Il culo della Caterina

Si ndi seus pesaus a is cincu po pigai su postali–in Buggerru ddu tzerriánt de aici–po andai a Santu Nicolau.

Seus calaus aundi est cussu radar e fiat giai totu arruinau. Sa strada fiat ancora chentza de asfartai e fiat ancora scuríu e deu imbruconamu.

Fradi miu pi pigát in giru.

Eus pigau a manu dereta, faci a monti, in cussu mori chi andat a su costau de is arenas chi incumentzant in Santu Nicolau e arribbant fintzas a Portixeddu.

At incumentzau a orbesci–tenemus su soli a palas–e deu incumentzamu a biri comenti fiat su logu.

A su costau de su mori ddoi fiant matas de lua mannas–ma deu intzandus ancora non ddu sciemu ca cussa puru fiat lua. Conoscemu sceti cussa pitica–e fiant carrigas de bociteddas arrubias.

Deu ddas timemu. Non sciu poita, ma ddas timemu.

Giai-giai non portánt prus folla e mi paríant prus animalis chi non matas.

In mesu a is montis de arena a manu manca ddoi crescíant matas de opinu.

Deu femu spantau, ca innias is matas de opinu crescíant in mesu a su crachili de mura de arrú e de tzinnibiri e non fiant postas in fila.

In Iglesias is matas de opinu fiant totu in fila e in logu pulíu.

E femu deu, fradi mia, sorri mia, Mamma, Babbu e sa mulleri de Autiello cun sa filla pitica.

Autiello e is fillus fiant giai in su cuili, preparendi a tundi.

Fiat su primu de Maju de su 1961.

Babbu e Autiello si fiant connotus in s’ispidali e Autiello s’íat cumbidau po sa tundidura.

Autiello fiat minadori, che a Babbu e totu, ma teníat puru unu tallixeddu de brebeis. Pagu cosa, ma aici poníat a is fillus a trabballai.

Candu seus arribbaus nosu issus iant giai postu duus angionis a una parti.

A is otu ddus ant pigaus e deu mi seu fuíu.

Mi seu cuau a palas de sa domu, ma fatu-fatu castiamu su propriu.

Apu biu s’arresoja intrendi-ddi in su tzugu e dd’apu intendiu tzerriendi.

Mi seu torrau a cuai.

Seu torrai a is angionis candu fiant scroxendi-ddus.

Un’angioni scroxau po mei fiat sceti petza e petza bona meda.

Apu castiau comenti Mamma e sa mulleri de Autiello fadíant sa cordula.

Is ominis e is piciocus mannus funt andaus a tundi.

Deu seu andau a curri in is montis de arena impari a su fillu piticu de Autiello.

Curremus in mesu a su gureu infroriu e si spinamus, ma non si fadíat nudda.

Si seus postus a arrumbiai a basciu de cussus montis de arena, in mesu a is matas de opinu.

Una cida a pustis tenemu is cambas totu prenas de una specia de pibisias arrubias.

Ddas strecamu e ndi bessias sa spina de su gureu.

E seus andaus acché su gopai de Autiello.

Teniant una domixedda e un’ortixeddu innias acanta.

In s’ortu issou apu biu sa fragula po sa primu borta.

Fiat genti chi fueddát a bruncu fini e non mi nd’ant fatu tastai.

Sa fragula fiat pagu, ca bolit acua meda, e non mi nd’ant fatu tastai.

A mannu sa fragula curtivada non mi praxit. Sceti cussa aresti.

A pipiu non nd’apu papau mai.

Una borta in su mercau a Mamma dd’apu domandada de ndi comperai–dda portát sceti unu Sicilianu chi bivíat acanta nostra–e issa m’at nau sceti: “No”.

A mesudí iant giai acabbau de tundi e Autiello s’est postu a arrustiri sa cordula.

Seu sempri stetiu macu po sa cordula ma, mancai nde ddoi fessint duas, femus medas e mi nd’est tocau pagu.

Is omininis ant incumentzau a bufai e  a coi is angionis.

Non ant fatu is macarronis e eus prandiu a petza, pani e birdura.

Faci de ora de is cincu si seus incarreraus po furriai a bidda a pei.

Babbu fiat giai cotu beni.

Autiello nd’at bogau unu buttillioni de ses litrus e dd’at passau a Babbu.

Mamma fiat a tzerrius: “Imbriagoni! Non as giai bufau bastanti?”

Is atrus fiant totus arriendi e Babbu:

–Fin quando non vedo il culo alla Caterina non smetto!

–Ti dd’ongu deu sa Caterina!

Mamma afferraíat su buttillioni a duas manus e fuliát su binu in terra.

Ma issu, mancai imbriagu si dda torrát a straciai de manu e torrát a bufai: cosa de mesu litru a su corpu.

Totus arriendi fiant, foras de Mamma e de mei.

Deu femu sempri a sa parti de Mamma.

Cammina e bufa e fulia e torra a bufai a sa fini s’urtimu litru Mamma nce dd’at fuliau a terra.

–Mi su culu de sa Caterina! Mi! Imbriagoni!

Seus arribbaus a bidda e Babbu s’est postu a fai is trucus cun is cartas chi sciíat issu.

In domu nostra non fiat mai aici allirgu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: