Love story

Antoni “Su Stori” biviát in “Vergine Maria”, is urtimus domus de Iglesias a sa bessida de Monte-Poni, ma fiat sempri in pratza.

Non trabballát ca fiat sconciu. Sa natura non dd’iat tratau beni.

Portát fintzas una conca pitichedda a pitzus de unu tzugu curtzu-curtzu e ullieras grussas chi ddi sprapalluciánt is ogus.

E caminát mali. Is urtimus annus chi at biviu camminát a bellu a bellu cun unu bastoneddu.

Ma fiat sempri cuntentu.

E fiat sempri pensendi a cussa cosa.

Is piciocheddus ddu sciíant e ddi domandánt: “O Antoni ita tempus est fendi?”

E issu: “Tempus de coberri!” E arriíat.

E aici candu est bessíu su film dd’ant cambiau su nomingiu e dd’ant postu “Love Story”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: