Su fogu

Su fogu est partíu de Corongiu de Mari, acanta de s’intrada  de Guturu de Cerbu.

Ant essi stétias is cincu de a merì.

In prus pagu de un’ora de totu cussu crachili de pirastru e de modditzi, fintzas a arribbai asuta de su nuraxi de Santa Brabara, non fiat abarrau prus nudda de biu.

Cussas tupas de modditzi artas prus cincu metrus si fiant furriadas a linna po s’ierru: mancai calincunu fiat prexau puru.

Su logu chi su fogu iat scarraxau, abruxendi-ndi cussu crachili, fiat unu perdaxu, unu margangioni chi non ndi torrát nudda de su trabballu, ni-mancu sa sola de is botas de su pastori.

Non fiat po cussu chi iant postu fogu innias.

Fiat di de bentu estru e su fogu tirát faci a is terrinus afitaus de cuddu Seulesu malu.

Totus naránt ca su fogu, in zona nostra, asuta de Marganai, fiat arribbau cun issu.

E immoi su fogu nci fiat calendi a basciu, aundi fiant is bingias e is ortus.

Deu seu partíu faci a su terrinu de is amigus mius de Cordilanna.

Issus funt arribbaus in pagu tempus.

Nci seus artziaus faci a monti e si seus postus a studai su fogu cun sa coma de sa modditzi.

Abetamus a ndi essiri su fogu de is tupas e candu fiat in s’erba nde ddu studamus.

Ma studamus sceti a sa parti de su pranu, ca a parti de monti non fadíat. Fiat perigulosu de t’inserrai su fogu.

Candu at incumentzau a scurigai, su bentu puru s’est carmau.

Faci de ora de is undixi de a de noti fiat giai craru ca su fogu non iat a calai prus a is bingias e a is ortus, ma fiat sighendi a camminai asuta de su monti.

Is amigus de Cordilanna si ndi funt andaus: su terrinu de issus fiat sarvau.

Deu seu furriau a su miu e mi seu postu a arrusciai is tupas de sa cresura, tanti po essi siguru.

A is duas mi seu crocau.

A s’incras, faci de ora de is dexi, su fogu est torrau a partiri.

Fiat abarrau abruxendi in mesu a calincuna tupa e candu su bentu estru s’est torrau a pesai est torrau a camminai.

Opuru dd’iant torrau a ponni, ca non fiat ancora arribbau aundi depíat arribbai.

Seu torrau a artziai a monti.

Custa borta is amigus de Cordilanna non nci fiant.

Nci fiant is de Corou, circhendi de firmai su fogu innanti de arribbai a sa pastura issoru e a su cuili.

Faci de ora de mesudí seus arrenescius a ddu torrai a firmai.

Is de Corou ddu sciíant comenti si firmat su fogu.

Abetánt a ndi essiri de sa tupa unu bellu tretu e sceti candu fiat atesu de sa tupa atacánt a nde ddu studai.

Is de Loci fiant a giru de sa domu, castiendi comenti andát sa cosa.

Su logu issoru puru non fiat prus in perigulu.

Apu prandiu e mi seu crocau.

A is duas mulleri mia m’at tzerriau: su fogu fiat torrau a partiri.

Nci fiat artziau a monti unu bellu tretu e fiat torrendi a calai faci a su cuili de Corou.

Seu andau a innias.

Nci seus arrenescius a sarvai su cuili, ma su fogu est arribbau fintzas aundi nci fiant una pariga de bombolas de gas.

Su pastori de Linetu Corou nd’at bogau is bombolas de su fogu tirendi-ddas cun una matzoca.

Eus sarvau puru s’olivariu antigu.

Is de Loci non si funt ni-mancu acostaus.

Ma su fogu at sighíu a camminai faci a Domus Noas.

Totu sa costera de Marganai abruxada.

A mei m’est passada sa gana de fai su messaju.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: