Archive for June, 2011

June 29, 2011

Interventu de Giuanne Masala in su blog de Maninchedda

Bellu s’interventu de Giuanne Masala in su blog de Maninchedda (Masala).

Sa cosa ki serbit de prus oe-in-die- pro su sardu est s’imperu in sa scola. E so de acordiu ca est lastima ca sa parte prus manna de su pagu dinari de sa Regione pro su sardu non andet a sa scola.

Una cosa , però, non mi praxet e est custa stocada a sa schina a sa LSC: “E così anche la creatività e la fantasia degli scolari verrà stimolata e quando torneranno a casa potranno parlare con i loro nonni nel loro sardo, non in lsc! La scuola non può continuare a promuovere il mutismo tra i familiari o condannarli a parlare soltanto in italiano (porcheddino) o in lsc (porcheddina).”

De ue buginu nche l ‘at bogadu ca is pipios iant a deper faeddare in LSC (porcheddina)?

Sa LSC est sa limba burocraticu-amministrativa de is documentos in essida de sa Regione, non su standard, nen scritu, nen faeddadu, de su sardu.

Abarra atentu, Giua’! Sa LSC est serbida e serbit ancora.  mancari tengiat difetos medas, su difetu de esser unu standard “angenu” ke s’italianu non ddu tenet!

June 29, 2011

Fonemi, allofoni e gaglioffoni

Mariu Pudhu est unu santu!

Mariu Pudhu at a andare a chelu, cando at a arribbare s’ora sua.

Ma Mariu Puddu non ischit nudda de fonología, pagu e nudda de fonetica e, in generale, cumprendit pagu.

Deo totus custos anno dd’apo lassadu in paxe, ca non ddu bogio male, ma issu in custos annos s’est furriadu a unu de is peus nimigos de sa LSC . E totu custu pro more de su DH.

Mariu Puddu est una persone coerente: si si pensat ca una cosa est sballiada, non dda faxet.

Ma su probblema de Mariu est ca ischit pagu e cumprendet prus pagu puru de su ki ischit.

Pigamus su DH.

Sa plosiva cacuminale sonora est unu fonema de su sardu. In su connotu custu fonema est representadu cun is literas DD (Puddu).

Mariu nd’at pigadu de non iscio prus cale predi custu simbulu (DH) pro representare custu fonema. Ma custa cacuminale dd’agatamus puru che allofonu, in faeddos che mundu, in sa pronuntzia cabesusesa, e Mariu scriet MUNDHU. Duncas, su propriu fueddu sardu, issu ddu scriet in duas maneras diferentes: MUNDU e MUNDHU. E pratzit su sardu in duos. Ma àteros allofonos (ke sa [e] serrada de s’imperativu Beni!) non ddos representat. Sa coerentzia de Mariu si firmat a su ki issu cumprendit, e custu non est meda.

Su DH anca ddi serbit a distingher faeddos ke pudha dae faeddos ke addabói, ki non tenent sa cacuminale. Si castiades in su ditzionariu suo (http://ditzionariu.org/lemmi_search.asp), podides bier ca custos faeddos cun sa dopia D sunt pagos e totu de su propriu tipu: faeddos cumpostos dae sa propositzione a sighida dae un’áteru faeddu.

Pro distingher is duos sonos tando, bastat a aplicare sa matessi regula grafica ki si aplicat a is faeddos cumpostos. a-daboi. Sa liniedda serbit a faxer cumprender ca, mancari cussu siat unu faeddu, bolet pronuntziadu comente si fessit duos faeddos, ke in coe-pira (e non coebira), barri-caladu (e non barrigaladu) ecc.

Tando, pro una kistione aici pitica e pagu seria, Santu Mariu s’est postu a faxer sa gherra a sa LSC e s’est postu impari a is peus nimigus de su sardu.

Cun sa LSC, totus amus depidu mollare carki cosa: deo prus de totu is áteros.

Ma non amus bofidu perder s’ocasione de tenner una base pro poder andare a innantis.

Ma Santu Mariu kentza de DH a chelu non b’artziat.

Ma megius aici, ca in chelu dd’iant a acrarare ita est unu fonema e cale est sa diferentzia intra de unu fonema e un’allofonu. E dd’iant a contare puru ca s’alfabbetu non dd’ant imbentau is Italianos e ca faxet a scrier puru in manera diferente de issos.

June 28, 2011

Sighire a partzire?

Comente at nadu Mauru Podda, esistint sardos–in cabu de susu e in cabu de jossu–ki minispretziant a is áteros sardos.

Cantos sunt e cantu contant non dd’ischimus, ma esistint.

Mauru Podda tenet rexone cando narat ca tocat a ddu tenner in contu custu fatu.

Ma comente? Sighende a partzire o chirchende de aunire?

Est berus puru ca sa LSC est unu pagu sbilanciada cara a cabu de susu, ma deo già in Paulilatinu apo nadu ca bastant bator (4) emendamentos pro permiter sa pronuntzia de cale-si-siat dialetu de su sardu. E custa proposta–ki paríat ca Soru dd’iat atzetada, in Paulilatinu–dd’apo posta in pratica: est sa GSC (Grafia Sarda Comuna).

Immoe sunt già unos cantos annos ki dd’apo proposta.

A kie non ddi praxet sa LSC podet imperare sa GSC, si su probblema est cussu.

Ma si s’obbietivu est a partzire is sardos, insaras non ant a atzetare mai cale-si-siat proposta de aunimentu a cale-si-siat livellu.

June 27, 2011

E toca ca bi provamus a partzire su sardu in duos!

In “Cando chirchende lacanas intra de su sardu sunt abarrados allacanados issos ” amus bidu ca, pro sa chirca sotziulinguistica famosa–semper cudda–is linguistas ki faxíant parte de su gruppu de chirca (gira e rigira, Lupinu, Prof. Giovanni) ant partzidu su sardu in duas limbas: su “logudoresu” e su “campidanesu”.

Sa partzidura l’ant basada a subra de unu fenomenu ebbía: s’articulu determinadu plurale. Anca fit pro “ragioni pratiche”!

E in s’articulu de Marinella Lörenczi–ki andat in giru nende ca deo l’apo ingiurgiada: ma cando, cussa borta de is patas intreas?–amus bidu ca is intervistados non fint de acordiu meda a narrer ca issos faeddaíant “logudoresu” o “campidanesu” (A Marinella è scappata una verità! ).

Spantu mannu de Marinella e spantu mannu de is ki iant partzidu su sardu.

De kie est sa curpa? De sa gente, est craru! Marinella narat: “Ciò si collegava alla ridotta familiarità dei soggetti intervistati con le tematiche di politica linguistica.”

Insomma, cussos inniorantes non ischint ne-mancu si faeddant “logudoresu” o “campidanesu”. Balla, ita genta male-pigada custos sardos!

Tando immoe deo bosi dongo is datos ki apo regortu deo a pitzos de su sardu de Desulu (GENNARGENTU!)

A Desulu imperant s’articulu plurale is. Duncas–si sighimus sa partzidura de Lupinu–su desulesu est campidanesu, ma is desulesos–inniorantes!–non l’ischint!

Pastoratzos a “ridotta familiarità con le tematiche di politica linguistica”! Comente si permitent?

Ma si castiamus a is 200 faeddos seletzionados dae su computer–in su corpus de 267.000 faeddos–e furriados e pronuntziados in desulesu, bidimus ca ” le tematiche di politica linguistica”–ma non fint “ragioni pratiche”?–sunt diferentes meda dae sa realidade linguistica.

is datos de Desulu:

1 tan`:O

1 OE

1 “kantOz_aO_X

1 gana

1 an`:a4E

1 tOr:au

1 “fO4az_aa_X

1 una

1 s_aOlE

1 s_ai

1 E

8 muntOnE

1 “O4az_aa_X

2 s_aa

1 s_au”ts`_XEDEntE_X

1 tanti

1 “mez`:uz_au_X

1 dOman`d:anta_X

1 ab:\a

1 “moviDa

1 ak:\ab:\aDa

1 ap:\O

2 lestru

1 t_Xs`_Xelu

1 kan`:O

1 d_Xz`_Xi4a4E

1 pres_a:iGi4E_X

1 no / 1 non

1 Ep:\O

1 is_a

1 “iaDa_X

1 bets`_Xu

1 kOstaju / 3 af:\janku

1 “Es_a:EDE_X

1 ispe4nt_Xs_Xa

1 “biEDE_X

1 at:\i4E

4 kOmO

1 aGwanta4E / 7 mantEnE

3 aNka

3 postu

1 “nOz_aO_X

1 daE

1 izmur”d_Xz`_XaOz_aO_X

1 “manOz_aO_X

1 kE

1 po”DiaDa_X

1 d`i

1 istOa

1 a

3 fuaDa

1 mam:a

1 n`E

4 fOed`:\u

1 ista4E

1 kOmpO4a4E

1 “auz_au / 2 te”neuz_au

1 ki

1 “tEnEz_aE_X

1 istuDja4E

1 pOJ:O

1 tentu

8 truBau

1 fat:\u

4 it:\E

1 bi”DiaDa_X

7 daEGan`:O

1 lin:a

2 t_Xs`_XirkaiaDa_X

1 ae4Opranu / 4 ap:\a4ek:\ju

1 dan:u

1 in

1 tot:\u

1 baE

4 “pOnEDE_X

1 “at:\e4u

1 maistu

1 kus_a:u

1 familja

1 nOstra / 1 nOsta

1 “tEnEDE_X

1 diE

6 u”t_Xs`_Xianta_X

1 trab:\az`a4E

1 pa”s_a:ianta_X

1 pa”z_aaDi

4 pu4u

2 d_Xz`_Xau

1 intra4E

1 aBe4u

1 O

1 d`us_a

4 Et:\ot:\u

1 rim:\eDju

1 iskuz_aa

1 ap:\rOvau

2 ma

1 dEO

1 mi

2 E4anu

4 laDa

5 poit:\E

2 dOman`:au

4 ap:\Oz_aEnted`:\u

1 mei”d_Xz`_Xinaz_aa_X

8 fat:\u

1 prEs_a:E

1 partE / 4 ala

1 polits_a_XjOt:\O

1 pas_a:idz`a4E

1 pa”4iaDa_X

1 kOa

3 o”r:uEDE_X

1 aintrO

6 Eb:\ia

4 “nar:EDE_X

2 kun

2 bab:\u

1 EstE_X

1 “faEDE_X

1 kOntraz_aa_X

2 pruz_au_X

1 bEnE

1 kumpEns_aa4E

1 drom:\iu

1 kurs_aa

1 faE

1 “duOz_aO_X

1 dE4et:\u / 1 di4it:\u

2 “fuanta_X

1 “OGOz_aO_X

1 is”tOGOmO

5 aGat:\a4E

1 pO

1 ma4iGOz_aa

1 pas_a:an`:O

1 s_ai”GiaDa_X

10 pi”p:\iOz_aO_X

2 a”p:\ustiz_ai_X

3 man:u

1 praJ:”iaDa_X

3 nud`:\a

6 me4its`_Xed`:\u

2 pE”4O

1 “ominE

1 kumbi”DaDa_X

1 “pErdEDE_X

1 ak:\ab:\au

1 t_Xs`_XinE

1 navE

1 al:Ontana4E

1 bid_Xz`_Xinu

4 istuau / 2 mortu

2 istit:\a4E

4 ka”laOz_aO_X

1 ap:\ertu

1 as_a:ut:\au

1 s_aeGu4u

2 is_a:i”iaDa_X

2 iskum:\it:\O

1 ka”f:\E_X

1 bal:a

1 intErnEt

2 ap:\rEts_a_Xau

5 goz_ai / 5 gaz_ai

1 an`:an`:Oz_ain`:E

6 ap:\or:i”n`:Od`:\i

6 ab:\ar:aDa

2 pa”4an`:Oz_ai

1 kustu

3 t_Xs`_Xiu

1 dets`_XiDju

1 perdju

5 iNkraz_aa_X

8 luEGO

5 o”liaz_aa_X

1 finE

6 kaldjaDa

1 mOmentu

6 ap:\rEt:\a”n`:Od`:\Oz_aO_X

1 adz`_XuDu

2 inOz`E

8 ak:\anta

2 ka

2 dOmO

1 mai

2 ar:Enes_aiu

3 is_a:a

1 s_aEJ:ala4E

1 “fiz`az_aa

2 komunE

1 “kurs_aOz_aO_X

2 manE4a

2 di”vEntanta_X

3 ats`_Xin:u

1 prad_Xz`_XE4E

1 “populOz_aO

1 kOz_aa

tanno
oe

cantos

gana

annare

torrau

foras

una

sole

si

e

muntone

oras

sa

sucedent (ma sa palatale desulesa est unu pagu diferente)

tanti

megius (ma sa palatale desulesa est unu pagu diferente)

domandant

abba

movida

acabbada

apo

lestru

celu (ma sa palatale desulesa est unu pagu diferente)

canno

girare (ma sa palatale desulesa est unu pagu diferente)

pressighire

non

epo

is

íat

beciu (ma sa palatale desulesa est unu pagu diferente)

costaju

essede (esser)

isperantza

biede (bier)

atire

como

aguantare/mantenere

anca

postu

nos

dae

ismurzaos

manos

che

podíat

ddi

istoa

a

fuat

mamma

nne

foeddu

istare

comporare

aus/teneus

e s’àteru bos ddu chircades a solos, ca deo tengio àtera cosa de faxer!

 

June 27, 2011

Su connotu campidanesu

Si su connotu campidanesu est aici antigu, proita ant tentu s’abbisongiu de scrier cussas normas ortograficas noas?

E in cale sardu apo scritu deo?

June 26, 2011

La logica dei talebani

Si pigamus su faeddu melone, ita est “logudoresu” o sardu?

E si pigamus su faeddu andau? Est “campidanesu” o sardu?

Melone si narat in logos innue si narat puru andau, andadu e fintzas andatu.

E meloni?  “Custu est unu faeddu campidanesu”!

Ah, balla! Ma aundi ddu nant meloni? In Casteddu e pagos áteros logos.

Ma a narrer sa beridade sa pronuntzia giusta est [mElOni], cun sa E e sa O abertas.

Epuru cando una I sighit una E o una O, sa pronuntzia iat deper esser [e] e [o](E serrada e O serrada: Informare è fare politica? Il caso delle vocali finali ). E tando ita faxes si ses cumbintu ca s’ortografia depet representare sa pronuntzia efetiva? Scries mèlòni a s’italiana?

Ma ita faxes–si de aberus boles representare sa pronuntzia–in totu is áteros logos asuta de s’isoglossa fatale (sa ki partizt [E] e [i] finales)? Scries mabõi, mERõi, mE?õ?i, meronni, mEguõi, ecc.?

Sa grafia meloni  est un’idealizatzione cantu e fintzas peus de sa grafia melone, ca custa a su mancu t’agiudat a pronuntziare sa E e sa O in manera curreta.

E donnia idealizatzione tenet sa funtzion e sua: melone serbit a aunire sa grafia de su sardu.

Su de scrier meloni  non serbit a representare sa pronuntzia. Serbit sceti a partzire is sardos.

Tando non semus faeddende de duas grafías diferentes, ma de duos programmas politicos diferentes.

June 25, 2011

S’universidade de Tatari torrat sceda a Corraine

In su situ de Sardegna Democratica, su Retore Magnificu de s’universidade de Tatari at torradu sceda a Diegu Corraine, ki ddos aíat scritos in sa Nuova, e dd’at fatu in sardu! Castiade-bosi s’articulu: L’Università di Sassari sulla lingua sarda.

Faxet praxere meda a bier, e fit ora, ca fintzas custu bastione de sa curtura italiana in Sardinnia at scobertu ca si podet scrier in sardu fintzas de cosa seria.

A dolu mannu, Attilio Mastino serrat sa respusta sua in custa manera: “Fortzis oje est Pasca de frores e est falau s’Ispiritu Santu, o fortzis non cherimus imparare [sa LSC] custa limba bodia, chene istoria, chene sambene, chentza bida chi sun fravicande commo in carchi sostre. Pro connoschere sa Sardigna non bastat faveddare su sardu. Pro custu nois abbarramus in su caminu nostru.”

Insomma, is Tataresos sighint a contare sa faula de sa LSC limba de plastica e immoe est uficiale!

Deo apo imbitadu/sfidadu Giuanne Lupinu medas bortas a verificare issu e totu si est berus su ki naro deo: su tretu intra de sa LSC e su sardu de Abbasanta est prus pagu de su 10%.

Non dd’at fatu, ma depet esser ca issu sighit a contare a giru ca est una faula, bidu ca Attilio Mastino sighit a narrer ca sa LSC non est una bariedade de su sardu “beru”.

Tando nos abarrat solu de ddos mustrare cales sunt is datos a subra de is cales amus fatu is mesuratziones nostras. Issos ant a sighire a narrer ca sa LSC est de plastica, ma is áteros ant a poder cuntrollare a solos cale est sa situatzione. Is datos sunt trascritos in s’alfabbetu foneticu X-Sampa, ma faxet a ddos furriare a simbulos IPA , clickende a pitzos de custu link: Online converter between IPA and X-Sampa. A dolu mannu, sa positzione de is faeddos in is duas tabbellas non currispondet in manera esata. Bosi tocat a trabballare unu pagu a bosateros puru. Spassiade-bosi!

Abbasanta

LSC

2 as:O4a

1 OE

1 “kantOzO_X

1 gana

1 anda4E

1 tOr:au

1 fO4a / 1 “fO4aza_X

1 una

1 sOlE

1 si

1 E

8 muntOnE

1 “O4aza_X

2 sa

1 su”ts_XeDini_X / 1 su”ts_XeDinti_X

1 tantu

1 “mend_Xz_Xuzu_X

1 dOmanda”ianta_X / 1 dOmanda”iana_X

1 ab:\a

1 moiDa

2 finia / 1 ak:\ab:\aDa

1 ap:\O

2 lestru

1 kelu

1 kandO

1 d_Xz_Xi4aE

1 pres:iGi4E

1 no / 1 non

1 dEp:\O

4 sOs / 4 sas

1 a”iaDa_X

1 bets_Xu

1 kOstau

1 Es:E4E_X

1 ispE4ant_Xs_Xja / 1 ispE4a / 3 iset:\u

1 biE4E_X

2 pOrta4E / 1 bat:\i4E

4 kOm:\O

7 mun”tEn:E4E_X / 8 pODE4a4E

3 naNka

3 postu

1 “noizi_X

1 dE

3 si

1 izmur”d_Xz_XaOzO_X

1 “manOzO_X

1 kE

1 po”DiaDa_X

1 d`i

1 istoja

8 d`u

1 a

3 “fuiDi

1 mam:a

1 ndE

4 faed`:\u / 1 pa”4aula

1 ista4E

1 kOmpO4aE

1 “amOzO_X / 2 te”nimOzO_X

1 ki

1 “tEnEzE_X

1 istuDia4E

1 pOnd_Xz_XO

1 tentu

8 truBaDu

 1 fat:\u

4 it:\E

1 bi”DiaDa_X

3 ad:aGi

1 lin:a

2 krik:\a”iaDa_X

4 ap:\a4ek:\ju / 1 ae4Opranu

1 dan:u

1 in

1 tot:\u

1 baE

4 “pOn:E4E_X

1 “at:\e4u

1 maistru

1 kus:u

1 famil:ia

1 nOstra / 1 nOsta

1 “tEn:E4E_X

1 diE

6 d_Xz_Xu”Giana_X

1 trab:\al:a4E / 1 trib:\al:a4E

1 pa”skianta_X / 1 pa”skiana_X

1 pau”zaDi

4 pu4u

2 d_Xz_Xau

1 intra4E

1 aBe4u / 1 dEaBe4u

1 O

1 d`OzO_X

4 Et:\ot:\u

1 ar:E”meDju

1 iskuza

1 ap:\rOvau

2 ma

1 jEO / 1 d_Xz_XEO

1 mi

2 bE4anu

4 laDa

5 poit:\E

2 dOmandau

4 ap:\OzEnted`:\u

1 mei”Ginaza_X

8 iFfat:\u

1 prEs:E

1 partE / 4 ala

1 polit_XsOt:\O

1 pas:idz_XaE

1 pa”4iaDa_X

1 kOa

3 o”r:uE4E_X

1 aintrO

6 Eb:\ia

4 “nar:E4E_X

2 kun

2 bab:\u

1 EstE_X

1 “faE4E_X

1 kOntra / 1 “kOntraza_X

2 pruzu_X

1 bEnE

1 ar:ikumpEnsa4E

1 ormiu

1 kursa

1 faE

1 “duOzO_X

1 E4et:\u / 1 dE4et:\u

2 “fuinti_X

1 OGOzO_X

1 is”tOGOmO

5 aGat:\a4E / 6 ats_Xap:\a4E

1 pO

3 a”r:aNkiDa

1 pas:andE / 4 kOlandE

1 si”GiaDa_X

10 pi”p:\iOzO_X

 2 ap:\ustizi_X / 6 poskindE

3 man:u

1 praN”giaDa_X

3 nud`:\a

2 se4iGed`:\u / 7 as:isku4iGantinu

2 pE”4O

1 “om:\inE

1 kum”biDaDa_X

1 “pErdEDE

1 aGab:\au / 1 ak:\ab:\au

1 kiE

1 navE

5 istezjaE / 6 il:arga4E

1 biGinu

4 istuDau / 2 mortu

2 istit:\a4E

4 ka”laOzO_X

1 ap:ertu

1 as:ut:\au

1 seGu4u / 1 seGu4u

2 isk”iaDa_X

2 iskom:\it:\O / 2 iskum:\it:\O

1 ka”f:\E

1 bal:a

1 intErnEt

2 ap:\rEts_Xau

5 diozi / 5 “gazikE / 5 gozi

1 andandEzik:\E

6 ap:\or:indEd`:\i

 6 ab:\ar:aDa

2 pa”4andEzi

1 kustu

3 t_Xs_Xiu

1 dets_Xi”Diu

1 perdju

5 iNkraza_X

8 luEgO / 3 “sub:\itu

4 ke”4iaza_X

1 finE

5 aBaDjaDa_X / 5 aBaDja”iaDa_X

1 mam:\entu

6 ap:\rEt:\an”dEd`:\OzO_X

1 adz_XuDu

2 inOGE

8 ak:\anta

2 ka

2 OmO / 2 dOmO

1 mai

2 ar:En:es:ju

3 is:a

1 sin:al:\aE

1 “fidz_Xaza_X

2 komunE

1 “kursOzO_X

2 manE4a

2 di”vEntana_X / 2 di”vEntanta_X

3 ats_Xin:u

1 pjaGE4E

1 “pop:\ulOzO_X

1 kOza

1 tandO / 1 tan`d`O / 4 in"sa4aza_X / 1 in"t_Xs_Xanduzu_X
1 OE
1 "kantOzO_X
1 gana
1 anda4E
1 tOr:aDu
1 fO4a / 1 "fO4aza_X
1 una
1 sOlE
1 si
1 E
8 muntOnE
1 "O4aza_X
2 sa
1 su"ts_XeDinti_X
1 tantu / 1 tanti
1 "medZ_Xuzu_X
1 domanda"ianta_X
1 ab:\a
1 "moGiDa / 3 mOs:a / 1 "moviDa
2 finiDa / 1 ak:\ab:\aDa
1 ap:\O
2 lestru
1 kelu
1 kandO / 1 kan`d`O
1 d_XZ_Xi4aE
1 persiGi4E
1 no / 1 non
1 dEp:\O
1 izi_X / 4 sOs / 4 sas
1 a"iaDa_X / 2 te"niada_X
1 bets_Xu
1 kOstad_XZ_Xu / 1 kostadu
1 "Es:E4E_X
1 ispE4ant_Xs_Xja / 3 izet:\u / 1 ispe4u / 1 ispE4a
1 "biE4E_X
1 bat:\i4E / 6 d_XZ_XuGE4E_X / 2 pOrta4E
4 kOmO / 5 im:OE
7 man"tEn:E4E_X / 8 pODE4a4E / 1 ag:\wanta4E
3 nak:\i / 3 aNka
3 postu
1 "noizi_X / 1 nozu
1 daE / 1 dE
1 nOs / 3 si
1 izmur"d_Xz_XaDOzO_X
1 "manOzO_X
1 kE
1 po"DiaDa_X
1 li / 1 d`i
1 istoja
8 d`Oi / 2 Jt_XS_Xi / 4 bi
1 a
3 fiDi_X / 3 "fiaDa_X
1 mama / 1 mam:a
1 ndE
1 pa"4aula / 4 faed`:u
1 ista4E
1 kOmpO4a4E / 1 kompE4a4E
1 "amuzu_X / 2 te"nimuzu_X
1 ki
1 "tEnEzE_X
1 istuDia4E
1 pOJd_XZ_XO
1 tentu
8 truBaDu / 13 as:uk:\aDu / 10 ak:\rak:\aZaDu
1 fat:\u
4 it:\E / 4 it:\a
1 bi"DiaDa_X
3 daGi
1 lin:a
2 kirka"iaDa_X
4 ap:\a4ek:\ju / 1 ae4Opranu
1 dan:u
1 in
1 tot:\u
1 baE
4 "pOn:E4E_X
1 at:\e4u
1 mastru / 1 ma"istru
1 kus:u
1 famiLa
1 nOstra
1 "tEn:E4E_X
1 diE
6 d_Xz_Xu"Gianta_X / 1 pOrta"ianta_X
1 trab:\al:a4E
1 pa"skianta_X
1 "pazaDi
4 pu4u
2 dadu / 1 dOnaDu
1 intra4E
1 ab:\e4u / 1 diaDe4uzu_X
1 O
1 lOz / 1 d`Oz
4 Et:\ot:\u
1 rEmeDju
1 iskuza
1 ap:\rOvaDu
2 ma
1 dEO
1 mi
2 bE4anu
4 laDa
5 proit:\E / 5 poit:\a
2 dOman`d`aDu / 2 dOmandaDu
4 ap:\OzEnted:\u
1 mei"Ginaza_X
8 iFfat:\u / 8 avat:\u
1 prEs:E
1 partE / 4 ala
1 polits_XOt:\u
1 pas:idZ_Xa4E
1 pa"4iaDa_X
1 kOa
3 "r:uE4E_X
1 aintrO
6 Eb:\ia
4 "nar:E4E_X
2 kun
2 bab:\u
1 EstE_X
1 "faGE4E_X
1 kOntra / 1 kOntraza_X
2 pruzu_X
1 bEnE
1 kumpEnsa4E
1 dormidu
5 kur:E4a / 1 kursa
1 faE
1 "duOzO_X
1 dE4et:\u
2 finti_X / 2 "fianta_X
1 "OGrOzO_X
1 "istOGOmO
5 aGat:\a4E
1 prO
3 "raNkiDa / 1 ma4iGoza
4 kOlEn`d`E / 4 kOlEndE / 1 pas:ende
1 si"GiaDa_X
11 pi"ts_Xin:OzO_X / 10 pi"p:\iOzO_X / 12 pi"zed`:\ozo_X
2 a"p:\ustizi_X
3 man:u
1 praN"giaDa_X
3 nud`:\a
10 im:ur:inaDord_XZ_Xu / 6 me4iGed`:\u
2 pE"4O
1 "ominE
1 kum"biDaDa_X
1 "pErdE4E_X
1 ak:\ab:\aDu
1 kiE
1 navE
5 istezja4E
1 biGinu
4 istuDaDu
2 istit:\a4E
4 fa"laDOzO_X / 4 ka"ladOzO_X
1 ap:\ertu / 1 aBertu
1 aSut:\aDu
1 seGu4u
2 isk"iaDa_X
2 iskum:\it:\O
1 ka"f:\E
1 bal:a
1 intErnEt
2 ap:rEtsau
5 gai / 1 aitS_Xi
1 andEndEzindE / 1 an`d`En`d`Ezin`d`E
6 ap:\o"r:EndEli / 6 ap:\o"r:En`d`Eli / 6 ap:\or:En"dEd`:i
6 ab:\ar:aDa / 6 aBar:aDa
2 pa"4En`d`Ezi / 2 pa4EndE"zi
1 kustu
3 t_Xs_Xiu
1 dets_Xizu / 1 detsiDju
1 "perdiDu
5 iNkraza_X / 5 iNkrazi_X
8 luEgO
4 ke"4iaza_X / 5 bo"liaza_X
1 finE / 2 ak:\ab:\u
5 ab:\aiDa"iaDa_X / 6 kastja"iada
1 mam:\entu / 1 momentu
6 ap:\rEt:\En"dEd`:\OzO_X / 6 ap:\rE"t:\En`d`ElOzO_X
1 adZ_XuDu
2 inOGE
8 ak:\anta / 12 ak:\urt_Xs_Xu
2 ka
2 dOmO
1 mai
2 rEzes:iDu / 2 ren:eSu
3 is:a
1 sin:al:\a4E
1 "fidZ_Xaza_X
2 komuna / 2 komunu / 2 komune
1 "kursOzO_X
2 manE4a
2 di"vEntanta_X
3 ats_Xin:u / 3 t_Xs_Xin:u
1 pjaGE4E / 1 praGE4E
1 "pop:\ulOzO_X
1 kOza

 

 

 

 

 

June 24, 2011

Indovinello per Sardi un po’ tonti

“Cazzo! Sto cercando lavori scientifici di un fantomatico liguista Proff. Bolognesi Roberto su tutte le riviste scientifiche internazionali di linguistica ma non trovo alcuna traccia delle sue pubblicazioni. Mi viene il dubbio che il Professore, come altri accademici sardi, pubblichi i suoi lavori sulle riviste parrocchiali. C’è qualcuno che mi può dare qualche indicazione?”

Chi è il linguista “internazionale” e bugiardo che disprezza i suoi colleghi sardi?

June 24, 2011

Oliviero il masochista

“Bolognesu: INTRAEMIKE IN KULU TUE E TOTUS SOS KE A TUE”

Oliviero bolet a dd’intrare in culu deo e unu muntone de gente: lampu, nde tenet de logu!

E s’amigu faulantzu mi chircat contos de revistas internatzionales.

E totu proita ca apo pubblicadu is datos de Abbasanta e immoe donniunu podet cuntrollare a solu su ki naro deo e su ki narant issos.

Masochistas!

June 23, 2011

Sfida all’OK corral!

Un’amigu de FB m’at sfidadu a ponner 200 faeddos in abbasantesu pro bier de aberus cantu s’assimbigiat a su sardu suo sarrabesu.

Is datos nde ddos apo pigados dae innoxe: datos, cartinas e figuras

Millos, trascritos in arfabetu foneticu X-Sampa (http://nl.wikipedia.org/wiki/X-SAMPA).  Ma a su costau apo postu puru sa trascritzione  in arfabbetu normale. Chie bolet podet verificare cales sunt is faeddos uguales a su dialetu suu, is ki sunt uguales, ma pronuntziados in manera diferente e is ki sunt diversos in totu. Aici faxet a verificare a solos si su ki nant dutores e linguistas faulantzos est berus o no. Spassiade-bosi!

2 as:O4a

1 OE

1 “kantOzO_X

1 gana

1 anda4E

1 tOr:au

1 fO4a / 1 “fO4aza_X

1 una

1 sOlE

1 si

1 E

8 muntOnE

1 “O4aza_X

2 sa

1 su”ts_XeDini_X / 1 su”ts_XeDinti_X

1 tantu

1 “mend_Xz_Xuzu_X

1 dOmanda”ianta_X / 1 dOmanda”iana_X

1 ab:\a

1 moiDa

2 finia / 1 ak:\ab:\aDa

1 ap:\O

2 lestru

1 kelu

1 kandO

1 d_Xz_Xi4aE

1 pres:iGi4E

1 no / 1 non

1 dEp:\O

4 sOs / 4 sas

1 a”iaDa_X

1 bets_Xu

1 kOstau

1 Es:E4E_X

1 ispE4ant_Xs_Xja / 1 ispE4a / 3 iset:\u

1 biE4E_X

2 pOrta4E / 1 bat:\i4E

4 kOm:\O

7 mun”tEn:E4E_X / 8 pODE4a4E

3 naNka

3 postu

1 “noizi_X

1 dE

3 si

1 izmur”d_Xz_XaOzO_X

1 “manOzO_X

1 kE

1 po”DiaDa_X

1 d`i

1 istoja

8 d`u

1 a

3 “fuiDi

1 mam:a

1 ndE

4 faed`:\u / 1 pa”4aula

1 ista4E

1 kOmpO4aE

1 “amOzO_X / 2 te”nimOzO_X

1 ki

1 “tEnEzE_X

1 istuDia4E

1 pOnd_Xz_XO

1 tentu

8 truBaDu

1 fat:\u

4 it:\E

1 bi”DiaDa_X

3 ad:aGi

1 lin:a

2 krik:\a”iaDa_X

4 ap:\a4ek:\ju / 1 ae4Opranu

1 dan:u

1 in

1 tot:\u

1 baE

4 “pOn:E4E_X

1 “at:\e4u

1 maistru

1 kus:u

1 famil:ia

1 nOstra / 1 nOsta

1 “tEn:E4E_X

1 diE

6 d_Xz_Xu”Giana_X/6 d_Xz_Xu”Gianta_X

1 trab:\al:a4E / 1 trib:\al:a4E

1 pa”skianta_X / 1 pa”skiana_X

1 pau”zaDi

4 pu4u

2 d_Xz_Xau

1 intra4E

1 aBe4u / 1 dEaBe4u

1 O

1 d`OzO_X

4 Et:\ot:\u

1 ar:E”meDju

1 iskuza

1 ap:\rOvau

2 ma

1 jEO / 1 d_Xz_XEO

1 mi

2 bE4anu

4 laDa

5 poit:\E

2 dOmandau

4 ap:\OzEnted`:\u

1 mei”Ginaza_X

8 iFfat:\u

1 prEs:E

1 partE / 4 ala

1 polit_XsOt:\O

1 pas:idz_XaE

1 pa”4iaDa_X

1 kOa

3 o”r:uE4E_X

1 aintrO

6 Eb:\ia

4 “nar:E4E_X

2 kun

2 bab:\u

1 EstE_X

1 “faE4E_X

1 kOntra / 1 “kOntraza_X

2 pruzu_X

1 bEnE

1 ar:ikumpEnsa4E

1 ormiu

1 kursa

1 faE

1 “duOzO_X

1 E4et:\u / 1 dE4et:\u

2 “fuinti_X

1 OGOzO_X

1 is”tOGOmO

5 aGat:\a4E / 6 ats_Xap:\a4E

1 pO

3 a”r:aNkiDa

1 pas:andE / 4 kOlandE

1 si”GiaDa_X

10 pi”p:\iOzO_X

2 ap:\ustizi_X / 6 poskindE

3 man:u

1 praN”giaDa_X

3 nud`:\a

2 se4iGed`:\u / 7 as:isku4iGantinu

2 pE”4O

1 “om:\inE

1 kum”biDaDa_X

1 “pErdEDE

1 aGab:\au / 1 ak:\ab:\au

1 kiE

1 navE

5 istezjaE / 6 il:arga4E

1 biGinu

4 istuDau / 2 mortu

2 istit:\a4E

4 ka”laOzO_X

1 ap:ertu

1 as:ut:\au

1 seGu4u / 1 siGu4u

2 isk”iaDa_X

2 iskom:\it:\O / 2 iskum:\it:\O

1 ka”f:\E

1 bal:a

1 intErnEt

2 ap:\rEts_Xau

5 diozi / 5 “gazikE / 5 gozi

1 andandEzik:\E

6 ap:\or:indEd`:\i

6 ab:\ar:aDa

2 pa”4andEzi

1 kustu

3 t_Xs_Xiu

1 dets_Xi”Diu

1 perdju

5 iNkraza_X

8 luEgO / 3 “sub:\itu

4 ke”4iaza_X

1 finE

5 aBaDjaDa_X / 5 aBaDja”iaDa_X

1 mam:\entu

6 ap:\rEt:\an”dEd`:\OzO_X

1 adz_XuDu

2 inOGE

8 ak:\anta

2 ka

2 OmO / 2 dOmO

1 mai

2 ar:En:es:ju

3 is:a

1 sin:al:\aE

1 “fidz_Xaza_X

2 komunE

1 “kursOzO_X

2 manE4a

2 di”vEntana_X / 2 di”vEntanta_X

3 ats_Xin:u

1 pjaGE4E

1 “pop:\ulOzO_X

1 kOza

 

assora

oe

cantos

gana

andare

torrau

fora/foras

una

sole

si

e

muntone

oras

sa

sutzedint

tantu

menzus

domandaíant

abba

moida

finía/acabbada

apo

lestru

chelu

cando

zirare

pressighire

non

depo

sos/sas

aíat

betzu

costau

esser

isperantzia/ispera/isetu

bier

portare/batire

como

muntener/poderare

nanca

postu

nois

de

si

ismurzados

manos

che

podíat

ddi

istoia

ddu

a

fuit

mamma

nde

faeddu/paraula

istare

comporare

amos/tenemos

chi

tenes

istudiare

ponzo

tentu

trubadu

fatu

ite

bidíat

a-da-chi

linna

cricaíat

aparechiu/aeropranu

dannu

in

totu

bae

ponner

ateru

maistru

cussu

famillia

nostra/nostra

tenner

die

zughiant

trabbellare/tribballare

paschiant

pausa-ti

puru

zau

intrare

abberu/de abberu

o

ddos

e totu

arremédiu

iscusa

aprovau

ma

jeo/zeo

mi

beranu

lada

poite

domandau

aposenteddu

meighinas

infatu

presse

parte/ala

politzoto

passizare

paríat

coa

orruer

aintro

ebbía

narrer

cun

babbu

est

faer

contra/contras

prus

bene

arricumpensa

ormíu

cursa

fae

duos

deretu

fuint

ogos

istogomo

agatare/atzapare

po

arranchida

paddande/colande

sighíat

pipios

a pustis/poschinde

mannu

pranghíat

nudda

serigheddu/a s’iscurigantinu

però

omine

cumbidat

perdede/perder

agabbau/acabbau

kie

nave

istesiare/illargare

bighinu

istudau/mortu

istitare

calaos

apertu

assuta

seguru/siguru

ischíat

iscommito/iscummito

caffé

balla

internet

apretzau

diosi/gasiche/gosi

anande-si-cche

aporrinde-ddi

abbarrada

parande-si

custu

tziu

detzídiu

pérdiu

incras

luego/subbitu

cherías

fine

abadiát/abadiaíat

mamentu

apretande-pnde-ddos

azudu

inoghe

acanta

ca

omo/domo

mai

arrenéssiu

issa

sinnalare

fizas

comune

cursos

manera

diventant

atzinnu

piaghere

pópulos

cosa