Pedo scusa

Apo fatu unu sballiu cun s’áteru post.

Mi seu postu a faer su “tuttologo”.

Comente ki fessi unu “opinion maker”.

Deo so sceti unu linguista e de áteras cosas nde potzo faeddare che a un’áteru, cale-ki-siat.

Duncas, cosa de interessiu de narrer, pro su ki pertocat sa Costa Concordia, non nde tengio.

Ariseru mi nde so scadesciu ca custu non est unu blog de “costume e amenità varie”.

Pedo scusa.

Pedo scusa, ma cunfermo totu su ki apo nadu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: