I prostetica o I gnorantica?

M’ant contau ca Mariu Puddu, in su cursu suu, est imparendi a is cursistas ca sa I chi s’agatat in su sintagma IS SCOLAS –> “iz[i]skolaz[a]” (sa “z” est sa fricativa sonora), in su sardu de cabu de jossu, est una I prostetica. Duncas, segundu Mario Einstein tocat a scriri “ISCOLA” e non “SCOLA”.

Mariu de fonologia non ndi sciit, non ndi cumprendit e non ndi bolit cumprendi ni-mancu.Custa discussioni, deu e issu, dd’eus giai tenta in sa cummissioni po sa lingua. Ma su fatu ca deu a pitzus de custas cosas apu scritu unu libbru de 540 paginas a Mariu Einstein non dd’at fatu impressioni meda.

Candu s’est cumbinciu de una cosa, a su Puddu, ni-mancu a dinamita nde ddu scotzas. Bai e circa de aundi nde dda bogat custa siguresa, ma siguru est ca Mariu non si lassat introbeddai de su tropu sciri.

Comenti est custa cosa de sa I in su sintagma “iz[i]scolaz[a]”?

Chentza de cussa [i], emus a agatai tres cunsonantis una a su costau de s’atra: I [S SK] OLAS. Nisciuna lingua in su mundu, foras de certus dialetus berberus e de s’olandesu 🙂 ammitit totu custas cunsonantis chentza de ponni in mesu a su mancu una vocali.

In su sardu miu si narat puru IS TZUGUS –> “iz[i]tsuGuz[u]” e IS SCIMPRUS –> “iz[i]Simpruz[u]” (sa S representat su sonu de sa fricativa palatali surda).

Ma custa [i] chi ndi bessit a campu, est prostetica o paragogica? In fueddus normalis,: custa est sa propriu specia de [i] chi ponint is cabesusesus a  innantis de su fueddu ISCOLA, o est sa propriu specia de sa [a] de “scolaz[a]”? Sa paragogia est sempri una copia de s’urtima vocali de su fueddu e serbit a non fai acabbai sa sillaba cun una cunsonanti. Nosu Sardus nce dda sticheus donnia borta ca serbit.

Fueddantis becius nant fintzas cosas che BOX –> “bOk[u]z[u]”; ETFAS –> “Et[E]faz[a]”.

Ma custa cosa non si fait cun donnia specia de cunsonanti, ma sceti cun is ostruentis. Cun is sonorantis (nasalis e licuidas) non fait e sa cunsonanti sparessit: UPIM –> “upi”; CAMION –> “kamiu”; MANUEL –> “manue”.

Custu fenomenu puru serbit a evitai de tenni una cunsonanti in sa coa de sa sillaba.

Duncas sa paragogia non serbit a serrai unu fueddu cun una vocali, ma una sillaba, chi sinuncas iat a acabbai cun una cunsonanti.

Un’atra fenomenu chi serbit a sa propriu cosa est sa metatesi de sa R in campidanesu-campidanesu: SA ERBA –> s’rEBa.

Sa cunsonanti R si spostat de sa coa de sa sillaba a s’incumentzu, sempri po evitai de dda tenni in coa.

Duncas, cussa I serbit a serrai sa sillaba de s’articulu  IS  o serbit a evitai de tenni duas cunsonantis a s’incumentzu de sa primu sillaba de SCOLA, che in cabesusesu?

Candu non nc’est s’articulu IS, in su sardu miu, si narat “skola”, “Simpru”, “tsuGu”: nudda I prostetica.

E nudda I prostetica nimancu candu un’atru fueddu chi bessit innantis de su nessu SC (o [S] o [ts]) acabbat cun una cunsunanti:

es: ISSU LASSAT SCOLA E LIBBRUS –> is:u las:aD[a] skola e lib:ruz[u]

Innoi si biit ca sa vocali chi nci stichis po evitai de tenni is sonus [T S K] unu a su costau de s’atru non est una [i], ma sa copia de s’urtimu vocali de su fueddu de innantis.

In Sestu–aundi apu fatu sa circa mia prus manna–sa terza parti de is fueddantis nant “[i]scola”, ma nant puru “[i]tsuGu” e “[i]Simpru”.

Custus fueddantis, po su chi pertocat sa sillaba, tenint sa propriu grammatica de is cabesusesus. Ma custus funt una minoría fintzas in Sestu.

Ma poita ndi bessit sa I prostetica puru innantis de custu sonus?

Non depeis pensai a su fatu ca funt scritus cun duas literas, ca cussa est sceti una cumbentzioni grafica chi non nc’intrat nudda cun sa pronuncia.

Cussus sonus ndi benint da nessus latinus de duas cunsonantis e funt abarraus longus.

Comenti fatzu a ddu sciri ca funt ancora longus?

Is sonus [ts] e [S] arresistint sa lenitzioni comenti is sonus dopius de su latinu e is atras cunsonantis de su sardu chi ndi funt bessías de nessus cunsonanticus latinus: es. PAUCUM –> [paGu] (G = fricativa velari sonora); MACCUS –> [maku]

SU PANI –> su Bani (B = fricativa bilabiali sonora)

SU CANI –> su Gani

SA TAULA –> sa Daula (D = fricativa alveo-dentali sonora)

SA CIDA –> sa 3iDa (3 = fricativa palatali sonora)

SU SOLI –> su zoli (z = fricativa alveo-dentali sonora)

ma:

SU TZUGU –> su tsuGu (e non “su zuGu”, cun sa lenitzioni de /ts/  a [z]: non cambiat nudda)

SU SCIMPRU –> su Simpru (e non “su 3impru”, cun sa lenitzioni de /S/  a [3]: non cambiat nudda)

Custu fenomenu ammostrat in manera indipendenti ca is sonus [ts]  e [S] si cumportant che sonus longus siat po sa sillaba, siat po sa lenitzioni. E in prus, scieus ca benint de nessus cunsonanticus de su latinu (mancari su  fueddu SCIMPRU tengat un’atra storia, s’origini de su sonu [S] est cussa)

Candu s’articulu IS precedit unu fueddu chi incumintzat cun unu sonu chi fait a “ammoddiai”  ([p, t, k, tS]) non sutzedit nudda de spantosu:

IS CANIS  –> is kaniz[i]

Su sardu miu e de Sestu e de medas atrus logus permitit a sa sillaba de incumentzai cun duas cunsonantis (es: sko.la), duncas sa S de IS s’apoddat a sa primu sillaba de CANIS e sa primu I format una sillaba chentza de coa e totu est a postu.

Candu s’aticulu IS est a innantis de unu fueddu che SCOLA (o  TZUGU), logu po apoddai cussa S non ddoi nd’at e insaras abarrat sceti una cosa de fai po evitai de lassai acabbai sa sillaba de IS cun sa cunsonanti: nci stichis sa paragogia, sa copia de sa vocali chi precedit.

Custa es una [i] cun IS, ma una [a] cun “LASSAT SCOLA E LIBBRUS”.

Duncas sa [i] de “is[i]scolas”non est prostetica e sa [i] de ISCOLA est una [i] gnorantica.

Sigumenti sa paragogia non si representat (non fait a scriri CANISI) ni-mancu sa I gnorantica bolit representada in su scritu.

Advertisements

17 Comments to “I prostetica o I gnorantica?”

 1. Oguali comenti a tui in Mara, settimu etc…campidanu rusticu ddu zerriant. Ma nara, e poita in is formas verbalis sa
  littera paragogica no tenit su propriu sono de sa vocali chi ddi est annantis, tipu: “as(i), at(i), fut(i)?

  • Ti potzu donai sceti una spiegatzioni debili: cussa I est lessicalizada. Bolit nai CA tocat a dd’imparai a memoria. mA NON SEU CUMBINTU IN TOTU: SA PROPRIU I BESSIT cun CHISSÀ –> kis:à[i] e bessit, in certas cunditzionis, a s’incumentzu de su fueddu: es. [i]ntruxi, ma su ntruxi (a su mancu in Sestu). Candu, po un’arrexoni o s’atra non fait a imperai sa paragogia, imperas cussa [i]. Forsis sa [i] est arribbada in cussa positioni innanti de nci essi sa regula de sa paragogia e est abarrada. E a nai sa beridadi dd’agatas sceti in una pariga de logus aundi iast a depi agatai sa paragogia. E is ecetzionis bolint imparadas a memoria = funt lessicalizadas.

 2. Grazias, perou no happu cumprendiu po su fueddu “intruxi”. Parit, no chi ndi “essit” (po nai ca dda ponint), ma chi
  ndi dda bogant, o no?

