Sfida all’OK corral!

Un’amigu de FB m’at sfidadu a ponner 200 faeddos in abbasantesu pro bier de aberus cantu s’assimbigiat a su sardu suo sarrabesu.

Is datos nde ddos apo pigados dae innoxe: datos, cartinas e figuras

Millos, trascritos in arfabetu foneticu X-Sampa (http://nl.wikipedia.org/wiki/X-SAMPA).  Ma a su costau apo postu puru sa trascritzione  in arfabbetu normale. Chie bolet podet verificare cales sunt is faeddos uguales a su dialetu suu, is ki sunt uguales, ma pronuntziados in manera diferente e is ki sunt diversos in totu. Aici faxet a verificare a solos si su ki nant dutores e linguistas faulantzos est berus o no. Spassiade-bosi!

2 as:O4a

1 OE

1 “kantOzO_X

1 gana

1 anda4E

1 tOr:au

1 fO4a / 1 “fO4aza_X

1 una

1 sOlE

1 si

1 E

8 muntOnE

1 “O4aza_X

2 sa

1 su”ts_XeDini_X / 1 su”ts_XeDinti_X

1 tantu

1 “mend_Xz_Xuzu_X

1 dOmanda”ianta_X / 1 dOmanda”iana_X

1 ab:\a

1 moiDa

2 finia / 1 ak:\ab:\aDa

1 ap:\O

2 lestru

1 kelu

1 kandO

1 d_Xz_Xi4aE

1 pres:iGi4E

1 no / 1 non

1 dEp:\O

4 sOs / 4 sas

1 a”iaDa_X

1 bets_Xu

1 kOstau

1 Es:E4E_X

1 ispE4ant_Xs_Xja / 1 ispE4a / 3 iset:\u

1 biE4E_X

2 pOrta4E / 1 bat:\i4E

4 kOm:\O

7 mun”tEn:E4E_X / 8 pODE4a4E

3 naNka

3 postu

1 “noizi_X

1 dE

3 si

1 izmur”d_Xz_XaOzO_X

1 “manOzO_X

1 kE

1 po”DiaDa_X

1 d`i

1 istoja

8 d`u

1 a

3 “fuiDi

1 mam:a

1 ndE

4 faed`:\u / 1 pa”4aula

1 ista4E

1 kOmpO4aE

1 “amOzO_X / 2 te”nimOzO_X

1 ki

1 “tEnEzE_X

1 istuDia4E

1 pOnd_Xz_XO

1 tentu

8 truBaDu

1 fat:\u

4 it:\E

1 bi”DiaDa_X

3 ad:aGi

1 lin:a

2 krik:\a”iaDa_X

4 ap:\a4ek:\ju / 1 ae4Opranu

1 dan:u

1 in

1 tot:\u

1 baE

4 “pOn:E4E_X

1 “at:\e4u

1 maistru

1 kus:u

1 famil:ia

1 nOstra / 1 nOsta

1 “tEn:E4E_X

1 diE

6 d_Xz_Xu”Giana_X/6 d_Xz_Xu”Gianta_X

1 trab:\al:a4E / 1 trib:\al:a4E

1 pa”skianta_X / 1 pa”skiana_X

1 pau”zaDi

4 pu4u

2 d_Xz_Xau

1 intra4E

1 aBe4u / 1 dEaBe4u

1 O

1 d`OzO_X

4 Et:\ot:\u

1 ar:E”meDju

1 iskuza

1 ap:\rOvau

2 ma

1 jEO / 1 d_Xz_XEO

1 mi

2 bE4anu

4 laDa

5 poit:\E

2 dOmandau

4 ap:\OzEnted`:\u

1 mei”Ginaza_X

8 iFfat:\u

1 prEs:E

1 partE / 4 ala

1 polit_XsOt:\O

1 pas:idz_XaE

1 pa”4iaDa_X

1 kOa

3 o”r:uE4E_X

1 aintrO

6 Eb:\ia

4 “nar:E4E_X

2 kun

2 bab:\u

1 EstE_X

1 “faE4E_X

1 kOntra / 1 “kOntraza_X

2 pruzu_X

1 bEnE

1 ar:ikumpEnsa4E

1 ormiu

1 kursa

1 faE

1 “duOzO_X

1 E4et:\u / 1 dE4et:\u

2 “fuinti_X

1 OGOzO_X

1 is”tOGOmO

5 aGat:\a4E / 6 ats_Xap:\a4E

1 pO

3 a”r:aNkiDa

1 pas:andE / 4 kOlandE

1 si”GiaDa_X

10 pi”p:\iOzO_X

2 ap:\ustizi_X / 6 poskindE

3 man:u

1 praN”giaDa_X

3 nud`:\a

2 se4iGed`:\u / 7 as:isku4iGantinu

2 pE”4O

1 “om:\inE

1 kum”biDaDa_X

1 “pErdEDE

1 aGab:\au / 1 ak:\ab:\au

1 kiE

1 navE

5 istezjaE / 6 il:arga4E

1 biGinu

4 istuDau / 2 mortu

2 istit:\a4E

4 ka”laOzO_X

1 ap:ertu

1 as:ut:\au

1 seGu4u / 1 siGu4u

2 isk”iaDa_X

2 iskom:\it:\O / 2 iskum:\it:\O

1 ka”f:\E

1 bal:a

1 intErnEt

2 ap:\rEts_Xau

5 diozi / 5 “gazikE / 5 gozi

1 andandEzik:\E

6 ap:\or:indEd`:\i

6 ab:\ar:aDa

2 pa”4andEzi

1 kustu

3 t_Xs_Xiu

1 dets_Xi”Diu

1 perdju

5 iNkraza_X

8 luEgO / 3 “sub:\itu

4 ke”4iaza_X

1 finE

5 aBaDjaDa_X / 5 aBaDja”iaDa_X

1 mam:\entu

6 ap:\rEt:\an”dEd`:\OzO_X

1 adz_XuDu

2 inOGE

8 ak:\anta

2 ka

2 OmO / 2 dOmO

1 mai

2 ar:En:es:ju

3 is:a

1 sin:al:\aE

1 “fidz_Xaza_X

2 komunE

1 “kursOzO_X

2 manE4a

2 di”vEntana_X / 2 di”vEntanta_X

3 ats_Xin:u

1 pjaGE4E

1 “pop:\ulOzO_X

1 kOza

 

assora

oe

cantos

gana

andare

torrau

fora/foras

una

sole

si

e

muntone

oras

sa

sutzedint

tantu

menzus

domandaíant

abba

moida

finía/acabbada

apo

lestru

chelu

cando

zirare

pressighire

non

depo

sos/sas

aíat

betzu

costau

esser

isperantzia/ispera/isetu

bier

portare/batire

como

muntener/poderare

nanca

postu

nois

de

si

ismurzados

manos

che

podíat

ddi

istoia

ddu

a

fuit

mamma

nde

faeddu/paraula

istare

comporare

amos/tenemos

chi

tenes

istudiare

ponzo

tentu

trubadu

fatu

ite

bidíat

a-da-chi

linna

cricaíat

aparechiu/aeropranu

dannu

in

totu

bae

ponner

ateru

maistru

cussu

famillia

nostra/nostra

tenner

die

zughiant

trabbellare/tribballare

paschiant

pausa-ti

puru

zau

intrare

abberu/de abberu

o

ddos

e totu

arremédiu

iscusa

aprovau

ma

jeo/zeo

mi

beranu

lada

poite

domandau

aposenteddu

meighinas

infatu

presse

parte/ala

politzoto

passizare

paríat

coa

orruer

aintro

ebbía

narrer

cun

babbu

est

faer

contra/contras

prus

bene

arricumpensa

ormíu

cursa

fae

duos

deretu

fuint

ogos

istogomo

agatare/atzapare

po

arranchida

paddande/colande

sighíat

pipios

a pustis/poschinde

mannu

pranghíat

nudda

serigheddu/a s’iscurigantinu

però

omine

cumbidat

perdede/perder

agabbau/acabbau

kie

nave

istesiare/illargare

bighinu

istudau/mortu

istitare

calaos

apertu

assuta

seguru/siguru

ischíat

iscommito/iscummito

caffé

balla

internet

apretzau

diosi/gasiche/gosi

anande-si-cche

aporrinde-ddi

abbarrada

parande-si

custu

tziu

detzídiu

pérdiu

incras

luego/subbitu

cherías

fine

abadiát/abadiaíat

mamentu

apretande-pnde-ddos

azudu

inoghe

acanta

ca

omo/domo

mai

arrenéssiu

issa

sinnalare

fizas

comune

cursos

manera

diventant

atzinnu

piaghere

pópulos

cosa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: