Su sardu non est tontu, est malu a cumprendi

 

Stevini Cherchi m’at scritu custu cummentu a su post innue naro de sa cursu de fonología:

“Ma candu mai deu, pòburu cardiòlugu, m’ia a podi permiti de cuntestai su chi narat unu professori famau de linguìstica, candu chistionat de su campu suu… Is interbentus mius pertocant sceti su campu de sa polìtica linguìstica (comenti at nau Robertu puru medas bortas), no de sa scièntzia tout court. Ma a dolu mannu no apu a podi andai mancu a intendi, ca cussa cida seu in fèrias a mari in Costa Rei. Mi dispraxit meda, m’iat a essi pràxiu a assisti a is acrobatzias po fai ligi in “campidanesu” sa LSC. At a essi po un’àtera borta.”

Ne-mancu fessit andende in Costa Rica! Est a un’ora de machina de Casteddu.

Ma su ki non bolet ischire Istevini est cosa ki ischint già totu is maistrus de scola e ki ant demostradu in s’Universidade de Cambridge: incumentzende dae sa fine de sa prima elementare, non leghes prus is literas, ma is faeddos e non ddi faxet meda comente sunt scritos. Torrade-bosi a legher custu post betzu.

 

Chi si oppone alla LSC non usa il cervello

One Comment to “Su sardu non est tontu, est malu a cumprendi”

  1. E custa est una de sas craes importantes pro cumprèndere comente podet funtzionare unu sistema ortograficu comunu. E mustrat chi s’argumentu chi deo resesso a lèghere sa LSC in bitzichesu ca, in fines, su faeddu meu est logudoresu e sa LSC est logudoresu mascadu, est una faddina.

    A banda de sa classificadura linguistica arbitraria, s’òmine, cando est costumadu a lègher, non leghet prus ogni singula lìtera. Non lu faghet cun su sardu e nen mancu cun s’italianu o s’inglesu.

    Est demostradu chi su sistema oculare passat in sas paràulas tantas bias (e in sentidos contrarios), comente unu scanner. E est una faina gasi lestra chi nois non nd’amus cuscièntzia. E prima de passare s’informatzione a sa cuscèntzia, su cherbeddu at giae reconnodu su sinnificu de sa paràula (semus faeddande de millisecundos). Duncas chie est costumadu a lègher, non leghet sas lìteras iscapulas, ma totu sa pàraula in una bia (e finas trumas de pàraulas). E custu si bidet pròpriu cando custu protzessu si faddit, ca agatat una paràula noa chi debet reconnòscher, e tando rechedet una leghidura istentada, pro reconnoschèr sa forma grafica de cussu faeddu, ma bastat una borta e bia (e a mie capitat semper prus de raru cun su sardu iscritu).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: