Sighire a partzire?

Comente at nadu Mauru Podda, esistint sardos–in cabu de susu e in cabu de jossu–ki minispretziant a is áteros sardos.

Cantos sunt e cantu contant non dd’ischimus, ma esistint.

Mauru Podda tenet rexone cando narat ca tocat a ddu tenner in contu custu fatu.

Ma comente? Sighende a partzire o chirchende de aunire?

Est berus puru ca sa LSC est unu pagu sbilanciada cara a cabu de susu, ma deo già in Paulilatinu apo nadu ca bastant bator (4) emendamentos pro permiter sa pronuntzia de cale-si-siat dialetu de su sardu. E custa proposta–ki paríat ca Soru dd’iat atzetada, in Paulilatinu–dd’apo posta in pratica: est sa GSC (Grafia Sarda Comuna).

Immoe sunt già unos cantos annos ki dd’apo proposta.

A kie non ddi praxet sa LSC podet imperare sa GSC, si su probblema est cussu.

Ma si s’obbietivu est a partzire is sardos, insaras non ant a atzetare mai cale-si-siat proposta de aunimentu a cale-si-siat livellu.

Advertisements

One Comment to “Sighire a partzire?”

  1. Ma cussa est sa chistione de importu mannu: comente aunire sos sardos. Creo chi impreare una matessi manera de iscriere siet “politicamente” netzessariu; e atteretantu ischire chie semus, cale est s’istoria nostra,comente si distinghet sa natzione sarda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: