Impressione de Cabudanni

Oe fatzo 60 annos.

E chie si dd’iat mai cretidu de b’arribbare?

Custa fotografia de custu mangianu faet a bier comente m’intendo oe ki so ufitzialmente unu betzu giovanu.

Advertisements

5 Comments to “Impressione de Cabudanni”

  1. Speru chi as a faxer aterus 60, ca candu ap’a essi becia deu, bollu lexer su newsletter cosa tua, su matessi 🙂 A chen’t annus e una festa bella bella!

  2. Sa cosa lègia no est su cumintzu de sa betzesa. Est s’arriscu chi cumintzet sa maturidade e de totu su coro ti àuguro de cròmpere a sos 120 cun sa matessi ditzosa gana de arbèschidas craras

  3. A bi lòmpere a àteros 60, su Bologné… cun salude e felitzidade!!!

  4. A chent’annos professó!

  5. a mie paret tropu bàsciu cussu sole 😉 pro comente ti bido deo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: