Fonemi, allofoni e gaglioffoni

Mariu Pudhu est unu santu!

Mariu Pudhu at a andare a chelu, cando at a arribbare s’ora sua.

Ma Mariu Puddu non ischit nudda de fonología, pagu e nudda de fonetica e, in generale, cumprendit pagu.

Deo totus custos anno dd’apo lassadu in paxe, ca non ddu bogio male, ma issu in custos annos s’est furriadu a unu de is peus nimigos de sa LSC . E totu custu pro more de su DH.

Mariu Puddu est una persone coerente: si si pensat ca una cosa est sballiada, non dda faxet.

Ma su probblema de Mariu est ca ischit pagu e cumprendet prus pagu puru de su ki ischit.

Pigamus su DH.

Sa plosiva cacuminale sonora est unu fonema de su sardu. In su connotu custu fonema est representadu cun is literas DD (Puddu).

Mariu nd’at pigadu de non iscio prus cale predi custu simbulu (DH) pro representare custu fonema. Ma custa cacuminale dd’agatamus puru che allofonu, in faeddos che mundu, in sa pronuntzia cabesusesa, e Mariu scriet MUNDHU. Duncas, su propriu fueddu sardu, issu ddu scriet in duas maneras diferentes: MUNDU e MUNDHU. E pratzit su sardu in duos. Ma àteros allofonos (ke sa [e] serrada de s’imperativu Beni!) non ddos representat. Sa coerentzia de Mariu si firmat a su ki issu cumprendit, e custu non est meda.

Su DH anca ddi serbit a distingher faeddos ke pudha dae faeddos ke addabói, ki non tenent sa cacuminale. Si castiades in su ditzionariu suo (http://ditzionariu.org/lemmi_search.asp), podides bier ca custos faeddos cun sa dopia D sunt pagos e totu de su propriu tipu: faeddos cumpostos dae sa propositzione a sighida dae un’áteru faeddu.

Pro distingher is duos sonos tando, bastat a aplicare sa matessi regula grafica ki si aplicat a is faeddos cumpostos. a-daboi. Sa liniedda serbit a faxer cumprender ca, mancari cussu siat unu faeddu, bolet pronuntziadu comente si fessit duos faeddos, ke in coe-pira (e non coebira), barri-caladu (e non barrigaladu) ecc.

Tando, pro una kistione aici pitica e pagu seria, Santu Mariu s’est postu a faxer sa gherra a sa LSC e s’est postu impari a is peus nimigus de su sardu.

Cun sa LSC, totus amus depidu mollare carki cosa: deo prus de totu is áteros.

Ma non amus bofidu perder s’ocasione de tenner una base pro poder andare a innantis.

Ma Santu Mariu kentza de DH a chelu non b’artziat.

Ma megius aici, ca in chelu dd’iant a acrarare ita est unu fonema e cale est sa diferentzia intra de unu fonema e un’allofonu. E dd’iant a contare puru ca s’alfabbetu non dd’ant imbentau is Italianos e ca faxet a scrier puru in manera diferente de issos.

Advertisements

3 Comments to “Fonemi, allofoni e gaglioffoni”

 1. Sceti una cosa: a pitichedhu, candu ajaja mia mi mandàt a comporai farra bona, mi naràt: “Lah chi bollu sceti scèti! Beni innòi chi ti dóngiu du dinai… e fai bèni is contus de su restu!”.
  Custu dh’apu iscritu a sa Màrio Pudhu (sceti/scèti, beni/bèni). Sa distintzioni issu dha fait sceti candu est possibbili a si cunfundi in sa letura, e s’acentu s’at imparau a dhu ponni candu sa vocali tónica chi fait diferéntzia est oberta.
  In dónnia manera tenis arregioni tui puru: non si podit fai su talebanu de una cosa che a su DH, chi mancai Màrio possat tenni is arregionis suas, est feti una cositedha chi non balet nudha si dha cunfrontaus cun sa necessidadi de una norma comuna po su Sardu. Unu compromissu est unu compromissu própiu ca totugantus rinúnciant a calincuna cosa… a si ponni a istúturu de sa LSC feti po una cositedha dèu no dh’ia fatu. Non ses su primu chi mi dhu narat. Su chi pensu dèu dh’apu giai iscritu, no ndi facu una chistioni de DH o gai.
  A nosi intèndhere cun salude, tandho! 🙂

 2. Creo chi su iscriere a sa matessi manera siet de azudu mannu a tota sa sardigna, finamentas po aunire sos sardos.Sa cosa prus de importu est de lu fagher cantu primma; a si perdere in su dh, mi paret tempus perdidu.S’hat a poder mezorare cun sos istudiosos linguistas,ma si custu iscrier comunu est pretzisu a pius de su noranta po chentu de su sardu faeddadu in tottue, cale est su problema?Est a chircare pilu in s’ou,mancari b’hepat trettu po cussu puru.
  Deo chi non soe unu linguista,e rispetto s’idea de M. Puddu chi tenet sas rexones suas, si bio iscrittu pudhu mi ‘enit de pensare chi no est sardu e lu leggio comente est iscrittu, sena plosiva cacuminale sonora, dd, comente happo connotu.

 3. In su limbàgiu nostru totu sos faeddos cun a+dd torrant a d-

  addaboi -> daboi
  addechere -> dechere
  addaeinantis -> daeinantis (o dae in antis)

  e -nd- si leghet [nn]

  mundu -> [munnu]
  tando -> [tanno]
  tundu -> [tunnu]
  andare -> [annare]

  @Marco
  iscriende scete e sceti non amus bisòngiu de marcare sos atzentos (chi sunt anneosos a imparare)

  Pro unu de cabu ‘e giosso
  scete [ʃEti]
  sceti [ʃeti]

  Pro unu de cabu ‘e susu (ponende sa i- prostetica in su faeddu)

  scete [isEte]
  sceti [iseti]

  e gai finas

  bene [bEni]
  beni [beni]

  bene [bEne]
  beni [beni]

  Apo agatadu su gaelicu gallesu comente esempru de una grafia standard cun diferentes pronùntzias:

  http://www.101languages.net/welsh/

  “Dialectal differences are very pronounced in the spoken and, to a lesser extent, the written language. A convenient, if slightly simplistic, classification is into North Walian and South Walian forms (or Gog and Hwntw based on the word for North, gogledd , and the South Walian word for “them over there”). The differences between dialects encompass vocabulary, pronunciation and grammar, although particularly in the last regard they are in fact fairly minor.

  An example of the difference between North and South Walian usage would be the question “Do you want a cup (of tea)?” In the north this would typically be Dach chi isio panad? while in the south the question Dych chi moyn dishgled? would be more likely. An example of a pronunciation difference between Northern and Southern Welsh is the tendency in southern dialects to “lisp” the letter “s”, e.g. mis (month), would tend to be pronounced [miːs] in the north, and [miːʃ] in the south. This normally occurs next to a high front vowel like /i/, although exceptions include the pronunciation of sut “how” as [ʃʊd] in the south (compared with northern [sɨt]). This is most likely the result of a change in the vowel quality.

  Much more fine-grained classifications exist beyond north and south: the book Cymraeg, Cymrâg, Cymrêg: cyflwyno’r tafodieithoedd , about Welsh dialects was accompanied by a cassette containing recordings of fourteen different speakers demonstrating aspects of different dialects. The book refers to the earlier Linguistic Geography of Wales as describing six different regions which could be identified as having words specific to those regions. ”

  Bos ammentat carchi cosa?

  In gallesu su saludu si iscriet “S’mae?” e si pronùntziat “S-mai?” in su nord e “ʃuu-mai?” in su sud.

  Peroe sos sardos, non nos resessimus a ponner de acordu pro iscrìer salude e nàrrer [salude] [saludi] [salludi] [salute].

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: