Sa femmina arrica

In sardu est mellus

Deu femu chistionendi cun Ruud—s’atru “beciu” de su cursu—e Juliette nd’est bénnia e s’est posta a mi frigai su culu in sa minca.

S’est posta in mesu de mei e Ruud e movíat su culu in manera de dda biri totus, che in una specia de lap dance, ma verticali. Oh, labai ca sa lap dance non est cussa chi faint cun su palu. Cussa est sa pole dance. Sa lap dance est cussa chi sa ballerina si setzit in coa a s’omini.

De Meyer, su docenti, su prus preparau e su chi fadíat prus a timmi, fiat castiendi-si.

Deu nd’apu tentu bregungia de aderus—provai bosatrus a si pensai a su postu miu!—e seu sceti arrinesciu a ddi nai: “Juliette, la ca deu seu un’omini!”

E issa: “E deu seu una femina!” e at sighíu a mi frigai su culu in sa minca de prus ancora.

De Meyer si castiát pensamentosu.

Sa pausa est acabbada e seus torraus a ascurtai sa letzioni bella meda de De Meyer a subra de L’Inferno.

Juliette mi mandát basireddus de atesu e De Meyer—ma forsis non nc’intrát nudda—at incumentzau a chistionai de su “cumplessu de Edipu”.

Juliette teníat 22 annus e deu 35.

Juliette fiat arrica meda—arrica meda-meda!—e deu pobiru meda.

Po bivi studiendi limpiamu uficius e commodus a de noti.

Una borta femus aché Carlo—urbanista arromanu chi nci fiat arrutu in Olanda sighendi a una femmina: “Bella, arta meda!.” Sa bellesa po Carlo fiat cosa de mesurai a centimetrus—e Juliette, spontanea comenti sciíat fai issa: “Carlo, sa gunnedda cosa mia costat de prus de totu s’arredamentu cosa tua!”

Deo mi nd’arríu acora, ma Carlo dd’at pigada mali e non dd’at saludada prus.

Est durada pagu meda, ni-mancu unu mesi, ma seus abarraus amigus.

Juliette fiat picioca bona e brava, ma teníat su difetu de essi arrica, arrica meda.

A pustis de s’annu propedeuticu de Lingua e Letteratura Italiana in s’universidadi de Amsterdam (ma nci at postu duus annus!) si nd’est andada a Inghilterra a studiai teatru e varietà.

Dd’apu bia un’atra borta sceti e, aprapuddendi-dda su genugu, dd’apu domandada chi ancora s’intendíat Ebrea. M’at nau ca eja.

Apu scipiu de atrus amigus ca s’est cojada cun unu Lord inglesu—dd’ant postu fintzas in su giornali—ma ca nci ant postu pagu a divortziai.

De Meyer est bessíu Arretori Mannificu de s’Universidadi de Amsterdam.

Carlo s’est fatu una filla cun una femmina chi non fiat bella, ma arta sceti.

E deu, bellu a bellu, seu bessíu famosu in Sardinnia.

Sceti in Iglesias non si ndi funt acataus.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: