Mangiafuoco

Mi nci dd’iat portau su nebodi de mulleri mia.

In cussu tempus deu bivemu in Santu Larentzu e tenemu puddas e dindus.

Issus iant fatu unu bellu tretu impari in autostop e deu ddus apu ospitaus a totu de is duus.

E de aici custu Tedescu fatu-fatu nd’aprolliát a domu, ma deu prus de unu pratu de cosa de papai non ddi donamu. Non tenemu gana de ddu fai a babbu.

Su fitziu de benni a domu mia dd’est passau, ma torrát a Iglesias e crocát in is giardinetus–aundi trabballamu deu–e narát a totus ca fiat amigu miu.

Po si guadangiai unu pagu de dinai spudát fogu.

Si preníat sa buca de petroliu, poníat s’acendinu e spudát fogu.

Spudát una pariga de metrus de fogu.

E sa genti ddi donát calincuna cosa.

Una borta nd’est arribbau a barba totu arrungiosa: a logus ndi teníat e a atrus logus nudda.

Paríat ca si nce dd’iant papada is topis.

–E ita cosa?

–Citi–si fait–a su postu de petroliu, in Seddori, m’ant donau benzina!

2 Comments to “Mangiafuoco”

  1. tenio una curiosidade…ma oe in Sardigna b’at calicunu chi iscriet in sardu, cherzo narrere si unu cheret lezere unu liberu in prosa (pro narrere comente “Sos sinnos”) tiat buscare carchi cosa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: