Calik

Tenemu otu annus.

Cussa borta chi fradili miu m’at portau a Calik tenemu otu annus e funt cinquanta annus a custas dis.

Nci fiat fradi miu puru e seus partius in duas bicicletas cun su copu, a pustis prangiu.

Arribbaus a s’oru de su stanis fradili miu nci cravát su copu in s’acua e ndi bogát macioni, anguidda e cambaredda.

Fiat totu a fura, est craru: pesca di frodo. Ma issu connoscíat is logus e sciíat ca a cuss’ora barracellus non nci ndi fiant.

Ma mei, ca seu sempri stetiu bucaciu, m’iant nau de m’abarrai citíu, ma mi beníat mali.

Mi paríat de essi in unu film.

Issu intrát su copu in s’acua, ddu fadíat fai unu giru e nde ddu torrát a  bogai cun totu cussa gratzia de deus.

Femus andaus a pigai cambaredda po esca, ca a pustis depemus andai a piscai a mari.

S’anguidda e su macioni fiant in prus. Deu pisci in cussu tempus non ndi papamu, ma s’idea mi praxíat tropu.

Fradili miu at ghetau totu a sa sicia chi iat pigau e seus partius faci a Maristella.

E deu apu piscau!

Donzellas e scropulas!

Bastát a ghetai su gamu in s’acua e teníast unu pisci bichendi.

Deu tiramu sa canna tropu a forti e fradi e fradili mi naránt cosa, ma femu totu pigau de cussa cosa. E comenti-chi-siat apu pigau prus piscis de fradi miu, mancai issu mi binciat de prus de cuatru annus.

Cussu merí totu sa famillia manna de tziu Paulu at cenau totu a pisci: pisci a cassola e pisci fritu.

A mei m’ant fatu atra cosa.

Teníant una massería e sa cosa de papai non ammancát.

Advertisements

One Comment to “Calik”

  1. Carki orta ki lezzo custos contos tuos, mikke abbarrat su coro tuncunìdu, ma custa orta m’est aggradadu abberu, gai dekkidu, sinzeru e innossente.
    A di lu torrare cambiu, mikkelj.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: