Sa die de su sardu

Time-time sa discussione est torrada a partire.

Nanni Falcone in Facebook s’est torradu a domandare ita podimus faer pro cumbincher sa gente a torrare a imperare su sardu ke limba normale.

Ma interventos pagu nd’ant fatu.

Deo apo nadu sa cosa ki naro semper: su sardu at a torrare a esser limba normale cando is Sardos l’ant a imperare cun is strangios.

Mancari sceti pro ordinare unu café in Via Roma, in Casteddu (sa vindita de Tziu Paddori).

Sa chirca sotziulinguistica, coordinada dae sa professoressa Oppo, mostrat in manera crara cale est su probblema de su sardu: medas Sardos dd’ischint faeddare, casi totu ddu cumprendent, ma is ki dd’ischint faeddare ddu faent sceti in domo, in su bar e cun is amigos.

B’at una regula pragmatica in Sardinnia ki narat ca si faeddas in sardu cun una persone disconnota ses maleducadu.

Paret pagu, ma est custa regula ki est ochende su sardu.

E immoe, dae sa situatzione de diglossia (su sardu imperadu sceti pro is cunversatziones informales e pro s’áteru s’italianu) semus arribbados a una de dilalia (s’italianu si nc’est cravadu fintzas in is cunversatziones informales).

Tocat a nde bogare su sardu dae su ghetu de s’intimidade e pro nde ddu bogare bastat a l’impreare cun sa gente ki non connoschimus.

Insomma, tocat a nche fuliare cussa regula pragmatica maca.

E a “lanciare” una moda noa: sa de faeddare in sardu in sa ruga fintzas cun sa gente disconnota: “Scuse-mi, innue est sa Rinascente?”

Non costat nudda, foras de su “imbarazzo” de faer una cosa “ki non si faet”.

E tando, tocat ki a “lanciare” custa moda siant unos cantos “testimonials”.

E tocat a tenner una “Die de su sardu”.

Tenimus già sa Die de sa Sardinnia e tando dda furriamus a sa “Die de su sardu”.

Is autoridades e is Sardos famados depent donare s’esempru, faeddende in sardu totu sa die. Cun totu.

Sa Die de sa Sardinnia depet esser sa Die de su Sardu.

Tocade, bosi bogio bier!

Incumentzende de Cappellacci: Ugo, se ci sei, batti un colpo!

 

Advertisements

11 Responses to “Sa die de su sardu”

 1. non creo chi siant sos polìticos sos chi podent cumbìnchere sa zente a fàghere una cosa a su versu de un’àtera, non sunt issos chi sa zente sighit. prus a prestu b’at una infinidade de personàgios in onni logu chi sunt sos ghiadores de sa sotziedade.Sunt cussos chi si devent mòvere dende s’esempiu. Meres de fràbicas, amministradores pùbblicos, cantantes famados,zente de curturas, professores de universidade e gasi sighende, est a nàrrere sa manna e minore “borghesia”. O mi so faddende?

 2. lu podet fàghere, si lu cheret fàghere…non fiat istadu male.

 3. Lu tòiu è un rajionamentu umbè derettu e logicu, democraticu, efficàzi. Mi ni préjiu assai.

 4. Cumprendo ite cheres, Robe’. E so cun tie. Cando in Nùgoro reghio unu telegiornale in sardu, Telediàriu, aia leadu sa filada de intervistare caddos mannos in sardu. Tocat de bìere s’ispantu chi ant fatu sas intervistas cun Federico Palomba, presidente de sa Regione, e cun su biadu de Giuanni Lilliu. Su primu faeddaiat unu sardu chi non fiat seguru meda, ma, raju, lu faghiat. Su segundu teniat unu sardu prus ispibillu, bellu, tundu. M’amento finas un’intervista cun un’àteru archeòlogu famadu, Giuanni Ugas. In custas, e in àteras ocurrèntzia, sa limba sarda aiat fatu unu brincu mannu. Mustrende, de àteru, chi in sardu si podet faeddare de totu, mancari a sos presumidos lis iscòpiet su pòddighe mannu de su pee.

 5. Ah, Bonas Pascas a totus

 6. Oh Bolognesu!
  Prima de tottus creo ki si la kerimus faker qusta die, la deppimus muttire: «sa die de sa limba sarda» pro ki non parzat sa die de s’omine sardu.
  Ma su puntu est un’atteru!
  Tue se cumbintu ki:
  «B’at una regula pragmatica in Sardinnia ki narat ca si faeddas in sardu cun una persone disconnota ses maleducadu. Paret pagu, ma est custa regula ki est ochende su sardu».
  Imbezzes zeo naro ki d’irballas e meda puru! No est una kistione de essere maleduccadu!
  Naro custa cosa ca l’appo ida unu millione de ortas in Continente.
  Su Sardu cando lompiat in Continente, d’ikkispozaiat de tottu sa sardidade! Fakiat una sapunada in kisina e abba uddida de s’italianu suo pro non di faker iscopiare ca fit sardu: ma s’azzentu(?) lu manteniat pro sempere! Poi, (pro lassare sas cosas de fora comente su estire), di puliat sa mente de tottu su ki li podiat ammentare sa sardinna: diffattis non s’accattaiat mai unu Sardu faeddande de sa idda sua kin sos cumpanzos noos. A su mattessi tempus, di preniat sa conca kin tottu sos makkines de Continente e puru de sas cosas zustas peroe, comente sas regular de su traballu ma, ilmenticandedikke peri sas cosas de cada die de sa vida sua colada. Isse aiat irgonza a di presentare comente a Sardu, ca l’aian postu in conca ki su sardu fit una cosa minoredda e gai lezza, de ‘nd’aere irgonza (Lilliu docebat!). Pro cussu d’ikk’est irmenticadu sa limba sua: non at crettidu ki fit una cosa, ona meda, de no irmenticare! Fit imbezzes una cosa ki li fakiat irgonza! Qustu pro su ki est andadu in Continente.
  Ma, sa mattessi idea de inferioridade l’aiat in sa conca peri su Sardu abbarradu in domo! Pro isse sa limba sarda fit unu trasti bruttu de ke ponnere sutta ‘e lettu cando eniat zente (istranza)! Diffattis sas mamas dai sos annos ’60 in goi no an kerfidu ki sos fizos aeren imparadu su sardu! (E tue keres ki lu faeddent oe? No bi l’iskin!)
  E, ti naro – torrande a prima – ki peri custa cosa appo idu, ieo ettottu, sende torradu a traballare in Sardinna dae su ’69 ai su ’72. Sicomente traballaia kin d’una azienda(?) manna de Continente, m’abbizaia ki (in Casteddu, a Tattari e in tottue) fippo trattadu comente unu “sennore”, a cuffrontu de comente mi trattaian, pro su mattessi traballu, in Continente! Duncas si kerimus dare una ispezie de veridade a su ki naras tue, andande peroe prus aintro a sas paraulas e kerimus narrer ki «si faeddas in sardu cun una persone disconnota ses maleducadu», deppimus ispiegare ki no est custa sa motivazione(?) prima! Custa est sa cusseguenzia! Ca s’ispinta manna est s’irgonza de di presentare kin d’unu estire lezzu! Unu lezzu estire ki faket ammentare (secundu sa mente nostra istroppiada) unu locu e una zente inferiore!(?)
  Duncas, pro mene, sos Sardos tottucantos, deppen prima istudiare s’istoria e preistoria de sa antikidade issoro! S’istoria, cussa verdadera, non cussa istuppida ki nos imparan in iscola, copiada e torrada a copiare dai sos professore de s’universidade, kena ki bil’appan mai iscavada finzas a fundu! Si istudian s’istoria de s’antikidade issoro, d’abbizan ki sos Sardos de s’antikidade, fint dominadores de su Mediterraneu, picande a puntas de pe’ tuttu cussos ki li fint a dainantis!
  In custu mamentu, appenas diant aere imparadu ki sa mannesa issoro est prus forte de cussa de sos Sizilianos ki cando fimus mannos non fini nudda, de sos Cartazinesos ki amus semper binkidu, de sos Milanesos ki istoria non d’ana, de sos Torinesos ki lis amus dadu noi s’unica cosa ona, de sos Venezianos e Zenovesos ca nois fimus dekkidos marinaios cando issos ke fint galu in mente ‘e Deus, de sos Toscanos ca los amus semper fattos kreskere comet’a fizos e gai sikinde, propriu in custu mamentu, sos Sardos diant esser prontos a freddare in sa limba issoro in cara ‘e tottus.
  Iscusade pro tottu sos irballos e pro sas paraulas ki non soe resessidu a ghirare in sardu.
  mikkelj.

  • Tenes resone, ma sceti pro sa generatzione nostra. Pro is giovanos su sardu non est prus “sa limba de su famine”. Issos custu cumplessu non ddu tenent. Ma totu est partidu de innue naras tue…

Trackbacks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: