Il Viale delle Rimembranze

Intrendi in Iglesias, de sa parti de Casteddu, a manu destra agatas su campusantu e a manu manca una specia de parcu o de giardinu cun unu chioscu , matas e calincuna scultura legia fata de unu professori de disenniu unu pagu sonau, ma beni ammanigau cun su comunu. Chi m’arregordu beni ddi nant Cherchi.

Est cosa noa–bolit nai fata a pustis chi mi ndi seu andau de Iglesias–e deu non nci apu trabballau mai.

Candu femu pipiu cussu fiat unu campu sbandonau e s’unica cosa chi nci fiat giai fiat su Viale delle Rimembranze: duas fileras de matas de cipressu mali-pigadas, postas in su tempus de Mussolini po arregordai a is mortus de sa Gherra Manna.

In mesu a su campu ddoi fiat una domixedda de ladri e ddoi biviat unu gopai de babbu, cun sa mulleri e unu muntoni de fillus. Biviant totus in cuss’aposenteddu chi fiat coxina e aposentu de croca. Babbu dd’iat batiau unu fillu, ca si connoscíant de su magasinu de su binu de Arrubiu.

Babbu innanti de si comperai sa televisioni bessíat a buffai, che a totus is atrus minadoris, e ndi torrát cotu e cun sa giacheta bruta, ca passát friga-friga de unu muru a s’atru.

Anca una borta su gopai a babbu dd’at nau: “Lastima, o gopai, chi iat acoitau de prus a benni, iat acurtu fustei puru a ndi papai! Sa merdona dd’eus spaciada immoi-immoi!”

Fiant is annus ca sa genti emigrát a tallus.

Cussus puru funt sparessius e sa domixedda de ladri est abarrada sboida e nosu andamus a nci giogai. Bellu a bellu ndi dd’eus sciusciada totu.

In su “viale” andánt is ominis a coddai.

Mancai piticus, custas cosas ddas scieumus giai de is piciocus prus mannus.

Sciemus puru su nomini de sa bagassa prus connota: Pepinedda.

Issa fiat de Bindúa e portát titas manas-mannas-mannas.

Su manniaciu cosa sua fiat unu bixinu de domu chi iat giai fatu presoni po una fura.

Su comunu, a giru de cussu terrinu sbandonau, nci at pesau puru una muredda de cimentu e at fatu su “marciapiede” po sa genti chi andát a campusantu.

In cussus annus su comunu at incumentzau a scarrigai camius de terra in su campu de su “viale”.

Bai e circa de aundi nde dda pigánt cussa terra. Depit essi ca dda portánt de giardinus, poita ca in pagu tempus ant incumentzau a ddoi cresci matas disconnotas. A pustis apu scipiu ca fiat cagamengia.

Funt passaus is annus e sa s’acabbu su logu s’est furriau a unu campu de montixeddus de terra, artus unu metru e mesu e longus duus o tres metrus.

Is camius scarrigánt e nisciunus aparixát su logu.

E cussus montixeddus si preníant de frori de caregantzu in beranu e de gureu in s’incumentzu de s’istadi: fiat logu bellu po si cuai.

Nosu andamus a si cuai innias a de di e bagassas e bagasseris andánt a si nci cuai a de noti.

A de di agatamus letus de cartoni e mudandas cun mancias grogatzas.

Bellu a bellu seus crescius nosus puru e est arribbau su tempus de nci calai a su viale a de noti nosus puru.

Ma aici crescius non femus e seus  calaus cun totu sa truma, a castiai su chi ddoi fiat.

Fiat unu merí de su mesi de ladamini e fiat scurigau chitzi, ma non fiat fendi frius.

E femus a su mancu una bintina de piciocheddus.

Seus calaus a su campu de su “viale” e si paríat de essi andendi a biri a Sodoma e a Gomorra.

Ddoi fiant ominis mannus e feminas de Biddamassargia. Si connoscíant ca fueddánt totu in sardu.

Nosus si seus setzius in sa muredda de cimentu, abetendi barrosus de biri calincuna cosa de su coddongiu.

Unu de is ominis mannus ddi fait a s’atru e a sa bagassa: “Ajó, coddai ca est bellu!”

E sa bagassa: “Nossi! Voi andatevene via che siete minoredda!”

E nosus si ndi seus andaus, arriendi, ma si ndi seus andaus.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: