Beni meda, o su sindigu!

Su sindigu de Casteddu, Massimu Zedda, at incumentzadu sa replica a is cummentos a is decratziones programmaticas pedende scusa pro si nd’esser scadesciu de faeddare de su sardu. At aciuntu ca, impari a is cunsigeris at a donare croba a custa kistione ki issu cunsiderat de importu.

Bene meda, o su sindigu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: