Su vaporinu inglesu

Su vaporinu inglesu

bogat fumu e fiamma.

Fastigia-mi de atesu

E chi non ti biat Mamma!

In su 1998 femu in Sestu, po sa cena chi iat organizau s’Assessorau a sa curtura a pustis de sa primu cunferentzia de sa limba.

E femus nosu, is cungressistas, e genti meda de Sestu puru, ca iat portau puru su “Gruppo Folk” e candu ddoi at cosa de spuntinai is Sardus ge non funt brigungiosus.

Apu biu a unu piciocu de unus 18 annus e dd’apu domandau, totu in una:

–E tui su sardu ddu fueddas?

–E certu ca ddu fueddu!

–E cun issa ddu fueddas?

E dd’apu fatu su cinnu cun sa conca a una bella picioca chi ddoi fiat.

–E certu ca no!

In cust’arrespusta ddoi est totu su probblema de sa “trasmissione intergenerazionale” de su sardu.

Po fastigiai a una picioca sarda–de atesu o de acanta–dda depis fueddai in italianu.

Su sardu non est “sexy” po is piciocas.

E custu bolit nai ca su sardu depit abarrai in foras de s’aposentu de croca.

E, candu benit s’ora, ca Babbu e Mamma a is pipius ddus ant a fueddai in italianu.

Ma sa “interruzione della trasmissione intergenerazionale” incumentzat de cussa bella picioca ca non bolit a dda fastigiai in sardu.

–“Su sardu est grezu!”

Ddoi funt studius medas a subra de su cunformismu linguisticu de is feminas, incumentzendi de is trabballus de Labov in is annus ’70.

A si ponni a fai is moralistas non serbit a nudda, tanti non ti dd’onant su propriu, e insaras nudda fillus po ddis podi fueddai in sardu!

Su chi serbit est a trabballai a pitzus de su “status” de su sardu in su mundu de is feminas.

Custu iat a essi prus che a totu una cosa chi depiant fai is feminas e totu: is feminas chi scriint.

Ma foras de sa Cantadora (Paola Alcioni) deu non ndi connosciu feminas chi scriint in sardu.

Curpa mia ca seu emigrau? Podit essi, ma non creu de mi essi perdiu meda, sinuncas ddas emu a connosci.

E Paola puru, non est connota foras de Sardinnia.

Poita sa chistioni non est sceti una chistioni de lingua: is Sardus–e is feminas sardas de prus puru–castiant sceti su chi praxit a is Italianus.

Kelledda Murgia est “sexy”, poita ca bessit in sa televisioni italiana.

Deu a Kelledda si dd’apu domandau una pariga de bortas de scriri cosa de amori in sardu, ma issa s’est chesciada.

Est berus puru ca deu non seu stetiu dilicau meda domandendi-si-ddu, ma su propriu…

Siguru est ca Kelledda–indipendentista all’amatriciana–iat a podi fai meda po su sardu e po agiudai a is feminas sardas a lassai a perdi custas pinnicas macas e colonialistas.

Ma–comenti at scritu Gratzia Deledda–“Su mundu lu connosco e donzi cosa chi sutzedit, sutzedere depíat”.

Su sucessu incontinenti de Kelledda e su fatu ca issa non bolit scriri in sardu andant manu in manu. Funt duas caras de su matessi probblema.

Si issa non fessit colonizada, iat a scriri in sardu puru, ma insaras dificili ca iat tentu custu sucessu incontinenti.

Certu, iat a podi incumentzai immoi, ma iat a depi ponni in dicussioni totu s’idelogia “all’amatriciana” de “s’italianu lingua natzionali  de is Sardus”, ca issa e is amigus suus ant strantaxau in custus annus.

Comenti e sempri, in Sardinnia, po cambiai una cositedda, tocat a cambiai totu.

E, a nai sa beridadi, s’iat cumbenni a tenni unu personagiu “italianu” che “testimonial” de una cosa de importu aici mannu?

E intzandus tocat a pigai un’atra strada: tocat a is ominis a torrai a fastigiai a is feminas in sardu.

E tocat a chini scriit in sardu a si ponni a torrai a imbentai una lingua de s’amori in sardu.

Mi nci pongu deu puru, tocai!

E si sfidu: pensai una bella frasia in sardu po is feminas chi podeus imperai su 28 in sa ruga o in domu.

Su sardu est sa lingua de s’amigantzia.

Ddu depeus torrai a furriai a lingua de s’amori.

E chentza de vaporinus…

Si ses Sardu, su 28 fastigia-dda in sardu!

One Comment to “Su vaporinu inglesu”

  1. indipendentismo all’amatriciana, se non si scrive in sardo si è colonizzati… come al solito, quando si tratta di dare patenti di sardità non ci si tira indietro. è anche da questo inutile anti-italianismo, da questo “bisogna cambiare tutto” che viene fuori l’immobilismo gattopardesco che ci avvolge. continuiamo così, a pensare di essere solamente “contro” e non cambierà assolutamente nulla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: