Cursu de fonología de su sardu

Sábudu, su 23 de mese de Argiolas Sede de ProgReS Casteddu - carrera Tèmpiu 27 - Bixinau Biddanoa - Casteddu 
 
Apo a faxer unu cursu de fonología de su sardu. 
Su cursu at a durare 8 oras: dae is 9 de a mangianu a is 8 de a merí. 
Cun su prangiu, est craru. 
Su cursu est pensadu pro is ki non ischint nudda de fonología e, si andat bene, ant imparadu sceti is tontesas de Wagner  e de is nebodeddos suos. 
A pustis de un'intradura a sa linguistica generale, su cursu at esser prus che a totu unu cursu de "dealfabbetiatzione"  e de "realfabbetizatzione".
 Bogio bier si gente ke Ivo Murgia e Amos Cardía e Predu Perra e Istevini Cherchi ant a tenner s'atza de benner a cuntestare --in cale-ki-siat-manera--
is cosas ki apo a narrer. 

Si non benint est craru ca a issos ddis benit prus beni a si cunfrontare sceti cun gente ki de linguistica non nd'ischit nudda: 
gente ke su faulantzu mannu Blasco Ferrer.

 


11 Comments to “Cursu de fonología de su sardu”

 1. Mi racumando faghide su vìdeo, gai sos chi no b’ ant a poder andare ant a poder imparare su matessi.

 2. Làstima chi non b’apo a pòdere èssere deo puru, mi diat èssere pràghidu a assìstere a una letzione tua compreta. Mi bògio assotziare a su chi at iscritu Davide: non bos iscadesseis de nde fàghere su vìdeu, mescamente si is “pasdaràn” de su campidanesu chi as numenadu tenent abberu s’atza de nde bènnere a ti cuntestrare! (A propòsitu, cali de cussus est (si ddu est, e si dd’ìscis) su chi in facebook di fait mutiri “Canis Sardus”? Ddu teneus che amigu in comunu)

 3. 🙂 du bist unmöglich… aber genau dehalb mag ich dich so gerne!

 4. …ma gai non balet…devides chistionare in Sardu,…no in “” kartofeln “”…

 5. Ma candu mai deu, pòburu cardiòlugu, m’ia a podi permiti de cuntestai su chi narat unu professori famau de linguìstica, candu chistionat de su campu suu… Is interbentus mius pertocant sceti su campu de sa polìtica linguìstica (comenti at nau Robertu puru medas bortas), no de sa scièntzia tout court. Ma a dolu mannu no apu a podi andai mancu a intendi, ca cussa cida seu in fèrias a mari in Costa Rei. Mi dispraxit meda, m’iat a essi pràxiu a assisti a is acrobatzias po fai ligi in “campidanesu” sa LSC. At a essi po un’àtera borta.

 6. Fogu! Si custu est petzi s’aperitivu, tando apo a abetare cun prus atàviu puru su vìdeu de sa giornada… ma lah chi bàgio chi bi siat totu, lah! (seminandone zizzania a gogò…)

 7. @ugone,

  a dolu mannu, sa limba de “Kartoffeln” andat bene, ca custu arrejonu… LSC, Arregulas… logudorese, nuoroese, campidanese…est unu pagu stressese dae 20 annos… sa gherra chi faxent is linguistas inoxe e in ateros logos, a mene, mi segat is patatas – is “Kartoffeln” 🙂 ca sa paxi non l’ant a agatare…custas concas de omines! ma non m’importat nudda, tando deo apo semper fatu unu caraxu cun sa limba sarda, ca apo imparau su sardu de genti de su susu e su basciu… e fortzis est una cosa bona, ca custu depet esser una forma de Lingua Sarda Comuna (in su sentidu de Gemeinsprache- lingua comune… e non comente su sardu porcheddinu chi tzerriant LSC), peroe su sardu depet esser unu e nono chimbe e … nimancu unu cun duas normas (comente ddu bollit is arregulas). peroe tando… custu traballu l’at a faxer su pobulu sardu e non is linguistas 🙂 (si non at a morrer inantis).

 8. Oi…comenti naràt un’amigu stimau…ah si? c’è un incontro? fatemi sapere dove è, così vado tutta da un’altra parte!…deu sa dii ap’ a essi in Solanas, acabussendi…bollu sighiri a bivi me is fàulas…is beridadis ddas lassu a is chi si creint Buddha! 🙂
  Apu biu chi in Nùgoro si depint atobiai totu is amigus tuus…Coròngiu, Corraine etc etc…tropu togu, m’est arribau su cumbidu a andai a ingunis puru…ma mi stimais meda insandus! eh eh eh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: