Mariu Puddu (su Pudhu) est unu santu

Ca Mariu Puddu est unu santu dd’apu giai scritu.

E apu scritu puru ca candu arribbat s’ora sua, Mariu at a artziai a celu e at a pigai su logu de Santu Pedru, ca cussu puru bolit andai in pensioni innantis de perdi su vitalitziu.

Ma po immoi, ca est ancora biatzu, Mariu s’iat a depi acuntentai de prus pagu.

Mariu est docenti de sardu-in-sardu in su cursu de Formazione Insegnanti in Lingua Sarda, ma–m’ant mandau sa dispensa de su cursu cosa sua–si ponit puru a insenniai fonologia, mancai issu de fonologia non ndi scipiat nudda.

Mariu est unu linguista-fai-da-te, grandu trabballadori e grandu innioranti: est aici innioranti ca non si nd’acatat ni-mancu de cantu est innioranti.

E cussa est sa fortza sua: una fortza de boluntadi immensa, chentza de si fai introbeddai de su sciri tropu.

Custa fortza at permitiu a Mariu de scriri su mellus ditzionariu de sa lingua sarda.

Custu ditzionariu est e at abarrai su trabballu de unu diletanti, ma est su mellus, poita ca is atrus funt peus puru.

Mariu de lessicu ge ndi sciit: po caridadi, nisciunus si ddu negat!

Ma de fonologia non ndi cumprendit una cibudda.

Is “campidanesus” chi ant fatu notai ca sa LSC discriminat sa forma identitaria “arrosa”, ca non est etimologica, ma acetat sa forma “iscola”, ca est identitaria, podint torrai gratzias a Santu Mariu.

Deu naramu, in sa segundu commissioni, ca tocat a ponni “rosa” e “scola”.

E ddu naramu ca apitzus de custas cosas apu scritu unu libbru de prus de 500 paginas, a pustis de prus de 5 annus de studiu e de circa.

Ma Mariu, ca nd’at a pigai su postu de Santu Pedru, s’est postu a abbacaiai e Paulis e Soru–atru grandu linguista e co-autori de sa LSC–dd’ant donau arrexoni.

Mariu depit essi ca sa fonologia dd’at imparada seghendi figu morisca in bidda sua.

Mariu est unu de is prus chi ant postu manu a sa LSC: sa LSC est unu bariedadi de mesania, comenti bolíat cussu, tenit una relata “naturali” tra pronuncia e grafia, comenti bolíat cussu–ca non cumprendit ca non ddoi at nudda de naturali in sa grafia de una lingua–e tenit fintzas sa I prostetica, comenti bolíat cussu.

Ma non tenit su simbulu DH po representai su sonu “cacuminali”, comenti bolíat cussu.

E duncas Santu Mariu s’est furriau a unu de is peus nimigus de sa LSC.

Immoi ca Santu Mariu fait custu cursu de fonologia de su sardu po contu de s’universidadi de Casteddu, s’est postu a fai che Santu Pedru in s’intrada de su celu e a sa LSC in su cursu cosa sua non dd’at lassada intrai.

Issu insenniat sceti su sardu puddesu: logudoresu e campidanesu cun su DH.

LSC nudda!

Dd’at detzidiu issu, Santu Mariu.

Nudda DH, nudda LSC!

Lampu!

E medas cursistas ant protestau: comenti mai Santu Mariu non at postu in su cursu una cosa ca-mancai non ddi praxat–est de importu aici mannu?

Santu Mariu si creit giai de s’essi furriau a Santu Pedru de Ilbono: senza DH, niente condono!

Advertisements

12 Comments to “Mariu Puddu (su Pudhu) est unu santu”

 1. So de acordu in totu cun Roberto, cumintzende dae su nàrrere chi su ditzionàriu de Mariu Puddu est su mègius chi colat su cumbentu, non ca est su mègius ma ca àteros o sunt prus cunfusioneris o sunt bonos pro su bichinadu de domo o sunt pejus bidos dae cada ala. Deo a Santu Mariu li chèrgio bene dae cando, ambos prus giòvanos meda, gherraiamus paris in Su pòpulu sardu e custu afetu mi permitit de li nàrrere chi custu setarismu linguìsticu cosa sua faghet dannu.
  Mi càpitat de faeddare cun pitzocas e pitzocos chi l’ant tentu a mastru e depo dae iscrètidu torrare gràtzias a Babu mannu biende e intendende chi sos giòvanos tenent sa capatzidade de si bortare in chilivros, mantenende sas cosas bonas chi lis dat sa passione de Puddu e dassende rùere sos fundamentalismos chi cùndint sas cosas bonas. Che a cussos chi nùmenat Roberto.
  Mariu Mariu, cada unu est legitimadu a pessare totu sas cosas pejus de sa Lsc, ma non a l’innorare. Deo penso che custu “dh” postu che a su predusèmene in totu ue siat unu diferentzialismu disùtile e, galu pejus, dannàrgiu; unu matoneddu postu in su fràigu de sas ruinas in antis puru de sas domos. Ma isco chi tue l’imperas e mai mi diat permìtere de innorare sa cosa. Ti paret?

  • Si connosches a Mariu, ischis puru ca s’unica cosa chi contat pro issu est su chi cheret issu. Fortuna manna, ca s’omine est bonu, ma fintzas s’omine bonu non est perfetu. E candu s’unica cosa chi contat est su chi cheret issu, beh, tando l’ischis ca, bona o mala, sa resone est semper sa sua. Savonarola…Mi paret ca de oe lu cramo Savonarola!

 2. Dèu soi unu de cussus chi at sighiu unu cursu de iscritura in Sardu de Màrio Pudhu. Ca non soi ne unu linguista ne unu espertu de Limba Sarda, non mi possu pirmiti de narai chi est o nono berus chi Màrio de linguística/fonética no ndi cumprendit nudha. Roberto est unu linguista famau e espertu, rigorosu in sa metodologia de trabballu, custu dhu iscieus totugantus, e dèu non tengu sa capassidadi de “confutai” is afermatzionis scientíficas cosa sua. E mi fait prageri puru, ca cunfirmat s’onestadi intelletuali de Roberto, chi su giudítziu a subra de s’ómini Màrio siat distintu de su giudítziu a subra de su prof. Pudhu e, fintzas, de is propostas políticas suas. Nau custu, duncas, m’ia a pragi a cumprendi calincuna cosa chi non m’est crara in sa crítica a is propostas e a su trabballu de Màrio.

  Primu cosa: poita su Ditzionàriu de Màrio (DitzLCS) dhu cunsiderais feti “su mellus a disponimentu”, chi est una manera pagu pagu prus eleganti de nai chi est su “prus pagu peus”? Possu cumprendi chi non si pragiat (a Roberto e ZFP, chi funt is chi ant cummentau innòi) su critériu de iscritura chi Màrio at iscioberau (o mellus ancora: chi proponit)… ma su DitzLCS est un’òpera fondamentali, po commenti dha biu dèu. S’intentu de auniri totu is variantis de su Sardu, donendudindi a donniuna sa própriu dinnidadi de totu is atras, est una de is cosas su chi serbit a is Sardus: cumprendi chi mancai nci tèngiant diferéntzias tra is variedadis, a su matessi tempus funt totu parti de una matessi limba, e chi is diferéntzias non funt debilesa ma errichesa de su Sardu. Su de arregolli in cudha manera is paràulas de su Sardu est giusta: lassat a donniunu sa possibbilidadi de agatai sa varianti de domu sua, chi dhi serbit, ma serbit fintzas a is chi bollint imparai e imperai sa LSC -che a mei, po nai- e gràtzias a su DitzLCS podit agatai intre totu is variantis sa mellus paràulas chi serbit po podi esprimi in sa mellus manera unu cuncetu, postu chi si pòngiat in manera non pregiuditziali faci a is variantis chi funt diferentis de cussa “de domu”… ma custu est própriu su sensu de su DitzLSC! Tandu ia a nai chi cust’aina est funtzionali puru a s’impreu de sa LSC, e, duncas, est una aina bona meda, e non isceti su mellus tra cussu “che passa il convento”.

  Segundu: in sa delíbera de sa LSC etotu s’agatat chi s’iscritura locali est sempri acetada, fintzas in intrada po is comunicatzionis cun sa RAS… duncas cali est su problema de proponni puru po su Sardu unu critériu de iscritura po sa grafia de is variedadis localis? Dèu ia a nai antzis: MALI CHI IN SA DELIBERA ETOTU CUSTU ASPETU DH’EIS INNIORAU DEUNUDOTU”, ca a parri miu iat a essi istétia una manera in prus po favoressi s’acetatzioni de sa LSC chi, addolumannu, a bortas sa genti arrefudat, mancai po innioràntzia (in su sensu bonu de sa paràula!) o po iscarsa informatzioni. In custu, soi de acórdiu cun bosetri chi Màrio non tenet arregioni, ca fendu pubblicidadi contra a sa LSC, o inniorendudedha, contribuit a ispainai custa informtzioni isballiada.

  Su de tres: non bollu intrai in sa polémica a subra de su DH, si est útili o dannàrgiu po su Sardu. Roberto una borta m’at ispiegau s’arregioni po chi cussu DH est dannàrgiu, e depu nai chi est cosa chi si podit fintzas cumprendi, mancai mi parit chi funt mescamenti cunsideratzionis políticas (su DH pratzit s’iscritura in duus trunconis: “fundu/fundhu”, po nai). Però est ateretanti berus puru chi si cussu “cacuminali” est unu sonu diferenti chi caraterizat totugantu su Sardu, foras is cunsideratzionis políticas chi m’at donau Roberto, no est aici légiu a immaginai una manera diferenti po dhu rapresentai. Non bollu nai chi dèu soi unu de su club “SU DH AMMAROLLA”, feti chi non mi parit una cosa aici irragionèvoli.

 3. O Marcu, candu Condaghes at a torrare a pubblicare sa tesi de dotorau cosa mia t’as a faer un’idea de ita est sa fonologia. Pro immoe ti tocat a ti fidare de su chi naro: su fonologu soe deo.
  Is difetos de su ditzionariu de Mariu: (i) non narat a cale dialetu apertenint is faeddos ki ponet. Ghetat totu a pare. Si s’intentu politicu (“Totu su sardu!”) podet parrer bellu, però non ti permitet de verificare si su ki narat est beru o no; (ii) Mariu scriet in un limbagiu de pipios, candu iat potzidu sighire sa terminologia internatzionale; (iii) su DH est una proposta politica, ca donnia ortografia est una proposta politica. Po custu dd’apo fatu una critica politica. Si mi naras ca su sonu cacuminale bolet representadu, ti respundu ca sa dopia D ddu representat bene bastante e apartenit a su connotu: comente si narat issu? Mariu Puddu!.
  Ma sa critica bera a Mariu est s’odiu ca issu at dimostradu contras a una proposta ca est prus sa sua ki non sa mia, sceti poita ca non dd’ant atzetadu su DH.
  Si ndi cumprendíat de fonología iat cumpresu puru ca una cumbentzione grafica balet s’atera.
  Sa tragedia est ca Mariu cumprendet aici pagu, ca non cumprendet de non cumprender.
  Una cosa est a regoller faeddos, un’atera a cumprender sa teoria de sa limba.
  Su meritu suo est de aer trabballadu meda, fende unu trabballu fatzile a faer, ma trabballosu.
  Unu trabballu trabballosu, ma ki non bolet abbilidade meda.
  Non cunfundemus su spiritu de sacrifitziu cun is capatzidades intelletuales.

 4. Deo impreo meda su ditzionàriu de Puddu, pro agatare faeddos varios chi mi permitint de arrichire s’iscritura. Su prètziu prus mannu de custu ditzionàriu est chi est unu beru ditzionàriu sardu. Sos àteros chi apo bidu sunt petzi ditzionarios italianos. Custa est una “furriada de s’ogetu” de non pagu contu.

  Ma su motore de busca de situ internet no est fatzile a su manìgiu, e pròpriu cussu DH est una de sas cosas chi dant prus anneu, in pare a sos atzentos. A contu meu, est unu sistema graficu chi tenet una curva de imparu tropu arta e riscat de isporare meda de sa gente chi si b’acarat chene una manu de agiudu. Una làstima a beru.

 5. Addolumannu, mancai Condaghes dda torrit a pubblicare, soi cumbintu chi no apu a essi capassu de dha cumprendi, sa tesi tua… non prus de cantu tui nci as a arrennesci a cumprendi sa mia. Non po atru, feti ca seus profesionistas in cosas diferentis. Dèu mi pirmitu de intervenni in custas discussionis non po fai críticas o difendi, a tui o a Màriu o a “bodale”, ma ca soi unu Sardu chi dh’ant segau sa Limba a pitichedhu, e fait un’isfortzu mannu po dha imparai. E in cust’isfortzu segundu mei nci depint capi peri discussionis che a custa. E, podit pragi o non pragi, ma s’agiudu chi m’at donau (e sighit a mi donai) Màrio est istétiu, po mei, fondamentali. Gràtzias a Màrio apu imparau ca no andat bèni a allegai de su Sardu miu e de su Sardu de is atrus, ca totu est Sardu e boh. Gràtzias a Màrio apu cumpréndiu ita bolit nai a iscriri cun d-unu critériu. Gràtzias a Màriu possu cumprendi, assumancu pagu pagu, si una cosa commenti a su DH balit sa pena a ndi fai una batalla, o nono… puru ascurtendu opiionis autorévolis che a sa tua, Robè! Po custu, e feti po custu, dónnia borta chi lígiu/intendu cosas contra a is propostas de Màrio (e non contra a Màrio, gei t’apu cumpréndiu, mih!) no ndi possu fai a de mancu de nai su chi pensu. E po custu si calincunu mi pedit si ndi balit sa pena de sighiri unu cursu de Màrio, dèu dh’ia a torrai sentza duda peruna, chi EJA. Peri chi in custu cursu Màrio etotu nd’orruit in sa fadhina de inniorai sa LSC. E custu dhu facu che innioranti (eja!), che non-espertu (eja!), che non-fonólogu (eja!). Totu innòi. 😀

 6. Fabrì… sa dificultade de su sistema gràficu de Màrio est pròpriu sa cosa chi apo bidu puru deo. Su DH est pagu intuitivu, fintzas a ddu lèghere tocat a si dd’ispegare a sa gente ite dimòniu de sonu ddi depet currispòndere.
  A diferèntzia tua, però, depo nàrrere chi sa versione online de su DitzLCS deo dd’impreo semper, non m’at dadu mai problema perunu…

  • Ma deo (fintzas ca bi tèngio un’ingrina pro sa tecnologia e non m’isporo mai) como su motore de busca l’impreo naturale. Ma mi so abbigiadu chi àteros (chi tenent de mancu passièntzia e tempus de me) l’agatant dificurtosu, e chene una manu de agiudu non bi la faghent a l’usare bene. In prus cuncordo cun Robertu ( i e ii ) chi est unu traballu pagu sistematicu e si podent megiorare sas definitziones.

   Ma restat su mèngius ditzionàriu chi tenimus pro su sardu fintzas a oe. Antzias (chi deo isca) est s’unicu ditzionàriu sardu chi bi tenimus. Ca pro cantu bonos podant èsser sos ateros sunt semper ditzionàrios chi serbint pro tradùere dae su sardu a un’àtera limba (e a su revessu). Su DitzLCS est su primu (chi deo isca) ditzionàriu sardu pro su sardu, in ue sos faeddos sardos sunt contados in sardu. E no est una cosa de pagu contu, ma un’aina de fundamentu pro una limba, chi dae tzeraca torrat a èsser mere de sos faeddos suos.

   ps: pacora apo tentu una cunfirma de su chi at contadu ZFP.

   • “chi sos giòvanos tenent sa capatzidade de si bortare in chilivros, mantenende sas cosas bonas chi lis dat sa passione de Puddu e dassende rùere sos fundamentalismos chi cùndint sas cosas bonas”

    Pòmpia sos cummentos in su facebook de Pepe, ue at acapiadu custu post.

 7. Dal punto di vista della politica linguistica, Mario Puddu, non è altro che uno strumento degli accademici per rallentare, bloccare o confondere la politica linguistica. E’ l’uomo giusto perchè è abbastanza appassionato da essere tenace, mentre è abbastanza narcisista da non resistere alla tentazione di essere messo in cattedra. Non ha la struttura mentale per apprezzare le diversità e le complessità politiche. In fondo è un personaggio triste: appena smessi i panni del professore che contrasta il cammino del sardo unitario (che lui stesso badate bene ha contribuito a costruire, salvo abbandonare perché non è stato accettato il grafema dh), scende in piazza con gli indipendentisti (con la bandiera quattro mori indossata come un mantello) a urlare contro l’Italia e gli italiani e la lingua italiana. Poi, al suo apparente rigorismo qualcosa sfugge: in casa solo lui parla il sardo. Perchè? Ma non è il solo degli attivisti. Un singolare caso di schizzofrenia politico-culturale. Insomma, il suo ruolo all’università di Cagliari serve a bloccare il Movimento che vuole sostenere in piazza. Machiavellismo da agente-spia? No. E’ Mario Puddu, è fatto così: un caso da studiare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: