Archive for September, 2012

September 29, 2012

Sa critica de Mongile a sa modernidade, aplicada a sa limba

Leghide-bosi–o torrade a bosi legher–s’articulu de Lisandru Mongile: Modernizzare, sviluppare, cosa vuol dire?

S’arrexonu de Lisandru si podet aplicare deretu a sa limba.

Mi regordo de un’amigu de su PCI, maistru de scola tataresu, ca una borta m’at nadu, a pustis ki deo dd’aia nadu ca su sardu est una limba: “Ma in sardu non faet a arrangiare una machina. Pro cussu ti serbit s’italianu.”

Fit su 1970 0 1971.

In cust’aneddotu b’at totu sa tragédia curturale de sa Sardinnia.

A issu non ddi passaíat in conca ki fit issu–fatu a “intelletuale organicu”–ki depíat ammodernare sa limba de su populu.

Sa manca italiana e sa curturale ufitziale (cuddu maistru fit un’intelletuale abbistu e preparadu, ma unu maistru de scola italianu) aíant atzetadu sa definitzione asimmetrica de modernidade ki narat Mongile.

“Su sardu non faet a dd’ammodernare!”

“Su sardu”, ma fintzas “su Sardu”, sa persone.

“Su sardu” e “su Sardu” bolent sciusciados, fuliados.

S’agetivu “sardu” est arribbadu a sinnificare “antigu”, ma in manera disisperada.

“Apo bidu una feminedda sarda” e cussa fit una femina betza a costumu de fiuda.

“Bia sarda” bolíat narrer unu more chentza de asfaltare.

Dae custu dogma colonialista nd’est essidu su divortziu intra de manca e sardidade, curtura e sardidade.

E mancari bi siant stados Mialinu Pira e Democratzia Proletaria Sarda, custa ferida non est ancora sanada.

September 27, 2012

Emiliano Deiana e sa kistione de sa limba

Emiliano Deiana est una bella pinna e una bella conca.

Deo apo imparadu a ddu connoscher cun s’articulu suo ““Siamo tutti minatori” e la retorica del potere“.

Cuss’articulu bi dd’apo “furadu” e postu in custu blog, impare a is cummentos mios.

E  s’articulu essidu dae cussa cumbinatzione dd’ant cracadu prus de 31.000 bortas e ancora b’at gente leghende-ddu.

Custa borta Deiana scriet faeddos bellos meda a subra de sa limba.

Della Terra e della Lingua

Ma b’est una cosa inue deo la penso in manera diferente meda dae issu: “Non sono fra quelli che si appende all’insegnamento del sardo a scuola. Sono uno di quelli che si appende a parlare come si parla in Sardegna, a determinare l’uso del suono sardo anche quando si parla (o scrive) in italiano. Mi appendo al parlare in sardo (io in gallurese) in strada, al bar, negli uffici. Voglio e amo una lingua viva, amo perdermi nel parlato, nella cadenza, nel suono.

Verranno politici nei prossimi mesi a dirci parole sconosciute e ne sentiranno di parole che non capiranno mai, non capiranno il suono di una parola che ara nella terra. Spetta a noi, a chi ha avuto la capacità di capire mancanza e lacerazione, affrancarsi da una politica vecchia ed aspirare a una Parola nuova che succhia latte dalla terra. Una terra, e questa crisi ce lo impone, che dovremo tornare a lavorare, ad amare e rispettare.
Nei disegni, nel paesaggio, nella musica degli elementi.
Non è poesia, non è filosofia.
E’ politica: quella che vive di parole nuove e che disegna nuovi orizzonti.”
No, sa sua non est ancora una positzione politica.
Est ancora una positzione morale, emotiva.
Cando issu narat ca non biet s’importu de faer intrare su sardu in sa scola, mostrat ca non at pensadu ancora bastante a su probblema.
Tzertu ca su sardu ki contat est cussu faeddadu, cussu fatu de sonos e non de literas.
Craru ke su sole.
Ma pro gente meda su sardu est ancora “sa limba de su famene”, come at scritu Nanni Falconi e comente at scritu puru, in áteros faeddos, Deiana.
Su sardus non tenet “status” e pro custu immoe ki semus in custa situatzione maca, inue a kie faeddat in sardu cun gente disconnota ddu pigant pro maleducadu.
Non isco si Deiana apat mai provadu a ddu faer su de domandare, pro narrer, un’informatzione in sardu in sa ruga, o a ordinare unu café in unu bar de un’atra bidda.
Deo dd’apo fatu e custas cosas dd’as apo analizadas in unos cantos articulos in su blog, ki sunt parte de su libbru ki so acabbende.
Is pipios su sardu non ddu sunt imparende casi prus pro unas cantas rexones.
Una de custas rexones est su “status” de su sardu: su sardu est sa limba de s’amigantzia, de sa solidaridade e de s’informalidade.
In sa pratica, su sardu non est cunsideradu prus una limba “normale”.
Pro cussu non est prus “normale” a faeddare in sardu a una persone disconnota: est comente a ddi narrer de tue.
E tando in famillia a is pipios ddis faeddant in italianu, “pro ddis dare una limba normale, ki serbit a totu is cosas de sa bida”.
Pro custu prus de s’80% de is sardos delegat a sa scola su compitu de furriare su sardu a limba “normale”. (chirca sotziulinguistica)
Sa relata intra de limba faeddada e limba ufitziale est cumplessa meda–serbint s’una e s’atera–e non faet a dda licuidare cun una batuta, comente faet Deiana.
Innoxe a Deiana ddi serbit unu pagu prus de umilidade.
A tenner una bella conca non bastat: tocat puru a bi studiare.
Si bolimus ki su sardu faeddadu sigat a biver, tocat puru a ddu faer intrare in sa scola, in is ufitzios e in is media.
Sinono Deiana mi depet ponner in craru comente mai, a pustis de annos ki deo so nende ca tocat a faeddare in sardu cun totus–e ki iat a bastare ki a ddu faer fessint is pagos “macos” de sa limba pro nde bogare su sardu dae su ghetu–ancora custu non sutzedet.
Unos cantos amigos m’ant contadu cantu ddis benit male a ddu faer.
E fintzas deo, cunfesso ki a bortas mi benit male a faeddare in sardu e lasso perder.
Comente at scritu Lisandru Mongile, su de faeddare in italianu est unu “doveriu” po unu sardu, candu faeddat cun una persona disconnota: serbit a mostrare rispetu.
Si non ddu faes, s’ateru s’intzirdinat (inteterat) e sa comunicatzione non tenet sutzessu.
Pro cambiare custa situatzione bi bolent medas cosas: e sa cosa de importu prus mannu est a faer intrare su sardu in sa scola.
Poita ca sa scola arribbat a totus is pipios e proita sa scola tenet s’importu ki tenet pro is pipios e pro sa famillia issoro.
E proita ca est sa scola ki at traumatizzadu a is babbos e mammas de oe–e de arisero–comente at contadu Deiana e totu, ma kentza de nomenare sa scola.
Est sa scola ki nos at furadu sa limba e sa scola nos-dda depet torrare.
E sa politica?
E’ politica: quella che vive di parole nuove e che disegna nuovi orizzonti.”
Bellas paraulas boidas.
In Sardinnia bi cheret una classe dirigente noa, non paraulas noas.
Nos serbit una classe dirigente ki potzat abbaidare prus atesu de su ki permitit sa curtura de su paisu prus corrumpidu de s’Europa, unu paisu inue a su mancu sa de tres parte de su territoriu est cuntrollada dae sa mafia, unu paisu guvernadu unos bint’annos dae unu bufone caddotzu, ma eleghidu in manera democratica, unu paisu inue totu su sistema de s’istrutzione serbit a reproduer sa curtura esistente, non a produer curtura noa.
S’Italia est unu paisu prenu ancora de curtura risorgimental-fascista e sa befa immoe est ca est propriu sa manca sa prus estrema in su “recupero della cultura risorgimentale” in in sa defensa de su monolinguismu istericu de is Italianos.
Nos serbit una classe dirigente plurilingue e bona a abbaidare prus atesu de s’Italia.
Nos serbit una classe dirigente ki siat indipendente in sa curtura sua e duncas puru in sa psicologia sua.
E tantu pro si cumprender: deo so sotzialista–iscritu a su partidu sotzialista olandesu–e inter-natzionalista.
Deo so omine de manca.
E immoe so puru–a malagana e a malabogia–indipendentista, proita ca non bido comente si potzat andare a innantis impare a unu paisu de merda ke s’Italia.
O Deiana, sa respusta politica a is problemas linguisticos ki pones tue esistit già e dae meda: bilinguismu perfetu!
Ita ses abetende?
September 24, 2012

M’est mortu unu frade

ZF Pintore como est ke a unu monte.

Non at a faeddare prus e non at a scrier.

Non at a bufare prus binu.

Non s’at a arrenegare prus.

E issu non nos’at a bier prus.

Ma nois dd’amus a sighire a bier de atesu.

B’at gente ki non si nche morret mai.

September 24, 2012

Deo e sa LSC

Alexandra, in su cummentu a su post prima de custu, mi domandat cale est sa positizione mia face a sa LSC.

Non b’at misteriu perunu.

Deo so a favore de una LSC emendada.

Sa LSC imperada non est sa ki nd’est bessida dae sa cummissione: in sa pratica bies cosas ke a “pessone” a su postu de “persone” e “cussientzia” a su postu de “cuscientzia” e “numene” a su postu de “nomene”. Totu cosa ki non rispetat s’etimología e ca est sceti cabesusesa.

Su printzipiu de su lessicu ki depet esser de totu sardu non ddu rispetant.

Corraine e kie dd’at postu mente ant furriadu sa LSC torra a LSU.

Tocat, pro custas cosas, a torrare a sa proposta originaria de sa cummissione.

In sa pratica, sa LSC non est cussa ki apo aprovadu deo.

Ma torrare a sa proposta originaria non bastat.

Tocat puru a dd’emendare custa “grafia comuna”–ca est sballiadu meda a dd’aer tzerriada “Limba Sarda Comuna”– pro dare soddisfatzione puru a is sardos de cabu de jossu.

Ma a boller custas cosas non est a esser contras a sa LSC.

Si is “Campadanesos”, a su postu de mi lassare a solu in custa cosa–e de mi sfuter nende ca “tanti non dd’imperat nemos”–si fint postos a domandare issos puru custos emendamentos, immoe sa cosa iat esser già fata.

Ma si sunt postos in mesu conflitos personales e sa gherra a sa LSC est semper stada una gherra personale.

Immoe a issos puru ddis tocat a sceberare: o sighint in custa gherra maca, inue perdemus totus, o si ponent a trabballare pro “meridionalizare” sa LSC e pro dda furriare a ‘Grafia Sarda Comuna”.

Ddoe at gente–amiga e nimiga de sa LSC–ki si creet ca custa est sa LSU, unu pagu cambiada.

Ma non est de aici.

Sa LSC est una manera de scrier su lessicu de totu su sardu.

E si unu stontonadu si creet de poder narrer a totus is Sardos cales sunt is faeddos “giustos”, tocat a ddu lassare pro su ki est: unu stontonadu.

Nadu custu, is ki fintzas a immoe si sunt postos contras a sa LSC dd’ant fatu pro motivos sballiados o in manera sballiada.

Intra de is ki sunt contras sa LSC bi nd’at medas ki non bolent ki su sardu siat regonnotu pro su ki est: una limba unitaria.

Custos bolent lassados a perder, isolados.

Ma kie est contras a sa LSC, proita est comente est immoe, depet ischire ki ddoe at totu su logu pro dd’ammegiorare.

Est ora de si torrare a ponner a trabballare impare.

Est ora de dd’acabbare cun custa gherra maca.

September 24, 2012

E Stevini Cherchi pretzisat

Caru Professori, ddi pedu sa garbosidadi de pubricai una “rettifica” a una cosa chi at scritu, chi no arrespundit a beridadi.

“Ovviamente, quando si è trattato di presidiare il Consiglio Regionale, o trattare a muso duro con l’Assessore, Oreste Pili, Perdu Perra, Ivo Murgia, Amos Cardia, Giampaolo Pisu, Stefano Cherchi non erano rintracciabili.
Però su dinai candu arribbat gei ddis praxit….
E la Regione l’ha distribuito a tutti, anche a loro.
Pero issus faint sempri custa gherra contra a su movimentu linguisticu….unu machiori”

Deu, gràtzias a Deus, tèngiu unu traballu miu (comenti fustei sciit seu dotori de mexinas), duncas no apu mai tentu tempus (e nimancu abisòngiu, po bona sorti) de traballai cun sa lìngua ni de andai a presidiai su Consillu Regionali o de certai cun s’Assessori.
Po cussu depit essi craru ca NO APU MAI ARRICIU UNU FRANCU de sa Regioni Sarda e NO ND’APU MAI NIMANCU PEDIU.
Po su chi spetat a “sa gherra contra a su movimentu linguìsticu”, is chi mi connoscint sciint beni meda ca est cosa chi est atesu meda de is pensus mius e su pagu chi circu de fai, in su pagu tempus lìberu e po su prus finsas paghendi de busciaca mia, est PO su sardu, NO CONTRAS. Tzertu no totus de su movimentu podeus tenni is pròpius ideas asuba de is interbentus de fai, ma custu si narat democratzia.

Saludus
Stèvini (Stefano) Cherchi

Ma su dinai ge est arribbau fintzas a is comunus chi non imperant sa LSC!

Robbertu Bolognesi

September 23, 2012

Interventu de Giampaulu Pisu

Saludi prof. Bolognesi

Fostei scrit:

“Ovviamente, quando si è trattato di presidiare il Consiglio Regionale, o trattare a muso duro con l’Assessore, Oreste Pili, Perdu Perra, Ivo Murgia, Amos Cardia, Giampaolo Pisu, Stefano Cherchi non erano rintracciabili. Però su dinai candu arribbat gei ddis praxit….”

In pus in s’artìculu fait a cumprendi ca seu contras a sa LSC. Su parri miu asuba de custu standard est unu pagheddu diferenti de cussu de is amigus mius (e incapas tocat a si sfortzai fintzas de circai de cumprendi poita issus dda pensant diaici). Deu creu chi si serbat unu standard gràficu ellus, tocat a biri cali e cali tretu depeus fai po ddoi lompi. Deu custu no ddu sciu, no seu linguista, sotziologu e mancu brùsciu. Potzu nai ca una borta ia povintzas tentu chistionis cun d-unu ativista de sa lìngua sarda, una personi stimada de “s’accademia de sa lingua sarda campidanesa” ca no ia firmau unu documentu indiritzau a sa RAS po nd’arretirai sa LSC. E m’est sutzèdiu fintzas de presentai in Sàrdara unu libbru de Zuanne Frantziscu Pintore “sa losa de osana” scritu in LSC, bastat a castiai in youtube o innoi:

http://www.bibliotecadisangavino.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&Itemid=88&limitstart=75

Aici cumenti eus presentau libbrus scritus de Mariu Puddu e de is amigus de is arrègulas e fintzas àterus. Est craru ca cumenti at nau fintzas fostei sa LSC est “sbilanciada”, ghetat tropu a su sardu setentrionali e duncas tocat trabballai diaveras po dda meriodionalizai. No si cumprendit poita depeus amarolla fai is pluralis a sa logudoresa e no ponni amarolla is artìculus e is fueddeddus pronominalis a sa campidanesa, ingunis invècias podeus sceberai is/sos-sas ddu/lu… Su matessi arrexonamentu po is “i” e “ar” prostèticas. Est craru ca custu no iat a bastai, ma iat a essi unu sinnu diaveras mannu po comunicai a totu is sardus ca si bolit diaveras unu standard MESANU, cumpartziu, chi siat a tretemesu de is bariedadis de su sardu, e no unu standard fillu de su pregiudìtziu linguìsticu chi ancora oi circat de si cumbinci ca su sardu prus bellu e sinzillu est cussu fueddau in cabesusu… Est berus ca apena fut bessida sa LSC ia tentu cosa de nai, ma agoa apu circau de incarrelai custa crìtica in surcus prus propositivus, po su pagu chi potzu fai ellus (pagu diaveras balla!), ma donniunu fatzat su chi podit.

Deu etotu apu firmau cussa lìtera de sa RAS chi pregontat a is comunus de arrespundi aintru de 5 diis cali est sa “norma linguistica ortografica” manigiada in sa produtzioni testuali aintru de is progetus linguìsticus.

Est craru ca m’iat a dispraxi meda chi Sàrdara fessit esclùdia de cussa parti de finantziamentus regionalis.

Po torrai a sa LSC est fintzas craru ca po imoi si serbit a tenni in is biddas una proposta/solutzioni gràfica chi punnit a unu standard chi sa genti potzat arreconnosci e acetai ca asinuncas sa genti dd’arrefudat. Ma custu mi parrit ca in calincuna manera ddu narant fintzas in Regioni. Depeus fintzas pensai no sceti a cali est sa rialtadi ma a sa percetzioni chi ndi tenit sa genti. Prus de totu ca asuba de is chistionis linguìsticas su prus de sa genti no ndi scit nudda, e no podit che essi diaici cunsiderau ca custas chistionis funt foras de dònnia logu e cuntestu chi contat: scola, giornalis, tv, arràdiu…. E custu ddu scit a chini trabballat e fait cosas in sardu in su territòriu e cun sa genti. Potzu nai ca m’iat a essi pràxiu chi is “arrègulas” aprovadas de sa provìntzia de Casteddu e sa LSC aprovada de sa RAS essint tentu is pròpias (ar)règulas gràficas, sa pròpiu ortografia, iat a essi stètia una cosa bella, un’àteru sinniali de importu. Ddu ia povintzas pediu a un’amigu chi at trabballau po is “arrègulas” innantis de sa pubblicatzioni.

Po su chi spetat a su fatu ca deu no mi nci ia a amesturai a fainas de presìdius e batallas cun s’Assessori, fainas grais e trabballosas, ca no ia a essi bonu a gherrai, assumancu custu mi parrit chi siat su sentidu trasmìtiu de is fueddus suus, potzu sceti nai ca no est aici e cust’afirmatzioni mi fait unu pagheddu arrennegai. Unus cantu annus a oi in Sàrdara ia pinnicau de babbus e mamas chi teniant fillus in scola, giai centu firmas po pediri a sa scola de ponni su sardu ingunis aintru, una cosa chi mi fut costada no pagu trabballu e fintzas certus cun sa scola.

Sempri in scola de Sàrdara

http://gianfrancopintore.blogspot.it/2009/10/storia-e-geografia-sarde-scuola-basta.html

Àtera faina est cussa chi seus portendi ainnantis cumenti de Comunu de Sardara, seus pedendi a sa RAS chi si fatzat balli cun s’ufìtziu scolàsticu regionali po chi arrespetit s’art. 4 ùrtimu coma de sa Lei 482/99, anca si narat ca sa scola depit aprontai is mòdulus de preiscritzioni de scola cun sa pregonta ” boleis imparai su sardu a is fillus”.

http://gianfrancopintore.blogspot.it/2012/08/identidadi-lingua-e-innovatzioni-po.html

Totu custu abetendi sa ratìfica de sa Carta europea de is linguas de minoria, ma a dolu mannu no mi parrit chi siat arribbendi…

Oi funt prus de 100 is comunus chi ant delibberau, e ancora funt delibberendi. No sciu cumenti at a acabbai custa chistioni ma potzu assegurai ca custa faina m’est costada unu sciacu mannu de tempus, de dolori de conca e fintzas unu pagheddu de dinai (de busciaca), àteru che presìdius.

Totu custu po nai ca su nòmini miu in s’artìculu suu est “foras de logu”, ca deu gherra contras a su movimentu linguìsticu no ndi fatzu, antzis seu unu chi gherrat po sa lìngua nosta.

Mi benit gana de nai “fai beni e bai aromaba” cumenti naraus in bidda, a sa sardaresa.

Po dda serrai Prof. Bolognesi, ddi pedu su prexeri innantis de m’acusai de calincuna cosa de si documentai mellus, ca a bortas bastat unu fueddeddu unu pagheddeddu trotu po amostai una cosa po un’àtera. Deu creu ca si depeus sempri arregordai ca “est sa lìngua chi depit serbiri a is sardus e no a s’imbressi”, e seu seguru ca fostei est deacòrdiu.

Saludus.

Giampàulu Pisu

September 22, 2012

Il delirio anti-LSC dei tre moschettieri

Per bloccare un incentivo che corrisponde al 20% del totale, i tre consiglieri regionali Espa, Bruno e Cuccu sono disposti a far saltare tutto il finanziamento regionale agli sportelli linguistici.

Per bloccare il premio ai comuni che adottano la LSC, si bloccano tutti i finanziamenti.

Questa non è una battaglia per difendere l’autonomia degli enti locali.

Questi semplicemente avrebbero continuato a ricevere i contributi regionali, indipendentemente dalla grafia usata per scrivere il sardo.

Questo sabotaggio è mirato CONTRO la LSC e per raggiungere il loro obiettivo i nostri eroi sono disposti a perdere ‘LATI E CARDAXU”.

Se passasse la linea richiesta dai tre consiglieri, cioè il blocco di procedure amministrative già asseverate in sede di approvazione del Piano Triennale, la conseguenza sarebbe il fermo totale delle integrazioni ai comuni e province per ripianare i tagli statali.

Circa un centinaio di operatori di sportello lingua sarda perderebbero il posto.

Una follia.

Bisognerebbe riscrivere il Piano Triennale, rimandarlo in Commissione e in tutti gli organismi che danno obbligatoriamente il parere. Entro l’anno invece i soldi devono essere spesi altrimenti vanno in economia, ovvero si perdono e verrano destinate ad altre attività non alla lingua.

Lo scorso anno il Movimento Linguistico aveva vinto una grande battaglia portando a casa un milione di euro per sopperire ai tagli del ministero sulla legge 482/99. Ci avevano lavorato tutti i blog di area, i ragazzi della provincia di Nuoro, quelli dell’Istituto Bellieni, quelli de Sa Bertula Antiga in compagnia de Su Comitadu de sa Limba Sarda e con il sostegno degli uffici regionali.

Ovviamente, quando si è trattato di presidiare il Consiglio Regionale, o trattare a muso duro con l’Assessore, Oreste Pili, Perdu Perra, Ivo Murgia, Amos Cardia, Giampaolo Pisu, Stefano Cherchi non erano rintracciabili.

Però su dinai candu arribbat gei ddis praxit….

E la Regione l’ha distribuito a tutti, anche a loro.