 3. Seus a postu. Custu fattu esistit in Mara accetotu: dd’apu ‘mparau o cuddu ‘mbriagoni ecc…
  Grazias .

 4. Si apo cumpresu bene, su chi cuntierras a Puddu est s’ispiegatzione, non tantu s’imperu de sa i- de se. Ca unu diat èsser lìberu a la lèghere o nono cunforma su faeddu suo. A sa matessi manera de comente unu est lìberu de la pronuntziare si per casu non s’iscriat e su faeddu suo la rechedat. Chèrgio nàrrer, pro contu meu, si si detzidit de iscrier SCOLA, deo no apo perunu arràngiu a lègher iscola. Ca tantu est una règula generale:

  SCALA -> iscala

  SCARPEDDU -> iscarpeddu

  SKATEBOARD -> iskeitboard

  • sa diferentzia tra la ponner in sa grafia e non la ponner, custa I, est ca tue tenes una regula chi non depes imparare e chi ti faet ponner cussa I donnia borta ki ti serbit. Non depes cambiare nudda a su sistema tuo. deo, invecias, depo imparare a non pronuntziare cussa I cando in su pronuntzia mia non esistit. E cun rosa/ arrosa–chi est prus o mancu sa matessi cosa–Puddu sceberat sa forma “etimologica”. Duncas, una borta nosi la leamus in culu proite ca “iscola” est prus sardu de “scola”, e s’áteras bortas nosi-la leamus in culu ca est s’etimologia ki binchet. A una manera o a s’átera nos nosi la leamus in culu!
   E Mariu Puddu ki est unu de is prus mannos responsabbiles de custa cagada, como est unu nimigu de sa LSC, proita ca non ddi ant dadu puru su DH! Ma Mariu est unu santu. De Mariu non faet a nde faseddare male, ca Mariu est unu santu. Eja, ma unu santu ki faet cagadas mannas che Monte Marganai, ma issu est unu santu…

   • De acordu tegus in custa chistione. Est tantu naturale custa règula pro nois, chi traballat fintzas cun sos prèstitos dae s’inglesu, comente apo mustradu. Pro sa a- prostetica, su bitzichesu non la tenet in generale, ma in carchi faeddu b’est: arrastu, pro nde nàrrer unu. Est chi non semus pròpriu pròpriu logudoresos 😉

    In Ogiastra b’est sa o- prostetica, roda -> orroda, rosa -> orrosa. S’idea de nche bogare sas prostesis in sa grafia mi paret sas prus fàtzile pro totu, tantu resessimus a bi la torrare chene dificurtades mannas.

 5. Tandu, bitu ca seus in gana de curiosidadis, ti ndi possu pregontai una peri deu? Tui as ispiegau sa [i] a su verbu AI (issu at -> ADI) e de s’imperfetu de ESSU (issu fut -> fudi).
  E su pròpriu fueddu andat beni peri po “issu est -> ESTI”? Non m’arregordu a ua ndi dd’apu lìgiu, ma deu iscia ca cussa [i] posta in coa a EST est sa paragògica E chi a pustis s’est artziada (estE -> estI, che a panE -> panI). Segundu tui custa cosa chi iscia deu tenit sensu o est un’atra de is cosas isballiadas chi a bortas s’agatant in s’arretza?

 6. arrastu lu namus finas nois in patada,ma bi nd’at àteras meda de paràulas chi addopiant sa consonante de incomintzu. mi domando si cussas la devimus mantènnere in LSC…

 7. Robè, tue naras chi in sas perras nostras ischimus cando bi la pònnere e cando nono cussa( I) a dae in antis de sa paràula e bois chi non la ponides nono, ma pro nois est sa matessi cosa si faghimus a su revessu. cosa cando ando a bìdere si bi cheret o nono si non bi la devo pònnere pro ” lege”. Las devo imparare finas deo.

 8. salluri fui pensendi ca nosu a sa parti de is maurreddus naraus puru [iniscola] po “in scola”, si podit spiegai custu puru comente i paragogica assunta a IN o comenti si podit cunsiderai?
  Gratzias

  • cussa est n’atra cosa ancora: naras puru “in-i-cussa domu”, “cun-i-cussu”, “po-i-cussu”, ecc. e custa est una cosa stramba meda. Noniat a depi sutzedi, po is principius universalis de sa sillaba, ma dd feus e totu

 9. eja, già l’aia cumpresu cussu, ma mi parias chi fist narende chi a nois beniat menzus a renuntziare a cussa (I). cun custu non cherzo nàrrere chi non si podiat fàghere comente naras tue, antzis…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: