:a

1 intErnEt

2 ap:\rEts_Xau

5 diozi / 5 “gazikE / 5 gozi

1 andandEzik:\E

6 ap:\or:indEd`:\i

6 ab:\ar:aDa

2 pa”4andEzi

1 kustu

3 t_Xs_Xiu

1 dets_Xi”Diu

1 perdju

5 iNkraza_X

8 luEgO / 3 “sub:\itu

4 ke”4iaza_X

1 finE

5 aBaDjaDa_X / 5 aBaDja”iaDa_X

1 mam:\entu

6 ap:\rEt:\an”dEd`:\OzO_X

1 adz_XuDu

2 inOGE

8 ak:\anta

2 ka

2 OmO / 2 dOmO

1 mai

2 ar:En:es:ju

3 is:a

1 sin:al:\aE

1 “fidz_Xaza_X

2 komunE

1 “kursOzO_X

2 manE4a

2 di”vEntana_X / 2 di”vEntanta_X

3 ats_Xin:u

1 pjaGE4E

1 “pop:\ulOzO_X

1 kOza

 

 

Normal
0

21

false
false
false

NL
X-NONE
X-NONE

 

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

2 as:O4a                                      assora

1 OE                                          oe

1 “kantOzO_X                                  cantoso

1 gana                                        gana

1 anda4E                                      andare

1 tOr:au                                      torrau

1 fO4a / 1 “fO4aza_X                          fora/forasa

1 una                                         una

1 sOlE                                        sole

1 si                                          si

1 E                                           e

8 muntOnE                                     muntone

1 “O4aza_X                                    orasa

2 sa                                          sa

1 su”ts_XeDini_X / 1 su”ts_XeDinti_X          sutzedini/sutzedinti

1 tantu                                       tantu

1 “mend_Xz_Xuzu_X                             menzusu

1 dOmanda”ianta_X / 1 dOmanda”iana_X          domandaiana/domandaianta

1 ab:\a                                       abba

1 moiDa                                       moida

2 finia / 1 ak:\ab:\aDa                       finia/acabbada

1 ap:\O                                       apo

2 lestru                                      lestru

1 kelu                                        kelu

1 kandO                                       cando

1 d_Xz_Xi4aE                                  zirare

1 pres:iGi4E                                  pressighire

1 no / 1 non                                  no/non

1 dEp:\O                                      depo

4 sOs / 4 sas                                 sos/sas

1 a”iaDa_X                                    aíada

1 bets_Xu                                     betzu

1 kOstau                                      costau

1 Es:E4E_X                                    essere

1 ispE4ant_Xs_Xja / 1 ispE4a / 3 iset:\u      isperantzia/isperu/isetu

1 biE4E_X                                     biere

2 pOrta4E / 1 bat:\i4E                        portare/ batire

4 kOm:\O                                      como

7 mun”tEn:E4E_X / 8 pODE4a4E                  muntennere/poderare

3 naNka                                       nanca

3 postu                                       postu

1 “noizi_X                                    noisi

1 dE                                          de

3 si                                          si

1 izmur”d_Xz_XaOzO_X                          ismurzaoso

1 “manOzO_X                                   manoso

1 kE                                          che

1 po”DiaDa_X                                  poníada

1 d`i                                         ddi

1 istoja                                      istoja

8 d`u                                         ddu

1 a                                           a

3 “fuiDi                                      fuidi

1 mam:a                                       mamma

1 ndE                                         nde

4 faed`:\u / 1 pa”4aula                       faeddu/ paraula

1 ista4E                                      istare

1 kOmpO4aE                                    comporare

1 “amOzO_X / 2 te”nimOzO_X                    amoso/tenimoso

1 ki                                          chi

1 “tEnEzE_X                                   tenese

May 28, 2011

Il sardo nella scuola subito! (2)

Dopo aver messo in chiaro quello che occorre risolvere per poter introdurre il sardo nella scuola, come lingua veicolare, si tratta ora di chiarire un’altro punto fondamentale.

Come si può fare per raggiungere questo obiettivo?

Ci serve una legge come quella siciliana?

Su questo punto occorre essere chiari: la R.A.S. non può adottare una legge che introduca il sardo nella scuola come materia obbligatoria.

Lo statuto semplicemente non lo prevede e già il governo Prodi ha impugnato un provvedimento in proposito, che la giunta Soru aveva adottato. Cito a memoria e non ricordo i particolari, ma mi sembra di ricordare che il provvedimento fosse stato preso ad esempio da quello adottato dal Friuli. Ma anche per i Friulani era arrivata la bocciatura della Corte Costituzionale.

Perché i Siciliani allora si? Perché la Sicilia si è data uno statuto che prevede un’autonomia molto superiore a quello delle altre regioni a statuto speciale.

Bisogna allora arrendersi e rimandare tutto a quando sarà approvato il nuovo statuto?

Per niente!

Il sardo si può far entrare nelle scuole già da oggi, semplicemente convincendo le scuole a fare quest’uso della propria autonomia, inserendo cioè il sardo tra le materie curricolari.

Mi affido di nuovo alla mia memoria, ma ricordo che per due anni consecutivi una sessantina di scuole hanno effettivamente inserito il sardo nei loro programmi, per alcuni mesi, facendo uso dei fondi–ridottissmi–messi a disposizione dell’Assessorato alla Cultura.

E allora come si possono convincere le scuole ad adottare il sardo nei loro programmi?

Facendo chiarezza sul sardo da impiegare, fornendo corsi di formazione per gli insegnanti, stimolando la produzione di materiale didattico e finanziando adeguatamente l’introduzione del sardo nei programmi.

E allora cosa possiamo fare noi? Possiamo/dobbiamo incalzare il governo regionale affinché applichi il Piano Triennale appena approvato–e anche quello precedente–e utilizzi i pochi fondi a disposizione per la limba e non per finanziare corsi di “filosofia morale”. E naturalmente–e qui mi rivolgo soprattutto agli amici che sono attivi in partiti che sostengono la maggioranza in Consiglio Regionale–esigendo che l’introduzione del sardo nella scuola sia adeguatamente finanziata. In questo momento la cifra destinata a questo scopo mi pare sia di 0 (zero) euro!

Ecco, anche limitandosi a portare avanti una politica pragmatica–almeno per il momento–si può ottenere parecchio.

E in s’apretu, donni paghiteddu serbit!

May 27, 2011

Il sardo nella scuola subito!

È apparso ieri sul sito del PSdAz un articolo di Michele Podda che condivido in pieno (E la MONTAGNA partorì tanti TOPOLINI).

In sardo deve essere immediatamente introdotto nelle scuole come materia curricolare.

Ma chiunque abbia partecipato al dibattito sulla limba in questi anni sa che è proprio qui che cominciano i problemi.

I problemi sono di due ordini, ma si tratta in entrambi i casi di problemi politici e sono i politici che devono trovare una soluzione.

Quale sardo introdurre nella scuola?

Chi deve insegnare il sardo?

Questi problemi sono ancora irrisolti, perché i politici si sono finora nascosti dietro il dito degli “esperti”.

A loro volta, gli esperti sono schierati su posizioni politiche contrapposte e inconciliabili. In taluni casi, inconfessabili.

Chi ha seguito la mia polemica nei confronti dell’università di Sassari, nelle scorse settimane, si sarà reso conto che non esistono posizioni “neutrali” o “equilibrate” in queste questioni (L’agenda politica di Lupinu ). Quello che esiste sono posizioni politiche dichiarate e posizioni politiche non dichiarate, ma verniciate di un’autoproclamata “imparzialità” che nasconde interessi poliitici molto concreti.

I politici dichiarati, allora, non possono più appellarsi al parere degli “esperti”, perché questi non sono altro che dei politici sotto mentite spoglie, che non hanno interesse a proclamare apertamente la loro appartenenza a una fazione politica: tirant sa pedra e cuant sa manu. Perché?

Rispetto alla prima domanda, mi permetto, da partigiano dichiarato della limba, di fare alcune proposte.

1) La questione della lingua parlata e quella della lingua scritta vanno chiaramente distinte. In Sardegna non esiste alcun netto confine tra varietà settentrionali e meridionali della limba, mentre esistono due tradizioni ortografiche seguite da un numero limitato di persone. Se i politici avesero ancora dei dubbi, chiedano allora agli “esperti” che sostengono la divisione del sardo, di tracciare nettamente questo confine tra “campidanese” e “logudorese”. Chiedano, insomma, che i partigiani dell’ “imparzialità” indichino, paese per paese, chi deve usare il “campidanese” e chi il “logudorese”. Così tutti potrebbero verificare da sé, se quello che affermano gli esperti è vero. Io–malignamente, lo ammetto–mi limito a constatare che se non l’hanno fatto finora, qualche buon motivo ci sarà pure! Comunque, se i Sardi si dichiarassero felici di una tale divisione effettuata dagli “esperti”, io mi inchinerei volentieri davanti alla volontà popolare. Temo, però, che una simile concretizzazione delle idealizzazioni proposte da Wagner e dai suoi seguaci incontrerebbe le stesse difficoltà che incontra la LSC. Si veda, per esempio, il non travolgente successo ottenuto dallo “standard campidanese”, patrocinato dalla provincia di Cagliari. Per il “logudorese” esiste poi soltanto la proposta personalissima del Prof. Pittau, che non mi sembra abbia avuto sorte migliore. Fatto sta che, in politica, qualunque proposta si faccia, alla fine si riceve il conto. Insomma, chi sbaglia paga, e anche chi non fa niente può sbagliare e pagare caro.

Una via d’uscita esiste, e non da oggi (si veda il mio articolo in La lingua sarda (atti del II convengno del GLS, Quartu 1997)): evitare la confusione dei problemi posti dalla lingua parlata con quelli posti dalla lingua scritta. Se a livello del parlato i Sardi–e lo sappiamo tutti–sono attaccatissmi al loro dialetto locale, solo il 16% di essi scrive una qualche forma della limba (chirca sotziulinguistica). E se i politici volessero sapere quanto pesa questa divisione tradizionale tra “logudorese” e “campidanese”, avrebbero soltanto da commissionare una ricerca sull’uso delle diverse varietà del sardo scritto. Detto questo, va anche aggiunto che per il resto dei Sardi–e meno che mai per i bambini–la tradizione ortografica non gioca un ruolo importante.

Se si vuole lasciare che i Sardi imparino a scuola il loro dialetto locale esitono due vie: adottare il dialetto locale anche per lo scritto–e quindi per il materiale didattico–seguendo la tradizione ortografica pseudofonetica dell’italiano, oppure adottare uno standard ortografico che corrisponde in modo indiretto alla pronuncia locale di ciascun dialetto–seguendo la tradizione anglosassone: in proposito si veda quest’articolo (Due popoli, una lingua). Nel primo caso, i costi del materiale didattico verrebbero moltiplicati all’incirca per il numero dei dialetti esistenti–e si sancirebbe la divisione dei sardi–mentre nel secondo caso, i soli costi aggiuntivi sarebbero quelli dei brevi corsi di fonologia che dovrebbero seguire gli insegnanti di sardo. E adottando un’ortografia unitaria, si sancirebbe la reale ed esistente fondamentale unitarietà del sardo.

Sia la prima che la seconda opzione costituiscono delle scelte politiche, che i politici non possono delegare ad altri (ai politici mimetizzati da “esperti”).

2) Il sardo deve essere insegnato da parlanti del sardo e il sardo deve essere usato come lingua veicolare. Uno dei problemi più grandi per le lingue minoritarie è quello della mancanza di registri e di un lessico adeguati, e questo problema si presenta immediatamente in tutta la sua gravità nel momento in cui si decide di usare il sardo come lingua veicolare nella scuola. Come si spiegano la storia e la geografia in sardo? La situazione di diglossia esistente in Sardegna, relega il sardo all’uso nei registri bassi e al trattamento di argomenti quotidiani, non specialistici. Uno degli aspetti fondamentali della formazione degli insegnanti di sardo sarà allora quello dell’apprendimento di questi registri formali e tecnici. È chiaro che questo può avvenire soltanto se il sardo viene usato come lingua veicolare nei corsi di formazione per questi insegnanti. La R.A.S., allora, deve porre delle condizioni precise alle università: i finanziamenti dei corsi di formazione, devono essere subordinati all’impiego del sardo come lingua veicolare in un numero di casi che non può essere inferiore alla metà. Non si deve ripetere lo scandalo della carta bianca lasciata agli atenei italiani di Sardegna. Le conseguenze le conosciamo ormai tutti: a lasciarli fare, questi burloni si faranno beffe dei diritti linguistici dei Sardi (universidades de sardinnia).

E non si tratta di mettere in discussione l’autonomia dell’università: se, per fare un esempio puramente ipotetico, è ovvio, l’università di Sassari avesse dei motivi ideologici per non usare il sardo come lingua veicolare, è liberissima di rifiutare i finanziamenti regionali. Quei fondi andrebbero allora ad altri soggetti disposti ad attenersi alle direttive regionali. Altrimenti, come nel passato, si tratterebbe soltanto di un finanziamento occulto all’università, dirottando una parte consistente dei limitati fondi a disposizione per la limba. Non sono un giurista, ma da profano sento odore di appropriazione indebita e di truffa, quando sento parlare di corsi di botanica in italiano, spacciati per corsi di cultura sarda.

Occorre allora restare allerta e soprattutto occorre incalzare sia l’Assessore alla Cultura, sia gli altri amministratori regionali e i politici, perché essi evitino che gli abusi del passato si ripetano.

I Sassaresi sono dei burloni simpatici, ma è meglio che non ridano alle nostre spalle.

May 25, 2011

Assessore Milia, quanto è unitario il sardo?

 

Gianfranco Pintore ha pubblicato la lieta novella sul suo blog: piano triennale limba-2011-2

La Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale, proposto dall’Osservatorio Regionale per la Limba e dall’Assessore Sergio Milia.

Fit ora!

Ancora non conosciamo i dettagli del piano, cioè, non sappiamo se il piano sia stato modificato rispetto alla proposta originale (piano triennale limba-2011), ma possiamo vedere che una delle voci riguarda gli “investimenti per le università”.

In proposito, mi azzardo a fare un suggerimento all’Assessore Milia.

Ora, visto che è chiaro a tutti che non è compito della R.A.S. quello di finanziare le università dello stato italiano, mi sembra ovvio che la Regione debba chiedere delle contropartite in cambio di questi finanziamenti. La prima contropartita–la cosa è talmente ovvia da risultare pedante–è che le università devono preparare i docenti di lingua sarda attraverso dei corsi di lingua e cultura sarde, nei quali il sardo sia, almeno nella metà dei casi, lingua veicolare, come stabilisce la proposta dello stesso Assessore.

Sarò di nuovo pedante, ma mi sembra opportuno ricordare la completa inutililità del tenere dei corsi sulle piante medicinali della Sardegna (universidades de sardinnia), a meno che questi non servano a sviluppare i registri tecnici della Botanica in sardo.

Ma ancora più utile mi sembra la possibilità di tagliare definitivamente la testa al toro rispetto alla questione dell’unitarietà del sardo.

La mia proposta all’Assessore, allora, è la seguente: visto che i profani non sono in grado di seguire le discussioni tecniche sulla questione se il sardo sia o meno una lingua unitaria–Oddío, a me non è capitato mai di trovare un pubblico di profani che non capisse!–l’intera questione può essere ridotta ad una domanda molto semplice: “I parlanti delle diverse varietà del sardo si capiscono a vicenda o no?”

Ecco, in cambio dei finanziamenti loro generosamente concessi da noi Sardi, le università italiane di Sardegna potrebbero condurre questa ricerca sulla mutua intelleggibilità dei dialetti sardi.

In gergo tecnico, la ricerca potrebbe chiamarsi: “L’unitarietà funzionale del sardo”.

Mi sembra chiaro che perfino un giornalista della Nuova Sardegna sia in grado di capire che, se un sardo di Iglesias e uno di Orune sono in grado di comprendersi a vicenda, quando parlano in sardo–Oddío, è vero che l’Orunese dell’agriturismo mi ha chiesto cosa volesse dire la parola “sceti”!–allora il sardo è davvero una famiglia di dialetti intercomprensibili.

E, se questo è vero, allora tutto il problema della lingua ufficiale e standard si riduce a una questione di come scrivere questa lingua in modo che tutti–o quasi tutti–ci possano riconoscere il proprio dialetto.

Ora, se si vuole superare la fase sperimentale aperta dall’Assessore Ballero e continuata prima dall’Assessore Onida e poi dal Presidente Soru–Oddío, quanta trasversalità!–tutto quello che resta da fare alla Regione Sarda, rispetto alla questione della lingua, è chiarire al pubblico se il sardo è una lingua, oppure un denominatore comune di lingue diverse.

La mia opinione in proposito è conosciuta–e i miei argomenti sarebbe ora che venissero conosciuti anche quelli!–così come sono conosciuti sia le opinioni che gli argomenti dei linguisti operanti nelle università italiane di Sardegna.

Forse è vero che non spetta ai politici risolvere questi diverbi tra comari–come mi ha detto, più o meno, Pasquale Onida a suo tempo–ma è anche vero che decidere quale sia lo standard di una lingua, e perchè lo standard debba essere quello, è una decisione politica.

Allora la domanda politica/scientifica da porsi è la seguente: “I Sardi si capiscono o no, quando parlano?”

Se la risposta sarà un NO, allora non avrebbe senso continuare sulla strada della ricerca di uno standard scritto: mi sembra inutile spiegare perché dobbiamo evitare di ripercorrere le strade dell’imperialismo linguistico italiano.

Ma se la risposta sarà un SI, allora sarà chiaro a tutti–meno che a quelli in malafede–che i nostri problemi linguistici vanno affrontati e risolti in modo diverso.

Allora, Assessore, quello che ci serve adesso è una ricerca sulla “Unitarietà funzionale del sardo”.

Se paghiamo le univeristà, che quei quattrini se li guadagnino!

Una ricerca basata su una serie di test sulla mutua intelliggibilità dei dialetti sardi, effettuati utilizzando parlanti esperti di questi dialetti, permetterebbe di fornire delle risposte a questa domanda facilmente comprensibili da parte del grande pubblico.

Mi rimane, però una perplessità.

In diverse occasioni ho avuto modo di sperimentare la disinvoltura, nel trattare i dati empirici, dei linguisti che operano nelle università italiane di Sardegna.

Allora, fermo restando che la ricerca deve essere finanziata con i finanziamenti di noi Sardi alle università italiane di Sardegna, per avere una garanzia di imparzialità, la supervisione della ricerca dovrebbe essere affidata a linguisti non Italiani.

Un team di linguisti internazionali, che comprenda anche uno psicolinguista, permetterebbe di accertare in modo verificabile quale sia la situazione della “unitarietà funzionale del sardo”.

May 24, 2011

Io nazionalista?

 

Sa domo de su datziu in DE RIJP

Quante volte l’ho detto di non essere un nazionalista?

E quante volte di non essere un indipendentista?

Invito Mauro Podda e gli altri che eventualmente pensano le stesse cose di me di cercare nell’archivio del blog.

In Italia se uno è democratico subito lo definiscono comunista–ma, tra l’altro, anche Gramsci era comunista!; se non è un nazionalista italiano, allora è un nazionalista sardo; se pensa dell’Italia quello che pensano tutti fuori dall’Italia–“Un cesso!”–allora è un separatista; se non accetta il monolinguismo isterico degli Italiani, allora è un lingua-invasato; se fai seriamente il tuo lavoro di ricercatore ti danno del bugiardo e/o dell’incapace.

E poi c’è ancora qualcuno che si stupisce che io disprezzi l’Italia e gli Italiani.

Fermo restando che gli Italiani sono tanti e che non sono tutti uguali.

May 23, 2011

La paura di Sassari

No, non è piazza Italia!

Mauro Podda, con il suo commento al mio post “Concas de chibudda”,    mi invita a riflettere sulla possibile paura di Sassari verso il sardo: ” che c’entra la polemica con l’università di Sassari con l’idea di “essere fieri di non sentirsi italiani” perchè gli italiani votano Berlusconi? a parte il fatto che anche i sardi votano il Berlusca a man bassa, trasformare la questione linguistica in Sardegna in questione nazionale, anzi, peggio, nazionalista, è il modo più veloce di affossare definitivamente il sardo.
Cerchiamo di venirci incontro reciprocamente invece di farci la guerra civile!!!
Una piccola provocazione: se l’ostilità dei professoroni sassaresi dipendesse dal fatto che Sassari ……. non è tradizionalmente sardofona? e vedesse nell’unificazione del sardo in una lingua tetto una minaccia alla propria identità linguistica non sarda??
proviamo a riflettere….

L’idea che i nemici del sardo possano essere mossi dalla paura l’ho già introdotta io molto tempo fa: Due identità sarde o dialogo tra sordi?

Farò del mio meglio per provare a trovare una risposta seria alla questione sollevata da Podda, ma mi è difficile non scherzare con i Sassaresi.

Arrivo allora subito al dunque: io credo che l’identità linguistica sassarese non c’entri niente. Lo stesso comportamento sardofobico l’hanno esibito negli anni scorsi anche dei docenti dell’università italiana di Cagliari: Giulio Angioni, Marinella Lörenczi, Cristina Lavinio sono stati i più attivi.

Credo che invece c’entri la lunga consuetudine del notabilato sassarese a sentirsi rappresentante in Sardegna dell’Impero Romano.

Sassari, infatti, ha dato all’Italia ben due presidenti: Antonio Segni e Francesco Cossiga.

Di Antonio Segni, Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Segni) dice quanto segue: ”

“Fu eletto Presidente della Repubblica Italiana il 6 maggio 1962 (al nono scrutinio con 443 voti su 842), con i voti decisivi del MSI e dei monarchici. (l’enfasi è mia, R.B.)

Prestò giuramento l’11 maggio 1962. I suoi due anni al Quirinale furono contrassegnati da tensioni con il blocco formato da Ugo La Malfa, il PSI ed una parte della DC che spingeva per riforme sociali e strutturali, invise ad un conservatore come Segni. Inoltre dopo la caduta del Governo Moro I, propose al Presidente del Consiglio uscente un governo di tecnici sostenuto dai militari. (l’enfasi è mia, R.B.)

Il 7 agosto 1964, durante un concitato colloquio con gli onorevoli Giuseppe Saragat e Aldo Moro, fu colpito da trombosi cerebrale. Ne seguì l’accertamento della condizione d’impedimento temporaneo, avvenuto con atto congiuntamente firmato dai Presidenti delle due Camere e dal Presidente del Consiglio; il 10 assunse le funzioni ordinarie di supplente il Presidente del Senato Cesare Merzagora (fino al 29 dicembre 1964). Pur trattandosi di grave malattia, non si arrivò mai alla dichiarazione di “impedimento permanente”, che avrebbe comportato una nuova elezione, e la situazione fu risolta dalle dimissioni volontarie, del 6 dicembre 1964.

Divenne senatore a vita in quanto ex Presidente della Repubblica, ma fu sospettato di avere avuto un ruolo di incerta definibilità nelle vicende del progettato Piano Solo. A sostegno di tale sospetto vi è il fatto che durante le trattative per la formazione del nuovo governo nel luglio 1964, chiese di partecipare al generale Giovanni De Lorenzo e al Capo di Stato Maggiore della Difesa Aldo Rossi. (l’enfasi è mia, R.B.)

Di Franceso Cossiga, in Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Cossiga) si trova quanto segue: “Mentre Cossiga ha recentemente dichiarato che sarebbe giusto riconoscere il valore storico dei gladiatori così come avvenne per i partigiani, il presidente della Commissione Stragi Giovanni Pellegrino ebbe a scrivere: «[…] se in sede giudiziaria un’illiceità penale della rete clandestina in sé considerata è stata motivatamente e fondatamente negata, non sono state affatto escluse possibili distorsioni dalle finalità istituzionali dichiarate della struttura, che ben possono essere andate al di là della sua già evidenziata utilizzazione a fini informativi…».” (l’enfasi è mia, R.B.)

Non mi sembra di esagerare, se ne concludo che i notabili sassaresi, quando hanno paura dei loro avversari, usano tutti i mezzi di cui dispongono per farsi passare la fifa.

Sassari, come abbiamo visto e a differenza della mediterranea Casteddu, riesce ad esprimere dei “leader” che l’Italia ci invidia, per non parlare del resto del mondo!

I Sassaresi, insomma, hanno poco da temere da noi Sardi, visti i pesi massimi che riescono a mettere in campo.

Ma naturalmente non sto parlando dei Sassaresi–simpaticissimi e burloni–ma dei notabili sassaresi.

A questo si aggiunga il fatto che i Sardi–si insomma, i sardoparlanti: la maggioranza dei Sardi–hanno garantito, con la legge regionale 26/97 (http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1997026) anche ai parlanti del sassarese il loro stessi diritti: ” La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese.”

Diciamo pure che ho molte difficoltà a credere che i Sassaresi abbiamo paura del sardo.

E altrettanto difficile mi sembra che i notabili dell’università di Sassari parlino il sassarese.

Banale quanto si vuole il paragone, ma qui siamo all’eterno lupo e all’eterno agnello.

È l’italiano a minacciare il sardo e non viceversa!

A questa situazione già difficile per il sardo, si aggiunge il fatto che l’università di Sassari vuole sottrarre una parte consistente degli scarsissimi fondi regionali a disposizione per la limba per finanziare i suoi ridicoli di corsi in italiano di “filosofia morale” in Sardegna (universidades de sardinnia), anche se la legge regionale lo vieta! Siamo noi che dobbiamo avere paura di loro!

Questa è gente che fieramente vuol rubare il pane di bocca agli affamati!

Non si limitano a non fare niente per il sardo–o il sassarese!–ma vogliono attivamente impedire–tramite la sottrazione di quei fondi–che altri possano fare qualcosa.

“La paura di Sassari” mi sembra il titolo adatto per un romanzo umoristico.


May 22, 2011

Concas de chibudda

 

Ma c’è qualcuno in grado di fornire una qualche spiegazione razionale per la pretesa dell’università di Sassari di farsi finanziare le sue attività antisarde con i quattrini destinati ai corsi di lingua e cultura sarde?

E questi “patrioti italiani” che così poco hanno da essere fieri di ciò che sono, perché non lasciano a noi il nostro diritto di essere FIERI DI NON ESSERE ITALIANI!

Siamo fieri di non far parte di questo popolame di ladri, bugiardi e truffatori.

Italiani di Sassari e dintorni, leggetevi quello che dice di voi Giorgio Bocca, uno che non ha più nulla da perdere: Articolo Bocca

May 20, 2011

El Amor en los tiempos del Internet

 

A quanto pare l’era Berlusconi sta finendo. Ma quella che sta finendo è soprattutto  l’illusione di poter controllare tutta l’informazione, attraverso il controllo dei media “pesanti”, centralizzati e centralisti. Siamo nell’era di Internet: in un certo senso, un ritorno al Paleolitico.

Gli imperi dell’informazione centralizzata devono fare i conti con gli incontrollabili “cacciatori-raccoglitori” che in piena autonomia possono portare avanti le loro guerriglie culturali, riuscendo ad arrivare a una parte ormai rilevante del pubblico.

E perfino in quella fogna a cielo aperto chiamata Italia i risultati di questa rivoluzione epocale stanno arrivando.

Non sappiamo quanto quest’Eta dell’Oro della comunicazione durerà, quindi per ora godiamocela.

In Sardegna, questa rivoluzione ha come conseguenza la fine del monopolio dell’informazione, detenuto finora dall’industria culturale italiana e antisarda: le università, i giornali, la televisione e il network dei notabili.

Per tornare al tema che ormai da un mese occupa il mio blog, grazie a Internet è stato possibile smascherare la manovra che l’industria culturale antisarda stava compiendo per stravolgere la politica linguistica regionale.

L’errore compiuto dal notabilato è stato appunto quello di usare Internet, invece di limitarsi all’impiego dei propri canali sotterranei e più o meno legali.

Paolo Maninchedda ha commesso l’errore–un grave errore tattico–di pubblicizzare sul suo blog il suo sostegno alla manovra dell’università di Sassari. In questo modo ha reso pubblico e accessibile a tutti il contenuto dell’articolo di Giovanni Lupinu. Questo, che era in origine un’arma di difesa personale, destinata al pubblico dei linguisti statalisti italiani e a dimostrare l’appartenenza del suo autore alla loro stessa fazione politica, è stato usato come arma d’offesa nell’assalto alla politica linguistica regionale.

È stato il classico boomerang: il giorno della mia replica, il mio blog è stato visitato 518 volte.

Invano Maninchedda ha cercato di defilarsi, provando a ridurre la questione a una lite tra comari dell’accademia.

È stato chiaro fin dal principio che in ballo c’erano ben altri interessi: interessi molto concreti e che Maninchedda stava dichiarando il suo sostegno politico ai nemici della lingua sarda.

Non mi sognerei mai di dare dello sprovveduto a Maninchedda, ma certo che pubblicare un simile attacco–oltretutto, gravemente offensivo nei miei confronti–a pochi giorni dalle elezioni amministrative, non è stata una mossa molto accorta.

Adesso sappiamo tutti di cosa si tratta: Maninchedda –spendendo la sua credibilità per accreditare quella di Lupinu–ha offerto il suo sostegno politico al tentativo illegale dell’università di Sassari di appropriarsi dei fondi destinati ai corsi di cultura sarda, da tenersi IN SARDO, per poter svolgere le sue attività antisarde.

E sappiamo anche che le stesse forze stanno ancora tramando per svuotare di contenuti il Piano Triennale per la lingua, messo a punto dall’Osservatorio e dall’Assessore Milia, che ancora deve essere approvato dalla giunta regionale.

Adesso mi aspetto da su Comitadu pro sa Limba qualcosa di più di un pigolio vittimista e disfattista.

May 18, 2011

Ectoplasmi

Mi è venuto un dubbio.

E se a convincere il Prof. Maninchedda ad evocare l’ectoplasma dell’On. Lupinu non fosse stata un’improvvisa fregola primaverile, con annessa nostalgia e solidarietà tra filologi dell’università italiana di Sardegna, ma qualcosa di molto più concreto?

Internet est peus de su tzilleri de bidda: prima o poi si viene a sapere tutto.

Guardatevi il seguente passo tratto dal Piano triennale per la Lingua Sarda (piano triennale limba-2011).

“- Finanziamento alle Università di Cagliari e Sassari per l’espletamento di corsi universitari.

Le due Università di Cagliari e Sassari destinatarie del finanziamento di cui sopra, affiancate o coadiuvate, ove lo ritenessero opportuno, da consorzi interuniversitari, istituti, fondazioni, associazioni, enti pubblici, agenzie formative o enti di formazione, centri studi, dovranno programmare corsi di formazione con un’attività didattica che fornisca agli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria una serie di conoscenze culturali, scientifiche, linguistiche, didattiche e di competenze operative di base per usare la lingua sarda in forma veicolare nello svolgimento di attività e discipline previste dai curricula scolastici e per sviluppare una solida competenza plurilingue e pluriculturale negli allievi.”

Notate quell’ “usare la lingua sarda in forma veicolare”: complimenti all’Assessore Sergio Milia!

In quel sintagma, c’è contenuta tutta la questione. E cioè la fine dei soldi facili per i burloni sassaresi che spacciavano per corsi di cultura sarda i corsi sulle erbe medicinali e sulla filosofia (im)morale, rigorosamente in italiano. Adesso li dovrebbero tenere in sardo!

Anche il Clan dei Sassaresi, per poter accedere ai finanziamenti per la tanto detestata limba (Pecunia non olet!), dovrebbero organizzare dei corsi in cui si usa il sardo come lingua veicolare.

Ce li vedete questi Sardi-che-parlano-male-l’italiano esprimersi in quella lingua che loro rifiutano per l’orgoglio di sentirsi Sardi-che-parlano-male-l’italiano?

Pecunia non olet, ma vale anche Lavorare stanca!

Questi esperti di necrologia del sardo non si sono mai presi la briga di imparare a parlarlo. Ti sanno sciorinare le etimologie più fantasiose–e inutili–ma non lo sanno parlare.

Ecco da dove viene questa foia da riesumazione delle proprie autoassoluzioni (“Sono casi paradigmatici di questa tendenza quei dibattiti pubblici in cui si alzano impetuose le richieste alla scuola o all’università di intervento a difesa del dialetto, spesso proprio da parte di persone che, autodefinitesi dialettofone, confessano poi – a chi perfidamente lo domanda loro – di rivolgersi ai propri figli in italiano.”): “Non all’università italiana di Sardegna bisogna rivolgersi per i corsi di sardo, ma alle famiglie!”

Perché allora si debba lasciar ingozzare di euroziminu  l’accademia cionfraiola di Tatari Mannu per i suoi corsi di italiano, proprio non si capisce!

E ancora meno si capisce il silenzio assordante del Comitadu pro sa Limba Sarda su questa questione.

Maninchedda riesuma un attacco perfido alla LSC, oltre che pieno di menzogne, ma su comitadu si nd’abbarrat kietu.

Non sarà mica che “l’essere schierati a destra o a sinistra” è un’anacronismo soltanto quando si tratta di criticare la sinistra?

Io non ho mai mostrato nessuna pietà nei confronti della sinistra italiana, quando si è trattato di scegliere tra noi sardi e loro.

Non posso dire la stessa cosa per i miei amici di destra, quando si tratta di cantarle ai nemici della limba schierati partiticamente dalla loro parte.

May 18, 2011

Quando l’itagliano stava molto peggio del sardo

“Si , a su postu de “lingua” leghes “sardu”, e “variedades” pro “dialetto”, a la podimus fàghere una limba natzionale sarda?” m’at scritu un’amigu.

No! Is sardos non tenent bisongiu de la faxer, ca si cumprendent già a pare, ca faeddant già sa propriu limba, e is italianos faeddaiant limbas diferentes meda.

GIAN LUIGI BECCARIA

Sono in tanti ad aver usato nel secolo dell’Unità l’espressione «lingua morta» riferita all’italiano. Manzoni indicò una soluzione toscanocentrica, che scontentò e sembrò un ostacolo per tanti settentrionali e in particolare per letterati meridionali. De Roberto e Capuana sottoporranno difatti Il marchese di Roccaverdina l’uno, I Viceré l’altro, a un lungo lavorio di riscrittura. In una lettera (1895) De Roberto confessa che i suoi primi libri «sì, sono scritti in una lingua ostrogota: ma dai Viceré in giù mi sono corretto»; e Capuana, in una lettera dell’84: «Figuratevi che disperazione con questo terribile strumento della nostra lingua che per noi siciliani è quasi come una lingua morta, come già per gran parte degli italiani».

Una lingua di cultura in opposizione appunto alla naturalità del dialetto. Occorreva lavorare su libri e vocabolari per apprenderla. Sui libri ne aveva dovuto difatti approfondire la competenza, a suo dire lacunosa, il lombardo Manzoni che alla ricerca della lingua aveva per studio sconciato un suo esemplare del Vocabolario della Crusca al punto (diceva proprio così) «da non lasciarlo vedere», tant’era crivellato di sottolineature e appunti presi per impossessarsi dei vocaboli e delle locuzioni che ancora non possedeva. Di qui, per superare la fase di quel primo prodotto composito del Fermo e Lucia, inizia un lungo cammino in cerca di una lingua «viva e vera», adatta a una prosa narrativa nazionale che in qualche modo appartenesse anche a una società di parlanti. Una lunga vicenda che non si riduce certo a mera filologia ma che muove sostanzialmente verso il colloquio con una società, verso direi quasi la fraternità e il riconoscimento.

Riconoscimento che nella nazione faticò parecchio ad avvenire. Avevamo raggiunto l’unità, ma gli incontri tra italiani di regioni e lingue materne assai lontane creavano situazioni di estraneità, affettazione di modi di comunicazione del tutto innaturali.

Ai tempi delle celebrazioni dell’unità gli incontri mondani nei salotti delle città di provincia meridionali dovevano avvenire come ce li ricostruisce Anna Banti nel romanzo Noi credevamo, cui s’è liberamente ispirato il recente omonimo film di Martone: «Mai vidi gale più goffe e grottesche di quelle con cui, dopo il plebiscito, si pretendeva celebrare, nel sud, l’unità italiana. Nere giamberghe stazzonate, dorature militari, broccati dei tempi di Maria Carolina, dimostravano a esuberanza la difformità dei costumi, dei caratteri, della storia che ogni invitato recava con sé, irrimediabilmente dipinta nei volti, nei gesti, nei tentativi di approccio; per non dire della lingua con cui le conversazioni si avviavano e rimanevan sospese alla impossibilità d’intendersi e soprattutto di rispettarsi. l’imbarazzo dei notabili e delle loro donne era pari all’impettita alterigia degli ufficiali, sbalorditi e diffidenti, ristretti in gruppi, quasi a difesa. Nel frastuono delle voci meridionali, essi comunicavano fra loro così sommessamente da parer sordomuti che s’intendessero a cenni»