Pero issus faint sempri custa gherra contra a su movimentu linguisticu….unu machiori

Quanto ai consiglieri, che hanno il dono dell’ubiquità e riescono a essere dentro e fuori delle commissioni, ad approvare il Piano Triennale, per poi contestarlo, consiglio loro caldamente di farsi visitare da qualcuno che se ne intende di questi fenomeni.

September 22, 2012

L’On. Espa non è d’accordo con se stesso

L’On. Espa ha scritto: “Egregio professore le risponde lo scalzacane! (come mi definisce lei, ovviamente questa sua caduta di stile, non conoscendoci, mi scusi ma non le fa onore) che ha scritto il comunicato stampa. Purtroppo lei ha a che fare con una persona che è conosciuta per la cura delle sue prese di posizione.
A Lei potrà dar fastidio qualunque interrogazione che non combaci con le sue idee. Ed è ovviamente legittimo. Lei sembra impropriamente molto animoso con toni sinceramente fuori luogo perché probabilmente da dotto quale è si interessa di polemiche tra dotti che a me scalzacane proprio non interessano e nemmeno conosco. Le polemiche tra le élite non mi appartengono.
Se mi chiamano gli amministratori di Fonni piuttosto di quelli di selargius o di Quartu pula o Cagliari ( dico solo ad esempio professore) che mi segnalano che per la prima volta esiste una premialita in denaro se adottano in 5 giorni la Lsc… con le loro comunità locali pronte a censurare il loro comportamento… Io chiedo di annullare questa premialita è una questione di principio. Denaro in cambio di adottare la lsc. Non è un fatto burocratico. Riguarda la comunità le persone che devono partecipare alle decisioni delle loro comunità locali.
Ma, se lei non vuol entrare nel nostro club degli scalzacani, la pregherei di non dire cose sbagliate e non vere: purtroppo per lei non appartenevo alla commissione. bisogna documentarsi prima di scrivere.
Inoltre le ricordo che la Lsc è stata deliberata dal nostro governo regionale, da noi, e infatti l interrogazione non riguarda ma anzi valorizza il percorso della Lsc.
Capisco che per lei certi argomenti devono essere solo legati alle battagli di voi dotti di lingua sarda ma mi permetta anche da presunto scalzacane di denunciare un’ingiustizia.
A disposizione per qualunque cosa se vuole mi tenga edotto sul suo punto di vista ogni contributo diverso per me è un arricchimento.
Cordialmente
Marco Espa”

Caro Onorevole, io non sono Dotto, ma nenche Mammolo, o un altro dei 7 nani.

L’informazione secondo la quale lei farebbe parte della Commissione cultura io l’ho avuta da fonte sicura.

Da lei stesso!

Io mi sono limitato a fare “copia e incolla” dal suo blog: http://marcoespa.blogspot.it/

Se lei adesso vuole smentire se stesso, faccia pure.

Quanto all’incentivo simbolico per l’adozione della LSC da parte delle amministrazioni locali, sarà la Giunta a risponderle.

E per quanto riguarda la necessità di informarsi, la invito a farlo veramente, prima di spararle grosse sulla LSC “lingua estranea alle comunità locali”.

Il mio blog è pieno di articoli che analizzano il rapporto tra LSC e dialetti del sardo.

E poi esiste anche il mio studio del 2007: La Limba Sarda Comuna e le varietà tradizionali del sardo

Riprendere le dicerie della gente poco informata–e poco intenzionata a informarsi–e amplificarle si chiama, in politica, POPULISMO.

September 20, 2012

Andarono all’interrogazione e non sapevano niente

“I Consiglieri regionali del PD Espa, Cuccu e Bruno (tutti membri della Commissione Cultura del Consiglio Regionale) hanno presentato un’interrogazione al Presidente della Regione e all’Assessore alla Pubblica Istruzione affinché venga fatta chiarezza sui criteri fissati dalla Regione per l’utilizzo del sardo scritto nella “produzione testuale (traduzione, materiale divulgativo e promozionale)” degli enti pubblici.”  […]  “Si tratta evidentemente di una forzatura che non ha niente a che fare con la difesa e la valorizzazione della lingua sarda – dichiara Marco Espa, primo firmatario dell’interrogazione –  Qualcuno in Regione pensa di poter “costringere” con un incentivo economico e in maniera burocratica i Comuni della Sardegna a prendere posizione in cinque giorni – dopo millenni di storia –  per una “lingua” che non è quella della loro comunità locale? Qualcuno si immagina le reazioni giustissime delle popolazioni interessate? Cosi si sta snaturando l’utile progetto della LSC che, all’interno di veri interventi per la valorizzazione della lingua sarda, aveva previsto, in via sperimentale, l’utilizzo di norme linguistiche di riferimento per la lingua sarda scritta. Non si impone nulla per decreto e tantomeno lasciando intendere che senza l’adesione alla Limba sarda comuna non si riceveranno incentivi. Noi vogliamo partecipazione alle scelte, non imposizioni dall’alto. Per questo chiediamo – conclude Espa – l’annullamento immediato della procedura con adeguata modifica che non penalizzi gli enti locali.” http://marcoespa.blogspot.it/

Questo dice Espa nel suo blog.

Eppure Espa e i suoi colleghi Cuccu e Bruno sono membri della Commissione cultura del Consiglio Regionale.

Forse avrebbero dovuto studiare un po’ prima di presentarsi all’interrogazione.

Vediamo come stanno le cose.

La Regione, all’atto di stesura del Piano Triennale della lingua 2011-2013, approvato con delibera n. 26/6 del 24.5.2011 ha deciso per <l’implementazione delle norme linguistiche di riferimento> e, soprattutto, per una loro moderata, ma significativa promozione  <anche in attività che prevedano l’uso scritto della lingua sarda, anche nei procedimenti ad evidenza pubblica>.

Come previsto dalla legge, l’Osservatorio Regionale, l’VIII Commissione Cultura e la Conferenza  Regioni-Province-Enti Locali hanno espresso parere favorevole su questa misura .

La Giunta Regionale ha deciso i criteri di ripartizione del fondo per salvare la rete degli sportelli linguistici con la delibera n°32/67 del 24.07.2012 nella quale le direttive politiche del Piano Triennale sono state recepite integralmente. I successivi atti dell’amministrazione hanno rispettato queste direttive e fatto in modo che comunque nessun ente venisse penalizzato ulteriormente nonostante i tagli statali. Il principio di incentivazione è stato applicato su una percentuale di integrazione molto limitata. Sostanzialmente, in maniera puramente simbolica.

A nessun ente è stato imposto nessun sistema ortografico regionale. A nessun ente è stato imposto di decidere in breve tempo, ma di comunicare invece in breve tempo quale norma ortografica era stata indicata nella richiesta di finanziamenti presentata al ministero 2 anni fa.

Tale delicatissima questione è stata in maniera trasparente e articolata discussa proprio nella commissione cultura di cui fanno parte i firmatari della interrogazione. La commissione ha dato, come prevede la legge, parere favorevole a questa e a altre misure.

Anzi, la commissione, in data 29 giugno 2011 prot. 6829 , ha rincarato la dose indirizzando direttive agli uffici e scrivendo testualmente a proposito delle risorse <di investire in modo proficuo…sul modello di altre realtà europee, quali la Catalogna>. Regione spagnola, che come è noto, basa la sua politica linguistica proprio sull’imposizione dello standard ortografico, così come è giusto e ragionevole per una lingua che si vuole considerare e rendere “normale”.

Oggi compio 60 anni.

Sono ufficialmente vecchio.

Mi si addice un comportamento conforme.

Ma mi girano lo stesso le mie vetuste palle leggendo: “Qualcuno in Regione pensa di poter “costringere” con un incentivo economico e in maniera burocratica i Comuni della Sardegna a prendere posizione in cinque giorni – dopo millenni di storia –  per una “lingua” che non è quella della loro comunità locale?”

Costringere?

Lo scrivono loro stessi tra virgolette.

Lingua che non è quelle della comunità locale?

Ma a quali ignoranti pensano di rivolgersi questi scalzacani?

La LSC è soltanto una grafia, non una “lingua”.

Un modo di scrivere.

Invito chiunque a smentirmi.

La lingua–cioè tutto l’insieme di costituenti che la compongono (lessico e grammatica)  sono fondalmente unitari per tutti i dialetti del sardo.

È la pronuncia che cambia.

E chi lo dice che la pronuncia debba essere riflessa dalla scrittura in modo fedele come quello dell’italiano standard, che non parla praticamente nessuno?

Perché la grafia non può essere come quella di tante lingue normali (inglese, francese, olandese) in cui la corrispondenza tra grafemi e foni non è univoca?

Neanche in Italiano esiste una corrispondenza perfetta tra grafemi e foni.

E allora cosa vogliono?

Dividere il sardo in “lingue” diverse?

Come il serbo e il croato?

Ma allora c’è qualcuno che si prepara alla pulizia etnica nella Sardegna centrale!

È vero che per un incidente “storico” il lessico impiegato nei documenti in uscita della Regione è sbilanciato verso le varietà settentrionali, ma a questo si può sempre porre rimedio e–cosa fondamentale–non implica in alcun modo che gli enti locali che VORRANNO adottare la LSC debbano anche adottare quel lessico.

I nostri scalzacani si rileggano la delibera di introduzione della LSC.

Da chi si sono informati?

Dal gruppuscolo dei campadanesi che vogliono scrivere il sardo seguendo le convenzioni grafiche dell’italiano?

E Oreste Pili, Ivo Murgia, Pedru Perra e compagnia cantante, perché invece di continuare a combattere una guerra persa non lavorano per meridionalizzare la LSC?

L’unica cosa che possono ottenere adesso è indebolire TOTU SU SARDU!

Se non è questo quello che vogliono, perché non smettere con questi sabotaggi e non mettersi invece a pensare a emendare la LSC in modo che permetta meglio di rappresentare graficamente i dialetti meridionali?

Una cosa è certa: non accetteremo mai la balcanizzazione linguistica della Sardegna.

 


					
September 20, 2012

Su ki penso como de s’On. Calvisi

Deo so omine capassu de cambiare opinione a lestru.

Giuliu Calvisi non si meritaíat cussos faeddos ki scritu scritu a subra de issu e de is Rom e Sinti.

E tando mi scuso.

Non mi scuso de l’aer leadu de “rimitanu continentale”, ca cussu non l’apo fatu.

E non b’intrat nudda su fatu ki issu est figiu de pastore, ca deo so figiu de minadore (analfabbeta) e fia operaiu fintzas a s’edade de 40 annos.

E su sardu non est sceti sa limba de is pastores.

E a imperare faeddos malos non dd’apo imparadu nen de Berlusconi nen de Grillo: so unu talentu naturale!

Atzungo puru ca a s’On. Calvisi ddi faent onore duas cosas: m’at torradu sceda e dd’at fatu in sardu.

E est prus che a totu custu ki m’at fatu cambiare opinione a subra de issu.

Ma abarrat una cosa de ponner in craru: non est berus ki su ki at fatu Calvisi in cummissione bilantziu est s’unica cosa ki issu podíat faer.

S’ On. Antonio Mereu (UDC) s’est cumportadu in manera diferente meda: “Su proposta del relatore On. Mereu, dato parere positivo dalla Commissione Trasporti al provvedimento Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, che garantisce alla lingua sarda i medesimi livelli di protezione previsti dai paragrafi concernenti l’istruzione scolastica, i media, la giustizia e la pubblica amministrazione per le lingue protette da accordi internazionali, quali il tedesco, lo sloveno, il francese e il ladino.” (Sito dell’On. Antonello Mereu)

Beh, On. Calvisi, si custu bi so arribbadu a l’ischire deo, ki so unu professoreddu de latinu bivende in Olanda, comente mai non dd’ischit fosté?

“Atto dovuto” su  de Calvisi ?  “Con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge di ratifica, volti a disciplinare l’ambito di applicazione e programmazione radiotelevisiva, fa presente che andrebbe chiarito se, in corrispondenza dell’ampliamento del contenuto del contratto di servizio, possa determinarsi un incremento dell’onere di servizio a carico dello Stato […]”.

Ma in sa respusta sua, s’On. Calvisi narat ki si non dd’iat fatu issu, dd’iat fatu un’àteru.

E tando proita non dd’at lassadu faer a un’àteru e issu non at fatu sa matessi cosa de s’On. Mereu: narrer ki “l’approvazione delle legge di ratifica va subordinata al riconoscimento di pari diritti per il sardo e per il friulano di quelli goduti dal tedesco, il francese e lo sloveno”?

S’On. Calvisi at nadu puru: “Pro narrere sas cosas de meritu devet annare i sa Commissione Esteri o potet aeddare in aula, presentanne sos emendamentos chi cheret presentare. Gai cheriamus achere chin sos atteros deputatos sardos de su Pd. Caterina Pes est sa collega chi pro nois ata sichitu su provvedimentu dae s’incumintzu.”

 Ma cales sunt custos emendamentos? Si podet ischire in Sardinnia puru cales sunt is positziones de is parlamentarios sardos de su PD?

Insomma, deo tengio unu caratere legiu, m’at b’at puru su fatu ki is sardos non ischint nudda de su ki sunt fende is parlamentarios sardos in Roma, foras de cando is cosas sunt già fatas.

Spero de aberu ki custu abbolotu siat prus ke a totu essidu dae unu probblema de comunicatzione.

Ma su probblema de faer ischire su ki unu politicu est fende est cussu puru unu probblema politicu.

Tando, bi sunt cosas de discuter e de discuter in pubblicu e non in cummissione bilantziu sceti.