Contixeddu de mari

Cudda borta chi fradi miu ndi fiat bolendi de su de cincu pianus e cudd’atra borta ca cuddu scimpru si nc’est ghetau de sa fentana est stetia sceti chistioni de lestresa: e deu ge femu lestru de conca e de manu.

Antzis, candu cuddu si nc’est fuliau, dd’apu lassau pistendi-si is peis in terra, innantis de dd’aferrai po non si sbati sa conca a su marciapiede. Deu is bratzus po unu scimpru non mi ddus truncu, lampu!

Ma abarrant cussus duus chi apu sarvau–totus de is duus sa propriu di, non fait a ddu crei!—in sa pragia de Narbolía, a innantis de su campegiu de Is Arenas.

Fiat una pariga de mesis innantis de su corpu de stadu in Cili e deu, giai de un’annetu, mi ndi femu andau de sa Sardinnia e de sa politica, sighendi a una femmina fintzas a Amsterdam.

Deu e issa giramus in Sardinnia—femus in ferias—de unu logu a s’atru, totu in autostop. Emus postu sa tendixedda in su campegiu de Is Arenas e femus in sa pragia. Ddoi fiat unu bentu estru malu e forti, ca innias ndi lompit deretu-deretu de su baddi de su Rodanu. Is undas fiant artas meda.

A unu certu puntu nd’arribbat una femmina de unus trinta annus e si fait: “Po prexeri, agiudit-i-ddu a maridu miu!”

E m’at fatu a biri a un’omini in un materissinu, in mesu a is undas, a unus cincuanta metrus de s’oru de su mari.

Deu non est chi tenga unu “fisicu de bagninu”—in cussu tempus pesamu prus pagu de setanta chilus e tiramu 1,82—e apu imparau a tradu a annadai e mali puru: cun unu mari de aici nci dda fatzu giustu-giustu a sarvai a mei e totu.

Poita ndi fiat bénnia propriu aund’e mei? Deu portamu fintzas is pilus longus-longus—is boculeddus m’arribbant a is coddus—e ddu scint totus ca is capellonis funt mandronis e timi-caga. Poita nd’est bénnia aund’e mei?

Seu andau.

In su mentris chi m’acostamu a su materassinu, sartendi donnia borta chi nd’arribbát un’unda, mi ndi seu acatau ca sa cosa non fiat aici perigulosa. Sceti candu arribánt is undas—fiant artas una pariga de metrus—tocát a annadai unu pagu. Po s’atru fadíat a camminai, fintzas a arribbai s’atra.

Candu seu arribbau a su materassinu, s’acua mi lompíat a piturras.

Mi seu postu a tirai su materassinu faci a sa pragia, cun cudd’omini affarrancau e a faci a colori de cinixu e totu trota.

Candu nd’aprolliát un’unda m’aguantamu a su materassinu, cussu mi ndi pesát, e a pustis torramu a tirai.

Fiat cosa trabballosa meda, poita ca sa currenti si spingíat a forti faci a foras.

Candu s’acua fiat prus bascia mi seu arrosciu e apu incumentzau a nai a cudd’omini in su materassinu: “Sarta-ndi, calloni!”

E issu, stringendi is dentis: “No, no, no, no!”

Deu sighemu a tirai a a dd’ingiurgiai: “Calloni, sarta-ndi!”

Candu s’acua m’arribbát a is piscionis, cudd’omini nd’est sartau de su materassinu e at incumentzau—a parri suu—a annadai. E at annadau fintzas a sa pragia.

Apu lassau su materassinu in sa pragia, ma ni issu ni sa mulleri si funt acostaus.

A pustis de un’ora dd’apu torrau a biri in s’acua cun su materassinu.

E apu nau a Irene: “Immoi ge cagat!”

S’incras a mengianu, a sa cassa de su supermercau, una femmina chi non emu arregonnotu s’est posta a insisti de mi pagai sa spesa: duus vasetus de Galbi Galbani, duus paninus e unu botu de marmellata.

Ni-mancu duas oras a pustis de custu fatu, deu e Irene femus torra in mesu de is undas, gioghendi a pagu tretu de sa pragia. Eus intendiu una boxixedda tzerriendi educada. Irene sciit su tedescu puru e at nau: “Cussa femmina est tzerriendi agitoriu. At nau “Hilfe”!”

Deu mi seu furriau e apu biu una sennora de unus cincuanta annus castiendimi a ogus mannus-mannus, ma non narát nudda. S’acua ddi lompíat a sa buca.

A Irene dd’apu nada: “La ca t’as essi sballiada”.

Ma est passau pagu tempus e torra eus intendiu cussa boxixedda brigungiosa tzerriendi: “Hilfe!”

Mi furriu torra e torra non biu atru chi is ogus sprapalluciaus de cudda femmina.

Custa borta non mi seu torrau a furriai e issa—totu educada e brigungiosa–“Hilfe!”

Dd’eus agiudada a torrai a sa pragia.

Mancu mali ca a issa sa cosa non dd’at pigada mali che a cudd’atru. S’at fintzas torrau gratzias.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: