Su sardu est sa limba de s’amigantzia. Su 28 faedda-mi in sardu!

Si s’analisi cosa mia est cureta (sa vindita de Tziu Paddori) su sardu in custos urtimos annos s’est furriadu dae “limba de su famine” a limba de s’amigantzia.

Si fintzas a pagu tempus faet, a ddu faeddare in sardu a unu bolíat narrer ca ddu pigaías pro inniorante (“Ddu faeddo in sardu, ca custu s’italianu non dd’ischit”), immoe bolet narrer ca ti ses “leende cunfiantzia”.

Bastat a abbaidare is datos de sa chirca sotziulinguistica pro bier cun kie est ca is Sardos faeddant in sardu: amigos e parentes in situatziones informales.

A un’ala, custa est una cosa bella meda e est sa cosa ki at permittidu a su sardu de abarrare biu in casi totu sa sotziedade: is ki non imparant su sardu in domo, dd’imparant dae is amigos; ma est puru una cosa mala, proita ca su sardu s’est furriadu a linguagiu iperspetzializadu ki serbit a faer pagas cosas.

Mi nd’acata deo e totu cantu est trabballosu a scrier in sardu de cosas ki non siant cosas de sa bida privada.

E b’apo postu annos a arribbare a faeddare in pubblicu in sardu de cosa unu pagu spetzialistica.

De candu sa diglossia nche dd’at cravadu in su ghetu de sa bida privada, su sardu at perdidu cumplessidade e at acabbadu de s’evolver.

Est berus ca semus medas ki bi trabballamus a su superamentu de custa situatzione, ma sa parte prus manna de is Sardos non est acostumada, non naro a ddu faeddare o a ddu scrier custu sardu prus cumplessu, ma ne-nancu a ddu legher. E ddu bido deretu in su blog: cando scrio in sardu, su tantu de is bisitas si furriat a sa metade.

E si est berus ca serbint is leges e ca tocat a faer intrare su sardu in sa scola, est berus puru ca su de nde bogare su sardu dae su ghetu de sa bida privada est unu deretu/doveriu de donni Sardu.

Doveriu, eja!

Proita ca su deretu a sa limba non est unu deretu individuale, ma unu deretu colletivu.

Custa bisione de sa kistione de sa limba est cussu ki mancat in s’analisi de ProgReS, mancari non in sa de issos sceti.

Su deretu a sa limba non est su de faeddare a solu ke unu scimpru!

Est su deretu a tenner un’interatzione linguistica in sardu cun is áteros.

E kie non mi respundet in sardu, mi nde pigat custu deretu.

Custa est cosa mala a inguller pro is “post-modernisti d’accatto” ki ischint pensare solu a is deretos individuales.

Dd’at mostradu Kelledda Murgia, candu s’est furriada ke una pibera in FB, sa borta ki apo scritu ca issa, non scriende in sardu, mi nde leat su deretu de legher unu bellu romanzu in sa limba mia.

–Deliri mattutini! at scritu.

Mi siat de issa: onniunu arribbat a inue arribbat.

Tando, su 28 est sa die de su “coming out” de is sardu-faeddantes, pro sighire a Pepe Corongiu in s’analisi sua de is deretos de is minorías.

Comente is omosessuales (impero custu faeddu internatzionale, mancari non mi praxat) tenent su deretu de BIVER ke omosessuales, e non solu de si cuare  e esser omosessuales sceti in privadu, is Sardos tenent su deretu de biver sa sardidade issoro puru in foras de domo, in foras de su bar, in foras de su giru de is amigos.

Ma custu est unu deretu ca non ti podet dare nemos: ti ddu depes leare a solu.

At a serbire a cosa?

Si 1000 persones dd’iant a faer in Casteddu cun 10 strangios donniunu, custu iat a boller narrer 10.000 interatziones in sardu.

Già cussu iat a bastare a nde bogare su sardu dae su ghetu.

E si sighint a ddu faer, in un’annu–cun 365.000 interatziones–su sardu in Casteddu s’iat a furriare a “limba normale”.

Iat a tocare gia-giai a totu is Casteddajos e nd’iant a faeddare totu.

Nemos s’iat a spantare prus cando una persone disconnota ddi faeddat in sardu.

Una cosa sceti tocat a ponner in contu: non s’aspetedas ca, si faeddades in sardu, s’àteru bosi torret sceda in sardu e totu.

Pro arribbare a custu, tocat ki sa gente s’abbituet a sa “moda” noa.

Is primas bortas ant a pensare: “E ita est totu custa cunfiantza!”

Ma a pustis de una pariga de bortas ant a cumprender ca est una proposta de complitzidade in unu progetu colletivu.

E immoe sa die de sa Sardinnia: Vito Biolchini (Basta piemontesi da cacciare! E se il 28 aprile, festa de Sa Die de Sa Sardigna, si trasformasse nella Festa della Lingua Sarda?) at propostu de dda furriare in totu a “Die de sa limba”. Sa proposta mia est unu pagu diferente.

S’idea mia est de prenner de limba cussu ritu stracu e unu pagu sboidu . Unu pagu comente iat fatu già Maria Antonietta Mongiu in su 2008, mi paret.

Ma sa diferentzia prus manna in sa proposta mia est ca non tocat a andare a intender a is áteros faeddende in sardu, tocat a ddu faer nois e totu con totu.

Tzertu, si is autoridades e is Sardos prus connotos dd’iant a faer in is mesos de comunicatzione de massa, custu iat a serbire meda.

Tocade!

UGO, SE CI SEI, BATTI UN COLPO!

E si, faeddende-si in Sardu, is Sardos diventant mancari unu pagu prus amigos s’unu de s’àteru?

Advertisements

4 Comments to “Su sardu est sa limba de s’amigantzia. Su 28 faedda-mi in sardu!”

  1. Sa K? sa capa bolit in is durcis sceti!

  2. bene Roberto… daeli caddos.. so meda deaccoldu chin tegus… sutaiscrio ‘onzi paraula.. comente naraiat Padre Luca Cubeddu pius de treghentos annos faghet:

    “”In sardu iscrio, in sa limba imparada dae totu senza mastru in pizzinnia; in conca mia restadu non bi hada ne latina ne itala poesia, si in cussas limbas l’haere impastada mi dian haer nadu chi no est mia: Coment’isco faeddo, accola nada, però est cosa mia et non furada. (padre luca Cubeddu)””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: