Interventu de Giampaulu Pisu

Saludi prof. Bolognesi

Fostei scrit:

“Ovviamente, quando si è trattato di presidiare il Consiglio Regionale, o trattare a muso duro con l’Assessore, Oreste Pili, Perdu Perra, Ivo Murgia, Amos Cardia, Giampaolo Pisu, Stefano Cherchi non erano rintracciabili. Però su dinai candu arribbat gei ddis praxit….”

In pus in s’artìculu fait a cumprendi ca seu contras a sa LSC. Su parri miu asuba de custu standard est unu pagheddu diferenti de cussu de is amigus mius (e incapas tocat a si sfortzai fintzas de circai de cumprendi poita issus dda pensant diaici). Deu creu chi si serbat unu standard gràficu ellus, tocat a biri cali e cali tretu depeus fai po ddoi lompi. Deu custu no ddu sciu, no seu linguista, sotziologu e mancu brùsciu. Potzu nai ca una borta ia povintzas tentu chistionis cun d-unu ativista de sa lìngua sarda, una personi stimada de “s’accademia de sa lingua sarda campidanesa” ca no ia firmau unu documentu indiritzau a sa RAS po nd’arretirai sa LSC. E m’est sutzèdiu fintzas de presentai in Sàrdara unu libbru de Zuanne Frantziscu Pintore “sa losa de osana” scritu in LSC, bastat a castiai in youtube o innoi:

http://www.bibliotecadisangavino.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&Itemid=88&limitstart=75

Aici cumenti eus presentau libbrus scritus de Mariu Puddu e de is amigus de is arrègulas e fintzas àterus. Est craru ca cumenti at nau fintzas fostei sa LSC est “sbilanciada”, ghetat tropu a su sardu setentrionali e duncas tocat trabballai diaveras po dda meriodionalizai. No si cumprendit poita depeus amarolla fai is pluralis a sa logudoresa e no ponni amarolla is artìculus e is fueddeddus pronominalis a sa campidanesa, ingunis invècias podeus sceberai is/sos-sas ddu/lu… Su matessi arrexonamentu po is “i” e “ar” prostèticas. Est craru ca custu no iat a bastai, ma iat a essi unu sinnu diaveras mannu po comunicai a totu is sardus ca si bolit diaveras unu standard MESANU, cumpartziu, chi siat a tretemesu de is bariedadis de su sardu, e no unu standard fillu de su pregiudìtziu linguìsticu chi ancora oi circat de si cumbinci ca su sardu prus bellu e sinzillu est cussu fueddau in cabesusu… Est berus ca apena fut bessida sa LSC ia tentu cosa de nai, ma agoa apu circau de incarrelai custa crìtica in surcus prus propositivus, po su pagu chi potzu fai ellus (pagu diaveras balla!), ma donniunu fatzat su chi podit.

Deu etotu apu firmau cussa lìtera de sa RAS chi pregontat a is comunus de arrespundi aintru de 5 diis cali est sa “norma linguistica ortografica” manigiada in sa produtzioni testuali aintru de is progetus linguìsticus.

Est craru ca m’iat a dispraxi meda chi Sàrdara fessit esclùdia de cussa parti de finantziamentus regionalis.

Po torrai a sa LSC est fintzas craru ca po imoi si serbit a tenni in is biddas una proposta/solutzioni gràfica chi punnit a unu standard chi sa genti potzat arreconnosci e acetai ca asinuncas sa genti dd’arrefudat. Ma custu mi parrit ca in calincuna manera ddu narant fintzas in Regioni. Depeus fintzas pensai no sceti a cali est sa rialtadi ma a sa percetzioni chi ndi tenit sa genti. Prus de totu ca asuba de is chistionis linguìsticas su prus de sa genti no ndi scit nudda, e no podit che essi diaici cunsiderau ca custas chistionis funt foras de dònnia logu e cuntestu chi contat: scola, giornalis, tv, arràdiu…. E custu ddu scit a chini trabballat e fait cosas in sardu in su territòriu e cun sa genti. Potzu nai ca m’iat a essi pràxiu chi is “arrègulas” aprovadas de sa provìntzia de Casteddu e sa LSC aprovada de sa RAS essint tentu is pròpias (ar)règulas gràficas, sa pròpiu ortografia, iat a essi stètia una cosa bella, un’àteru sinniali de importu. Ddu ia povintzas pediu a un’amigu chi at trabballau po is “arrègulas” innantis de sa pubblicatzioni.

Po su chi spetat a su fatu ca deu no mi nci ia a amesturai a fainas de presìdius e batallas cun s’Assessori, fainas grais e trabballosas, ca no ia a essi bonu a gherrai, assumancu custu mi parrit chi siat su sentidu trasmìtiu de is fueddus suus, potzu sceti nai ca no est aici e cust’afirmatzioni mi fait unu pagheddu arrennegai. Unus cantu annus a oi in Sàrdara ia pinnicau de babbus e mamas chi teniant fillus in scola, giai centu firmas po pediri a sa scola de ponni su sardu ingunis aintru, una cosa chi mi fut costada no pagu trabballu e fintzas certus cun sa scola.

Sempri in scola de Sàrdara

http://gianfrancopintore.blogspot.it/2009/10/storia-e-geografia-sarde-scuola-basta.html

Àtera faina est cussa chi seus portendi ainnantis cumenti de Comunu de Sardara, seus pedendi a sa RAS chi si fatzat balli cun s’ufìtziu scolàsticu regionali po chi arrespetit s’art. 4 ùrtimu coma de sa Lei 482/99, anca si narat ca sa scola depit aprontai is mòdulus de preiscritzioni de scola cun sa pregonta ” boleis imparai su sardu a is fillus”.

http://gianfrancopintore.blogspot.it/2012/08/identidadi-lingua-e-innovatzioni-po.html

Totu custu abetendi sa ratìfica de sa Carta europea de is linguas de minoria, ma a dolu mannu no mi parrit chi siat arribbendi…

Oi funt prus de 100 is comunus chi ant delibberau, e ancora funt delibberendi. No sciu cumenti at a acabbai custa chistioni ma potzu assegurai ca custa faina m’est costada unu sciacu mannu de tempus, de dolori de conca e fintzas unu pagheddu de dinai (de busciaca), àteru che presìdius.

Totu custu po nai ca su nòmini miu in s’artìculu suu est “foras de logu”, ca deu gherra contras a su movimentu linguìsticu no ndi fatzu, antzis seu unu chi gherrat po sa lìngua nosta.

Mi benit gana de nai “fai beni e bai aromaba” cumenti naraus in bidda, a sa sardaresa.

Po dda serrai Prof. Bolognesi, ddi pedu su prexeri innantis de m’acusai de calincuna cosa de si documentai mellus, ca a bortas bastat unu fueddeddu unu pagheddeddu trotu po amostai una cosa po un’àtera. Deu creu ca si depeus sempri arregordai ca “est sa lìngua chi depit serbiri a is sardus e no a s’imbressi”, e seu seguru ca fostei est deacòrdiu.

Saludus.

Giampàulu Pisu

3 Comments to “Interventu de Giampaulu Pisu”

 1. Mi ndi seu scarèsciu de nai ca deu puru che Stèvini no bivu de sa lìngua sarda ca tèngiu po sorti manna àteru trabballu, seu vìgili urbanu (o cumenti si narat imoi “istrutori de vigilàntzia”). Duncas deu fatzu parti de cussa categoria de “tontus” chi ponint e no liant. Imoi seu consilleri delegau a sa lìngua sarda innoi in Sàrdara, custu puru totu “a gratis”.

  Saludus

  Giampàulu Pisu

 2. Giampaolu, non ses su solu chi trabàlliat de badas pro sa limba sarda, lu semus belle e che totus. E deo penso chi no est nen mancu giustu chi sa limba sarda si salvet de custa manera.
  Chèrgio nàrrere chi sa limba est unu bene de totu sos sardos e totu sos sardos devent dare s’issoro pro l’amparare e afortiare, e no lu devent fàghere de badas.

 3. Saludi Nanni

  Deo so deacòrdiu cun tegus, sa limba chi la bolemus sarvare devet àere una funtzione econòmica, devet servire pro agatare unu trabbàgliu o pro lu mezorare. In s’inteventu meu apo chèrfidu narrere ca deo non leo dinari pro sas fainas (pagus mancari) chi chirco de portare ainnanti pro sa limba. Lu faco ca apo a coro custa chistione.

  Giampàulu Pisu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: