Formas sutastantes (2)

Si sezis chirchende calincuna regula storica ki bos potzat spiegare su misteriu de Antio’, provade tando cun nomenes chi non tenent una storia in sardu.

Faxet a si pensare ca calincunu siat macu bastante de ponner is nomenes Computereddu a su figiu e Computeredda a sa figia.

Si tzerriat a su figiu, ddi narat Computere’, cun sa E serrada, e a sa figia ComputerE‘, cun sa E aberta.

Comente cun Antio’, si tzerriat a unu mascu a sa vocale mesana si aplicat sa Metafonesi e sa vocale si serrat, ma si tzerrias a una femina, sa vocale mesana abarrat comente est.

Insomma, sutzedit sa propriu cosa ki sutzedit cun is faeddos

bonu ~ bOna

bellu ~bElla

beni (verbu) ~ bEna (nomene)

dormit ~ tOrrat

Si sa vocale mesana est sighida dae una vocale arta, sa mesana si serrat.

Ma comente mai sa vocale mesana si serrat puru cun sa forma truncada de Antiogu (Antio’)?

Innoxe vocale arta non nd’at.

Custu bolet narrer ca sa metafonesi non si aplicat a sa pronuncia efetiva de su faeddu, ma a sa forma sutastante sua, e in custa sa U ddoe est.

Sa forma sutastante est sa forma (astrata) ki tenet unu faeddu in su lessicu (su ditzionariu mentale chi portamus in conca).

Pro faxer un’ateru esempru, si naramus sa frasia “su cane papat”, sa pronuncia bera est “su GanE BapaDa” in logudoresu (lassamus a un’ala is diferentzias lessicales), “su Gãi BapaDa” in campidanesu, “su Ganni Bapara” in mauurreddinu, “zu kanE papata”  in bitzichesu, ecc.

Epuru si pigamus su faeddu “cane” e ddu pronutziamus a solu, sa pronuntzia de sa primu cunsonante est semper sa propriu: [k].

Su sonu cambiat–in is dialetos innue cambiat–sceti si una vocale ddu pretzedit.

Sa forma sutastante de su faeddu “cane” incumentzat cun su sonu [k] in totu is dialetos de su sardu. In ateros faeddos, /k/ est unu fonema ki tenet duos allofonos ([k] e [G]) in medas dialetos sardos.

S’ortografia atzetada dae totos is ki scrient in sardu imperat sa litera C–duncas su fonema /k/–pro ambos is allofonos. Nemos proponet de imperare áteras literas pro custos duos sonos diferentes meda. E si bos sezis domandende comente mai innoxe nemos cunsiderat netzessariu ki sa grafia sigat sa pronuntzia, beh tando sezis andende bene.

E passamus immoe a sa pronuntzia de sa E finale de su faeddu “cane”: in cabu de susu sa pronuntzia est [E] e in cabu de jossu est [i].

Sa propriu cosa agatamus cun su daeddu “domo”: is pronuntzias sunt [dOmO] e [dOmu].

Ma cun sa pronuntzia de cabu de jossu [dOmu] bidimus deretu ca b’at una cosa stramba: su faeddu acabbat cun una [u], ma sa vocale mesana [O] non si serrat!

E sa matessi cosa sutzedit cun is faeddos

bEni (avv.) ~beni (verbu)

cOru ~corru

bOgu ~fogu

bEcius ~ beciu

Ita buginu est sutzedendi?

(sighit)

7 Responses to “Formas sutastantes (2)”

 1. Segundu su chi narat Màrio Puddu (Pudhu? noooo…), cussa O e cussa E abbarrant obertas ca cussa U e cussa I finalis no funt etimològicas, ma funt una muda de una O e una E in medas variantis de su cabu de bàsciu (no mi praxit a allegai de campidanesu e logudoresu, ca apu cumprèndiu ca est una distintzioni chi non tenit perunu sensu). Issu, Robè, dda ispiegat cun sa forma sutastanti: su chi ia a bolli cumprendi, immoi, est custu: ita diferèntzia nci tennit tra su chi narat Bolognesi e su chi narat Puddu? A parri miu, nudda. Teneis arrexoni ambadùs, poita seis narendu sa pròpiu cosa in duas maneras diferentis. Tandu ddi bollu pregontai un’atra cosa: abberu no est possìbbili a agatai unu puntu de atòbiu?
  (Bollu precisai: no est una crìtica, ma una dimanda chi nascit de una duda)

 2. Non nc’est diferentzia peruna, ca Mariu custa cosa dd’at imparada dae me e b’apo postu annos a bi lu faxer cumprender! 😉

 3. Ciao, Robe, ascurta, in custu momentu soe pessande subra ‘e una cosa chi ses faxende tui, antzis, mi parrit una cosa de importu mannu e bellu pro la sarvare sa “x” …e lu ap’a faxer deo puru!!! como non d’isco si tui l’as gia postu comente iscrittu in carchi liburu o carchi articulu, si eja lu bollu lexer e mi lu podis imbiare? est de ponner sa x cando in “logudorese” bi deppet esser una -gh- imbetze de impreare su infinitivu de “fai” ponner “faxer”… e imbetze de “legher” is “logudoresos podent ponner “lexer”… o est una cosa normale de bidda tua e pro custu iscries de aici o lu ses faxende pro ti acurtziare a sa LSC chena bogare sa “x”? baci, gratzia meda, Alexandra (con x 🙂

 4. La connoschia custa cosa de sas vocales abertas e serradas in su sardu. Kergio nàrrer ki la connoschia comente fenomenu linguisticu, ca est craru ki faeddande mi nch’essint a sa sola kene mancu bi pensar:

  Manne’ (Manneddu)

  MannE’ (Mannedda)

  Ma apo semper pensadu, in s’ignoràntzia mea, ki faxiamus diferèntzia intre sos generes mascru e femina. Imbetzes est totu unu giogu de vocales kene perunu pensamentu a suta. Su deus de sa linguistica giogat a dados?

  In ogni casu, so cuntentu ca m’est rutu un’àteru mitu a pitzu de s limba 😉 gratzias.

  Si apo cumpresu bene, antizipande su ki as a nàrrer a fatu, sas formas sutastantes ispricant proite in meda limbàgios de cabu ‘e josso sas vocales s’aberint ue, secundu una regula empirica, diant abarrare serradas.

  A mie sa “x” impreada in sa GSC m’agradat. Resesso a lexer in bitzikesu sa GSC:

  faxer [akere]

  lexer [leγere]

  Ma unu si diat dimandar si non dat anneu su usar una matessi litera pro duos fonemas diferentes. Beh, giae cun sa LSC impreo unu grafema e bia pro duos fonemas diferentes:

  faghere [akere]

  leghere [leγere]

  E m’agato bene, su matessi. Ki dipendat custu puru dae sas formas sutastantes?

  • Su deus de sa linguistica giogat a dados e est imbriagone puru, ma sos pitzinnos l’ammentant a non faxer tropu su macu, ca sinono sa limba non l’imparant! Sunt sos pitzinnos ki aguantant una limba regulare e sunt sos “teen agers” ki provant a l’ammakiare.

Trackbacks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: