Kistione de cherbeddu

Custu mi dd’at mandadu Andria Maccis. Est un’àtera prova ca is ki sunt contras a s’aunimentu de sa grafia de su sardu tenint unu cherbeddu ki funtzionat peus de unu cherbeddu normali.

“Là custu. Forsis ti serbit. Non sceti movendi is literas s’arrenescint a ligiri is fueddus, ma puru ponendi-ddi aterus simbolus chi non nci apicigant nudda 🙂

QU3570 M3554GG10 53RV3 4 PR0V4R3 CH3 L3 N057R3 M3N71 P0550N0 F4R3 GR4ND1 C053! C053 1MPR35510N4N71! 4LL’1N1Z10 3R4 D1FF1C1L3, M4 G14′ 1N QU3574 R1G4, L4 7U4 M3N73 574 L3GG3ND0 4U70M471C4M3N73 53NZ4 P3N54RC1 5U, 511 0RG0GL1050! 50L0 4LCUN3 P3R50N3 R135C0N0 4 L3GG3R3 QU3570 M3554GG10. 53 531 1N GR4D0 D1 L3GG3RL0, C0ND1V1D1L0..

Advertisements

One Comment to “Kistione de cherbeddu”

  1. CU57U M3554G1U 53RB17 4 PR0V4R3 K1 545 M3N735 N057R45 P0D3N7 F4X3R GR4ND35 C0545! C0545 1MPR35510N4N735! 4 5U C0M1N7ZU 357 D1F1C1L3, M4 G143 1N CU57U R1GU, 54 M3N73 7U4 357 L3GH3ND3 1N 4U70M471CU 53NZ4 B1 P3N54R3 5UPR4, 5145 0RG0LL105U! P37Z1 C4L1CUN4 P3R50N3 R3535517 4 L3GH3R3 CU57U M3554G1U. 51 535 1N GR4DU DE LU L3GH3R3, P4R737Z1P4LU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: