Bellu articulu de Giagu Ledda

Giagu Ledda at pubblicadu unu bellu articulu in Sardegna Democratica: Patrimòniu, paesàgiu, limba e logu

 

 

4 Comments to “Bellu articulu de Giagu Ledda”

 1. “Bellu” a sa moda nostra cheret narrer chi aggradat a lu bier, de pupa, de puma; si aggradat de sustàssia, po su chi narat, po su chi est, tando est “bonu”.
  S’artìculu de Giagu Ledda at a esser bellu po tue, po mene gai gai. Ca si est beru chi sa limba nostra ets morinde po curpas de s’italianu, po menzus narrer de sos chi la mìsican a s’italianu, tando G. Ledda est unu mortore; ca si calicunu li ponet infatu, pessande chi ischit de limba sarda, sa limba morit. Podet esser bella sa pintura chi b’at a su comintzu ‘e s’artìculu, ma su chi b’at iscritu, Deus nos bardet!
  E ite casta de sardu at a esser? Si lu leghet unu sardu chi connoschet solu su sardu (est abberu chi non bi nd’at prus, ca como semus totus tziviles!), carchi cosa no la cassat bene, che li fuit. Ello si nono, ite cosa est “su pessonale”, “fruire”, “colletivu”, “generatziones”, “sentire su dovere”, “passare a sos venidores”, “categorias”, “chi formant”, “modesta o sublime”, “marinas”, “paesàgiu” (ite bellu, paesàgiu!), “sa memòria” (cun su corfu in sa ), “matèria” (in bidda li namus puru ), “orale”, “in definitiva” …
  Bastu, mi frimo inoghe, ca si nono mi ch’abbassat su late a pedes. Làstima, a no l’iscrier in TADDARANU: tando si podiat puru aggraire, carculare che bonu, ma gosi, e chi nd’apetzat? Un’issàssinu!
  Robe’, totus semus suzetos a irballiare, ca “a irballiare non cheret imparu”; ma unu chi nat chi de sardu nde cumprendet, iscriende a sa sarda depet dare atentu prus de àtere, mencari chi gherret a sudores de mortu.

 2. A perdonare, acontzo carchi cosa:
  “sa memòria” (cun su corfu in sa );
  “matèria” (in bidda li namus puru ).

 3. A perdonare, acontzo carchi cosa:
  “sa memòria” (cun su corfu in sa “o”);
  “matèria” (in bidda li namus puru “sanza”).

 4. Michele
  comente iscriiat eris in “facebook” un’amigu chi batallat note e die pro su sardu, b’at duas categorias de gente chi si òcupant: de su sardu: sos chi pensant e iscrient in sardu e lu cherent sarbare e sos chi si òcupant ebbia de pònnere trampas, de murrungiare semper contra a totu e totus. Deo isto in su primu grupu. Su segundu grupu est variadu meda, andat dae sos chi “a me mì parlami in italiano” e acabat cun pessones che a tie chi tenent allergia a su sardu normalizadu, a s’unidade de sa limba nostra. Custa atitùdine issoro la caratzant, pro esempru, e tue nde ses una mustra, revudende cale si siat paràula chi issos non connoscant, e tando si la leant a giogu, che sas criaduras (matèria – sanza), revudende cale si siat paràula chi non tèngiat fragu de casu, e inoghe si mustrat su ratzismu issoro male cuadu; atzetant chi si creent neologismos pro àteras limbas, ma a su sardu bi lu negant. Deus nos bardet! Narant. E in prus sunt pedantes (Robè, bellu a sa moda nostra cheret nàrrere ….)
  Giagu Ledda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: