Sa Foresa

Sa Foresa fiat sa bagassa prus becia e prus arrispetada de Iglesias.

Teníat prus de setanta annus e fiat ancora in servitziu.

Comenti fadíat a tenni ancora clientis non ddu cumprendíat nisciunus, ma totus fiant–femus–fierus de issa.

Non m’arrigordu una borta ca calincunu dd’at ammancada mai de arrispetu.

Arriemus, ma in cussu tempus femus sempri arriendi de totus.

Anca Dominigu, su nepodi stontonau de una famillia de panateris connotus, una borta si dd’iat carrigada de a palas e anca dda mussiát a conca a tipu gatu.

Ma issa non iat murrungiau: anca fiat trabballu cussu puru.

Po nosu fiat una specia de monumentu de Iglesias, a tipu Quintino Sella.

Si fiat comperada un’apartamentu in su palatziu de s’Upim e contánt custu contu: anca unu dotori chi teníat s’apartamentu a su costau de su de issa fiat andau a si lamentai: “Ma come, una prostituta in un palazzo di gente per bene!” E anca dd’iant arrespundiu: “Ma i soldi della signora mica puzzano più dei suoi!”

Bai e agata chi su contu fessit berus, ma sa genti ddu contát e arriíat de su dotori, non de issa.

Sa domu non fiat po issa.

Issa fiat abarrada in cussa domu becia in s’Arruga de is Paras.

Sa domu fiat po is nebodis.

A unu de is nebodis ddi fiat scopiau unu fuetu in sa manu e fiat abarrau a tres didus.

Is piciocheddus du tzerriánt “Martzianetu”.

Una borta femu pulendi is aiolas in Pratza Sella e fiat in s’istadi.

Femu incruau, boddendi su paperi e is cagallonis de cani.

A unu certu puntu m’intendu una manu intrendi-mi-nci asuta de sa malliedda e aprapuddendi-mi sa schina.

Mi ndi strantaxu, mi fúrriu e dda biu: fiat issa, Sa Foresa.

Mi castiát arriendi e paríat una piciochedda pibiruda.

–Bellixeddu!

Deu nci seu abarrau che unu tontu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: