Don Diego de la Vega

Aici dda tzerriamus: Don Diego de la Vega.

Po contu de  is mustatzus.

Immoi piciocas postas de mustatzus non si ndi biit prus.

E ni-mancu feminas.

Fintzas Mamma , candu fiat in Ferrara, iat imparau a andai a si ndi fai tirai is mustatzus.

Fintzas Tia Adelina, chi portàt is mellus mustatzus de Cordillanna e fiat prus omini chi non femina–e dda tzerriánt “Su Sindigu de Cordillanna”–una di mi dda seu agatada a innantis a murru lisu.

Ma cussus fiant atrus tempus e is feminas sardas fiant ancora postas de mustatzus.

A chini de prus e a chini prus pagu.

“Peli sulla limba”? Pagu e nudda, ma su murru de susu? Ojammommía it’arrori!

Fintzas Mamma, ca po s’atru pagu e nudda ndi portát: ni-mancu in is cambas.

E deu apu pigau de Mamma e in piturra ndi portu 13 (si legga treixi).

Ma Don Diego de la Vega bincíat a totus!

Fiat legia.

Non chi fessit legia meda, ma fiat legia a disisperu.

Non teníat nudda de bellu.

Nudda, foras de sa peddi.

Ma a sa peddi tocát a nci arribbai.

Strategía nci bolíat.

Teníat sa peddi moddi e bianca e, aundi podemus arribbai nosu, fintzas chentza de pilus.

Portát is coscias lisas-lisas.

E a arribbai a is coscias de Margot-Don Diego non fiat dificili meda.

Partemus de Iglesias e si ponemus a fai carraxu.

Pagu genti teníat s’atza o sa faci de si setzi acanta nostra.

Su trenu fiat ancora mesu sbodiu e bastát a aguantai is positzionis fintzas a Silicua.

In Biddamassargia nd’artziant atrus amigus de Carbonia e ndi pigant is atrus postus chi serbíant.

Arribbaus a Silicua, su logu po Margot ddoi fiat sempri: issa e tres mascus.

E incumentzamus a fueddai.

Margot teníat sempri calincuna cosa de fueddai e–balla!–non fiat scimpra.

Immoi mi benit mali a ddu cumprendi comenti fademu, ma fueddendi-fueddendi–e fintzas de cosa seria–incumentzamus a ddí ponni is manus asuta de sa gunnedda.

E aprapuddamus.

Asuta de sa gunnedda de Don Diego ddoi fiat totu un’atru mundu.

Passau s’oru de is mingias veladas, incumentzát unu mundu chentza de pilus.

Unu centimetru afatu de s’atru, is didus circánt a solus de artziai sempri prus a susu.

Ma sempri a parti de foras.

Margot aguantát is coscias strintas e mai una borta chi apat cuntzediu atra cosa.

E Margot sighíat a fueddai a faci seria de cosa seria e importanti.

Femus nosu chi non aguantamus.

Sa cosa funtzionát propriu po cussu.

Fatu-fatu unu si ndi pesát e sparessíat.

E un’atru pigát su postu suu.

Don Diego de la Vega fiat legia, ma teníat unu bellu pagu de piciocus bellus fastigendi-dda.

Ddis fadíat tocai cussu tanti de peddi lisa chi bolíat issa e issa fiat sa meri.

Nosu si nd’apofitamus de issa e issa si nd’aprofitát de nosu.

Atrus tempus.

Si bastát pagu.

Un’arrogheddu de coscia bianca e chentza de pilus.

A issa non nd’apu mai cumprendiu chi ddi praxíat.

Non cambiát mai sa faci.

Ma sa meri fiat issa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: