“SU CHI PARIT E SU CHI EST”

Mercoledì, 3 Ottobre, 2012 – 11:16

 

A bortas is cosas no funt cumenti parint, o, po nai mellus, tocat a castiai beni, scruculliai prus a fundu.
Asuba de sa chistioni de sa lìngua e de sa cultura sarda sigheus a intendi sempri is pròpius cosas e oramai PARIT chi is cosas siant diaderus diaici. Chi si depat castiai sceti una faci de sa chistioni.

Duncas…: ddoi funt is chi difendint sa LSC, partendi de s’idea ca serbat unu standard ortogràficu po totus, chi potzat donai dinnidadi a su sardu; apustis, a un’atra banda, is chi funt contras a sa LSC; ddoi est una crica de tres-cuatru “campidanesus”, chi si funt postus contras a sa normalizatzioni bòfia de sa Regioni, “inventendisì” un’atra norma po no essi de mancu, e mancu custus si scratzant de sa positzioni intzoru; e un’atra crica de “logudoresus”, a bortas fintzas “nugoresus”, chi imperant una norma, sa LSC apuntu, chi no pigat in contu sa variedadi de su sardu, pruschetotu sa variedadi “campidanesa”; ddoi funt is linguistas, is professoris de s’Universidadi chi faint is partis a candu a s’unu a candu a s’atru; ddoi est su babbu spirituali de sa crica “campidanesa”, e, mancu a ddu nai, cuddu de sa crica “logudoresa”; ddoi funt is chi bivint cun su dinai de is leis apitzu de sa lìngua e de sa cultura sarda, imbucaus sceti po pinnicai totu su chi podint e is chi si depint acotzai a una parti polìtica poita c’asincunas dinai no ndi bint mancu pintau; ddoi funt is chi scrint imperendi “dh” e is chi scrint imperendi “dd”.

A su chi PARIT, is cosas funt diaici. Ma funt diaderus aici?

E is personas cun cualìfica, professoris, maistus e espertus de lìngua e cultura sarda chi si funt formaus, cun sa teoria e cun sa pràtica, po fai custu trabballu e po circai de ddu fai beni?
E is chi si funt pigaus làurea, ant fatu masters e cursus de formatzioni? Iant a bolli fai prus de su chi faint custus, iant a bolli fai su trabballu intzoru, pighendi su giustu, su chi ddi spetat, invècias de andai a mindigu circhendi unu cuntratu a tempus in custa aministratzioni o in cussa scola.
E is chi trabballant in is ufìtzius po sa lìngua sarda spainaus po totu sa Sardìnnia? Chi connoscint beni su sardu, ca dd’ant imparau in domu o in sa ‘ia, chi connoscint sa stòria de sa lìngua e de sa Sardìnnia?
E is chi trabballant impari a is aministradoris, a is dipendentis cumunalis, a is bibliotecas, a is iscolas e a sa cumunidadi puru?
Is chi bint e cumprendit mellus de atrus (no poita funt prus salius de is atrus ma poita trabballant in mesu de sa genti) cumenti s’iat a podi fai po fai unu trabballu sèriu?
Poita no si chistionat de custus puru?
Antzis, poita custus operadoris no podint intrai, cun su trabballu intzoru, cun s’esperièntzia, cun is capacidadis e is cosas chi nd’ant pesau in su cunsideru de is chi faint polìtica linguìstica?
Cali est sa timoria? De si depi cunfrontai?

Unus cantu mesis a oi unu grupu s’est agatau a fai sa primu esperièntzia de formatzioni po insenniantis de lìngua sarda, sa scola FILS oramai famada. Ddoi fiant maistus e maistas de scola, operadoris de ufìcius (cumenti a uditoris) e atrus. Si depiat fai una seletzioni, duncas pentzu chi siat intrau su mellus de maistus e operadoris chi si òcupant de lìngua e cultura sarda.
No pigheus sa chistioni de s’organizatzioni e de is cursus chi funt istètius apariciaus, imoi  e innoi no est sa cosa prus de importu.
Su chi est sucèdiu est ca unu grupu, e no imperu aposta su fueddu “crica”, at provau a arrexonai apitzu de sa situatzioni linguìstica e culturali de s’ìsula: ddoi fiant maistus, maistas, operadoris de ufìtzius, chi fueddànt de is chistionis in sardu, sardu de bàsciu, sardu de sus, de ponenti e de levanti. Totus impari. Callencunu fiat a favori de sa LSC, atrus fiant contras, callencun’atru a metadi e metadi, atrus bò.
Ma totus fiant cunvintus (mischineddus!) ca si podit arrexonai de totu, po fintzas de cumenti ameliorai sa polìtica linguìstica de sa Regioni nosta. Aici ant scritu unu documentu, in sardu e in italianu, e, cumenti fait sa genti de voluntadi bona, ant pregontau de podi atobiai is atoris interessaus in sa chistioni, Universidadi, Ufìtziu Scolàsticu Regionali e Regioni Autònoma de sa Sardìnnia, po ddis nai ca si podit e si depit cambiai cancuna cosa (poita is cosas depint cambiai, o no?). Impari.

Innantis de mi firmai, depeus ponni duas chistionis, no po fai stragatzu, ma poita po cumprendi beni is cosas tocat a sciri totu e totus si depeus ponni faci a is fatus.
Sa LSC, ddu narant beni po fintzas is chi ndi funt cunvintus, est nàscia cumenti a standard sperimentali, work in progress, tocàt a biri chi fiat bonu o nò.
S’atra chistioni est ca depiat serbiri po is documentus in bessida de sa Regioni Autònoma de sa Sardìnnia, documentus de tipu aministrativu, e lassàt a is atras aministratzionis sa libertadi de scerai cumenti scriri.
Imoi deu mi pregontu: partendi de cali idea s’est pentzau de depi donai dinai in prus a is cumunus chi imperant sa LSC?
Duncas sa Regioni at giai dicidiu, partendi de un’idea nàscia in su 2006 (funt passaus oramai ses annus), ca sa LSC est su caminu chi depeus fai? No nc’iat essi abisòngiu de si firmai po biri, diaderus, su chi est istètiu fatu, de ponni impari totu is esperièntzias, po no perdi atrus tempus?
Duncas sa Regioni at dicidiu ca cun su dinai podeus cunvinci a totus?

Ma poita invècias no donaus dinai in prus a is chi faint su trabballu mellus? Is chi diaderus arrennescint a assegurai unu servìtziu de calidadi?
Mancai circaus de cumprendi cali funt, po nai, 5 cosas chi unu cumunu DEPIT FAI in d-un’annu (cun sa lei 482/99), po sa lìngua e sa cultura sarda.
Calidadi, megu de nai.
Poita c’aici miga seus fadendi polìtica linguìstica de profetu, ma inghitzendi is amministradoris cumunalis a ponni una gruxi apitzu de “LSC”.
E ita nci bolit?

Scritu apustis: a s’acabbada cussu documentu baixica e ita fini apat fatu…
Nisciunus at arrespustu (foras de s’Universidadi de Casteddu).
Sa Regioni no s’est interessada po nudda a unu grupu de maistus, maistas, operadoris e professoris chi boliant arrexonai de sa sustàntzia de is cosas.
De su chi est, no de su chi parit.

Cristian Urru
(operadori precàriu de lìngua e cultura sarda)

Advertisements

20 Comments to ““SU CHI PARIT E SU CHI EST””

 1. Bai e cicca……

 2. Salude Cristian,
  so un’operadore che a tie e so de acordu cun paritzas cosas chi as iscritu. Non so de acordu cando naras chi sa Regione no at torradu resposta a sa lìtera chi amus imbiadu, ca sos inditos los aiat dados pretzisos in antis de incomintzare. Si posca non sunt istados impreados… Est istada sa maladia e sa morte de Coroneo chi at mudadu sas cosas. In prus chèrgio respòndere a : “Imoi deu mi pregontu: partendi de cali idea s’est pentzau de depi donai dinai in prus a is cumunus chi imperant sa LSC?”.
  Partinde dae un’idea de unidade de sa limba, de polìtica linguìstica e de traballu. Ammenta chi su dinari dae sa Regione est istadu dadu a TOTUS sos progetos chi tenent su dinari de sa 482/99, e chi sunt de chimbe partes sa de una ebbia chi ant detzisu de dare comente premialidade a chie impreat sa LSC. Su motivu? A manera pretzisa non lu connosco ma penso chi siat istadu dadu a chie est sighinde sos inditos de sa Regione matessi. Ue est sa birgòngia? Si sa Regione aiat seberadu un’àteru fundamentu pro dare sa premialidade aiant murrungiadu sos chi ant sighidu sos inditos… Cale si siat sa detzisione, duncas, calicunu diat restare semper e cando ammalumoradu…
  Su chi mi ispantat de prus est chi nemos s’est lamentadu cando duos annos a como sa Provìntzia de Casteddu at torradu a in segus 400.000 de sa 482/99: cussa, emmo, est istada una birgòngia!
  Cun amistade

  Angelo Canu

 3. “Malapat, male apada, arrori tengat, innoramala”, a sa misèria! Andat beni aici? Po ndi bessiri de s’abbisòngiu iat a tocari a lassari is brigas a una parti; donnia certu, fintzas cussu chi faeus po chi andat beni o andat mali sa LSC, e fai totus unu bellu “fortza paris”. Gei dhu sciu ca cancunu dhui campat in pitzus de is certus e cancun’atru indullit a certari ca ndi dhi bolint pigari su paghedhu chi dhi iant donau ( a is operadoris precàrius de lìngua e cultura sarda), narendidhi ca fut una cosa de importu mannu po totus.

  Cumenti si fait, ligendu su chi scrit mauro podda, a un’ala, e Adriano Bomboi a s’atra, a non dhis donai arrexoni, a totus de is duus, mancari parit chi siant tirendusindi is ogus s’unu cun s’atru? Adrianu est “natzionalistu progressistu”, Mauru, “liberistu” fatu e ispaciau. S’unu e s’atru, pero’, s’abetant chi sa gratzia ndi dhis arribbit de S’Europa. Mauru inditat puru su “coru” de custa Europa, “il bacino del Reno”, mancu chi fiat “L’oro del Reno”, cussu de is Nibelungus e si narat su chi iaus a depiri fari po dhis far’a cumprèndiri, a is Tedescus, ca esisteus nosu puru in custu mundu.

  Seguru, ca tenit arrexoni. Seus aillagritedhu de su “coru de is afàrius” e a is Tedescus, a is Ollandesus e a is Europeus, totu inguni a giru a giru, mancu dhis passat in s’anticamera de su crebedhu a pònniri a rìschiu su “welfar” cosa insoru po fai cursus de lingua e de cultura sarda. Ma tenit arrexoni Adrianu puru, pentzendu, ca dhu pentzat, ca s’Europa depit èssiri atera cosa, depit éssiri “progressista e solidale” (eus a biri ita nd’ at a bogari monsieur le President). In su mentris, nosu poboritus, e it’ est su chi faeus? Abarraus abetendu sa “gratzia”? O si poneus a pentzari a is afàrius nostus, cichendU de isciri, a primm’ a primmu, e chini seus e it’ est su chi boleus?

  .

 4. Ciao Elio, sei gentile a darmi qualche ragione, ma sa primu cosa ca ti deppu nai est ca deu no mi ndi tiru is ogus cun nemus.
  Lo so che è un’espressione colorita, ma io non sono persona aggressiva, talvolta sono sferzante (poita ca seu unu pagu permaloseddu), ma di sicuro non voglio in nessun modo prendermela con la persona Adriano Bomboi, che peraltro non conosco, e che dunque non mi permetterei mai di aggredire nella persona e nello spirito.
  Io me la prendo …… con te 🙂 !!!!
  Mi definisci liberistu fatu e ispaciau: qua sta l’inghippo!
  Confondere liberismo ideologico con le regole della scienza economica è il male tremendo che la sinistra italiana ha diffuso per il paese. Hai notato che Bersani appoggia Monti ma fa una campagna elettorale dicendo che lui farebbe diversamente?
  L’economia è una scienza, umana e correggibile, ma che ha solide basi in complesse formule matematiche. Non si può andare contro queste regole, pena il rischio di bancarotta dello Stato e di affossamento dell’economia. Le politiche economiche di uno stato possono essere quelle e solo quelle.
  C’è qualche economista neokeynesiano che dice che in momenti di crisi si dovrebbe aumentare la spesa pubblica, ma dimentica che il mondo di oggi non è più quello di Keynes.
  Altra cosa è la politica….. non economica; e qua non posso che darti ragione: l’Europa dovrebbe essere progressista e solidale, come dovrebbe essere la Repubblica Italiana. E lo sono: un fiume di soldi pubblici da Roma e da Bruxelles si è diretta da decenni verso le periferie….. pardon le regioni decentrate del continente. Io sono d’accordissimo: la Signora Merkel e la sua cricca fanatica, ha distrutto in pochi mesi il buon nome che la Repubblica federale tedesca ha costruito dal dopoguerra ad oggi, suscitando un’ondata di anti-germanismo pericolosissima. Ora sta facendo marcia indietro, spero non sia troppo tardi. Ci sono, in giro per l’Europa e per il mondo persone, anzianotte ma con buona memoria, col numero tatuato sul braccio, ci sono nazisti ancora vivi, che qualcosa avranno trasmesso ai loro figli e nipoti, ci sono venti milioni di tedeschi che dal 1933 al 1989 non hanno conosciuto democrazia. E la gente lo sa, tanto è vero che ne se ne sono ricordati perfino nella patria di Roberto, dove non hanno un buon ricordo dell’occupazione nazista.
  Il governo greco, che ne ha combinato di tutti colori, falsificando bilanci pubblici (ma lo sapevano tutti), ha minacciato di richiedere alla Germania i danni di guerra (con interessi) che non sono mai stati pagati! Magari capaci che se lo mettono anche in bilancio come voce attiva!
  Ma ti rendi conto Elio, che stiamo parlando di cose diverse? Politica è una cosa, politiche economiche sono altra cosa.
  Il fiume di soldi che lo stato italiano e l’unione europea ha fatto arrivare in Sardegna l’abbiamo sprecato, buttato dalla finestra, con corruzione, clientelismo e idee balzane su cultura che significava 18000 museini, 34000 sagre tradizionali sullo strudel sardo, scavi archeologici su una tomba a pozzo, dove, udite udite, sono state trovate ossa e anfore rotte.
  Scienza economica significa economia: i soldi pubblici non si buttano, e intanto la ss 131 è quello schifo che è, l’orientale forse è quasi terminata (in provincia di Cagliari perchè in Ogliastra l’hanno bombardata) ecc. ecc.

 5. No intervengiu mai e no sciu scriri beni su sardu. Ma oi m’ais fatu arrabiai.

  Su chi narat Urru est unu bellu romanzu de fantascienza o de fantasciemenza, mi meravilliat chi siat publicau aici sentza de cummentus.

  In custu bellu contu parit chi is molentis bolant e su cursu Fils siat totu meritu de s’universidadi e chi s’ufitziu regionali no apat fatu nudda. Parit chi su cursu Fils siat nasciu de sa menti de urru e de is amigus susu e chi s’ufitziu regionali chi ddh’at pentzau, progetau, mandau a in antis, finantziau, difendiu de is atacus de is academicus e sighiu fintzas a candu s’universidadi dd’at permitiu, antzis dd’apada ostaculau e scoraggiu. Ita malu chi esti custu ufitziu regionali !!!

  Parit chi antzis sa Regioni siat s’ anemiga de sa polìtica linguìstica, no ascutit is operadoris e no ligiat is documentus insorus. In cussu documentu Fils ddoi est pròpiu sa chescia ca s’Universidadi in is cursus non imperat sa Lsc!!! Urru aprimu de ddu firmai dd’adi ligiu? De meda si ocupat de polìtica linguìstica? Est sinzillu candu fueddat? Mantennidi sempri su propiu parri o cambiada ideas dogna di? Buffada fatu fatu?

  Is fundus integrativus po is isportellus funt su fruttu de una gherra tostada cumbatia s’annu passau dae una surra de operadoris. Urru inui fiat candu s’est tratau de segai sa conca a s’assessori regionali e a su Consillu? Ita at mai fatu po concretizai una politica linguistica seria? O est unu chi abetat candu essi su bandu de su dinai po si candiadi a ddu spendi sceti? Non marrada sa ingia, ma bolit bufai su inu. Candu si faint is cunferèntzias pùblicas poita non benit e chistionat a manera chi potzada otènniri rispostas a is timorias suas? Poita non s’informat a sa fonti a is ufìtzius de sa Regioni chi funt sempri abertus e arricint a totus? Ddhoi adi paricis funzionarius: chi unu est antipaticu podit fueddai cun atrus.

  Sa premialidadi po sa Lsc est istada detzidia cun su Pianu Triennali 2011-2013 aprovau de sa Giunta e da su Consillu Regionali (finzas de calincunu consilleri chi poi adi fatu s’interrogazioni) e custa delibera at modificau cussa de su 2006 comenti sutzedidi spesso in s’amministrazioni. Is rapresentantis de is provincias, de is comunus e de s’universidadi in is organismus previdius de sa ley furint tottus de acordiu. Nisciunusu at musciau. Duncas, si unu non sighit is cosasa, de ita sui lamentada dopu?

  Si unu narat ca su sardu no esistit ma esistit sa lingua campidanesa e logudoresa…o su dialetu logudoresu e cussu campidanesu, seus segurus chi fait is interessus de is operadoris? Su chi abarrat “agli atti” de su stadu italianu est chi su sardu no esistit. E finidi sa poltica linguistica. Prima si nd’acatais mellus esti.

  No est sa Cassazioni, seus nosu chi ddu dialetizaus e negaus su sistema unitariu.

  In su bandu de ocannu po su sardu in iscola, is chi ant frenwuqntau su cursu FILS, e Urru puru, ant otenniu una premialidadi manna de 5 puntus. Una premiliadi chi a is atrus no dd’est andada beni de seguru. Ma deu chi dd’apu fatu su cursu pentzu chi fiat giustu a si ddhu donai po valorizai su FILS. No est custu chi pediat su documentu? No andat beni? Prefereis sa politica de chini no fait is cosas? Boleuis fai is masochistas finas a cussu puntu? Su documentu sa Regioni dd’at ligiu e aplicau. No adi potziu aplicai sa chistioni de sa Lsc ca cun is professoris (scarsus) sceberaus de s’universidadi fiat impossibili.

  Poita Urru si chesciat de is premialidadis de is atrus e non po sa chi prèmiat a issu? Poita si sighidi in custa polìtica masochista de dialetizazioni de su sardu?

  Poi ddhoi est su perigulu chi sa genti chi tirat sa carretta s’arroscidi, e non pentzu chi Urru siat capassu de dda fai issu una politica linguìstcia a cussu livellus. Chi si calmit e non pòngiat menti a is sfascistas e a is strubadoris de professioni. Cussus no ant mai fatu nudda po is atrus, feti po issus. E podit abarrai trancuillu ca a su momentu giustu gei ddu mollant.

  E difatis no faint e no lassant fai e cundennant sa politica linguìstica a essi sempri unu xertu. E mi meravilliat chi Roberto Bolognesi custu no ddhu cumprendada.

  Saludus, scusasi su sardu miu mera leggiu.

  Giulia

  • Giulia istimada,
   no si connosceus, no isciu ita trabballu fais e de ita ti ses ocupada in custus annus, ma siguramenti tenis, cumenti si narat, “voce in capitolo”, po nai su chi naras. Assumancu fatzu finta de imaginai aici, poita asinuncas mi fimu lìgiu arriendi su chi as scritu e t’imu lassau aici cumenti ses, prexada de ai postu unu infatu a s’atru unus cantu fueddus.

   Apu cumprèndiu ca as fatu tui puru su cursu FILS. Ma tui no connoscis a mei e fortzis no as mancu lìgiu (cumprèndiu?) beni su chi apu scritu. E miga poita no connoscis su sardu.

   Tanti po cumentzai su binu mi praxit meda, nieddu; ti seu nendi una cosa chi no t’iat a depi interessai, poita ca no nc’intrat nudda cun sa chistioni de sa lìngua e de sa cultura sarda, est una cosa mia de “prexeri” personali, ma giai ch’imperas is argumentus personalis (ddu fait sa genti chi no ndi tenit, de argumentus) ti fatzu cust’arregalu.

   Invècias sa bìngia mi dda depu marrai, e mi dda marru, dònnia dì. Antzis funt annus ca seu marrendi. E sceti po custu mi seu permìtiu de scriri su chi apu scritu, poita ca (custu est un’atru arregaleddu) no seu de cudd’arratza chi arrexonat de su chi no connoscit, e, mancu po nudda de cudda chi si pigat mèritu de cosas chi no at fatu.
   Ma is cosas chi apu fatu, megu de nai su trabballu miu, ddas sciu.

   Deu no cundannu sa polìtica linguìstica de sa Regioni, circu de cumprendi cumenti s’iat a podi fai una polìtica lìnguistica mellus. Poita ca in su trabballu miu de operadori de lìngua sarda depu isciri it’est mellus, no po mei, ma po is atrus. E mancu apu cundennau s’ufìtziu regionali. Difati, chi fessit stètiu aici, no mi nd’iat essi importau nudda de presentai cussu documentu.

   Ddu scis tui cali funt is dificultadis de imperai un’ortografia standard in s’atividadi de un’ufìtziu? Ca in totu sa Sardìnnia, po fintzas is chi no scint iscriri o ligi su sardu tenint un’idea “gràfica” de sa lìngua chi chistionant (su sardu) e duncas s’aplicatzioni pràtica de sa LSC est unu problema (e fintzas de atras ortografias)? E deu, no tui chi no isciu ita fais, depu fai is contus cun custus problemas? As mai donau unu bandu in sardu? As mai torrau/tradùxiu in sardu una delìbbera de unu consillu cumunali? Ddu scis tui ca deu apu tentu una collega, in d-unu cumunu de sa Provìntzia de Casteddu chi imperàt sa LSC? E ca po mei custu no fiat unu problema ma un’oportunidadi po cresci? E ca sa genti no arrennesciat a cumprendi beni cumenti scriiat, ddu scis? Ndi podeus chistionai de custas cosas?

   Deu puru seu cunvintu ca depeus arribbai a un’ortografia “unitària”, nc’iat a mancai atru, ma chi si ndi seus acataus ca aici is cosas no andant beni, depeus abarrai firmus o si depeus movi?
   It’est po tui “polìtica linguìstica”?
   No m’as mai biu asuta de su Consillu Regionali? Passièntzia.

   A ùrtimu: E tui Giulia? Dd’as firmau cussu documentu? E ddu scis chini t’at iscritu? Ahi ahi Giulia… Tui puru as a tenni 5 puntus de prèmiu in su CV cosa tua e no iscis mancu e poita. Chistionas de batallas chi as fatu po is atrus (?) e no scis invècias su chi is atrus ant fatu po tui.
   T’iscusu Giulia, poita ca cun totu custu feli chi tenis sa scritura tua est bèssia unu pagu aici aici e de tui m’em’a abetai de prus e mellus, mi paris ancora cunfùndia. Ma fortzis in su trabballu tuu no est aici importanti a scriri beni.
   E intzandus mi pregontu de innui nd’arribbat totu custu sapièntzia chi amostas asuba de polìtica linguìstica.

   A si biri mellus, Cristian

 6. Già, parliamo di ortografia comuna, ca calincuni bolit fai passai s’idea ca sa LSC est un’ortografia comuna, ma ddu narat s’acronimo e tottu: LIMBA sarda…..
  Per esempio nel testo di Cristian, che spero non s’offenda per queste correzioni (errori infatti ne facciamo tutti), ci sono alcuni piccoli errori su cui bisogna ragionare: p. es tradùxiu: è ridondante la i ed è pertanto inutile anche l’accento; meglio sarebbe “traduxu”; non siete d’accordo? E la prostesi vocalica “i” davanti a S+cons normalmente si inserisce solo se la parola che precede finisce per consonante: “sa scala” “is iscalas”; per convenzione si sa, le parole è meglio scriverle sempre allo stesso modo (scala), ma tutti i sardi del sud conoscono questa regola di fonetica sintattica.
  Ha ragione Cristian, lavorare sul campo non è facile, anche nell’ambito del campidanese, perchè coloro che utilizzano le vocali nasali hanno difficoltà ad accettare “is arregulas”, anche se rispecchiano una fonetica meno “rustica” e sempre conosciuta in tutta la Sardegna meridionale. Le difficoltà di lavorare con una eventuale LSC anche emendata sono, per ovvie ragioni, ancora più grandi, anzi, inaccettabili.
  Quindi Robè, no cunfondeus ortografia cun tottu sa lingua.

 7. Robur o comente ti mutis, il tuo problema è che per te il sardo non è una lingua. E’ un dialetto o più dialetti che tu chiami varianti come ti ha insegnato il mitico Blasco o il mitico Virdis. Infatti sei alla ricerca di un’ortografia per rappresentarli. Ma la rappresentazione ortografica ideale dei dialetti non fa “una” lingua, non da sola. Guarda non è reato puntare al sardo-dialetto, anzi in Italia è più normale. Una lingua però funziona in un altro modo. Decidi, trova un buon psichiatra che ti aiuti a guardare dentro la tua bipolarità. Si può guarire. E soprattutto si capisce che cosa si vuole veramente.

 8. Urru, sei un ingrato. Tu lavori grazie al lavoro di Corongiu. neanche sapresti cosa è la lingua sarda se non ci fosse stato il suo lavoro. Corongiu ti fa vedere la luna e tu gli metti un dito in un occhio. E si vede che sei un talebano da come giudichi quelli che non sono di lingua madre e cercano di usare il sardo. E inoltre non non vuoi lo standard unitario: hai proprio una bella scuola di rivitalizzatore linguistico. Chi ti ha insegnato: Goebbels? O Alberto Sordi?

  • Giulia Giulia,

   perou aici no balit. Poita mi depis fai cumovi? Tiras sa perda e cuas sa manu?
   Sighi a scriri in sardu e a imparai ca ses in sa bia bona e nemus est nàsciu imparau. E circa de ligi beni, fintzas a fundu, is cosas chi ligis, poita asinuncas no as a arrennesci mai a cumprendi s’ironia e su sentidu de is fueddus.
   Ses chistionendi de cosas chi no connoscis e ascurtendi is consillus sballiaus. Ses cunfundendi su livellu personali e cussu professionali de is chistionis. Dot. Coròngiu dd’as nomenau tui, deu seu circhendi de arrexonai prus in generali (mannu?), poita ca sa polìtica linguìstica, e cussa de sa Sardìnnia pruschetotu, est una cosa tropu manna po dipendi de unu diretori sceti.
   Is modellus mius?
   Eh, s’elencu iat a depi essi tropu longu.
   Is aiàus mius, mamma e babbu, is òminis e is fèminas chi fueddant beni in sardu, chi tenint su prexeri e sa passièntzia de sighiri is cursus chi fatzu e chi dònnia borta mi imparant callencuna cosa, is pipieddus de is iscolas chi sighint a mi ponni dudas apitzu de su trabballu miu, chi apustis de mes’ora de trabballu arrennescint a ligi soli “sobi”, Gianni Rodari, Mialinu Pira, is cantadoris de otadas, de mutetus e de arrepentina, Sergio Leone, is collegas de trabballu, is professoris de s’Universidadi chi narant scimpròrius e cuddus chi t’agiudant a cumprendi, is librus chi mi seu dèpiu ingurti po istùdiu e cuddus chi apu pòtziu ligi a prexeri miu, su crabaxu Luigi Fadda chi tenit allogaus in conca prus de 300 nòminis de logus in su sartu, Antoni Garau, Wagner, Benzon, tzia Pierina e tzia Ersìlia, is sonadoris de launeddas, Cicitu Masala e atrus, ma no ti ‘ollu fai sa conca a àcua.

   Una cosa sceti ses arrennèscia a intzertai, Giulia: portu sa barba.

   In bonora

 9. O Urru si in polìtica linguìstica as s’annestru de Milianu Pira, Benzon, Garau e sos cantadores a sa repentina, tando si cumprendet su traballu chi faghes in iscola e in s’ufìtziu. Pro caridade. Ma cale commissione t’at seletzionadu? Si podet ischire? E in cale ufìtziu?

 10. Maria Antonietta Pirisi o cumenti ti nant, il tuo commento è sgradevole nella forma e inconsistente nella sostanza: io non ricerco nessuna ortografia poichè, nel mio sardo, l’ortografia esiste da secoli e poi immoi nci funt puru is arregulas.
  Il problema è un altro ed è sempre lo stesso: da alcuni si pretende che la propria varietà sia LA lingua sarda e le altre varietà invece siano dialetti. Tutto qui. Non funziona così, cara Maria Antonietta o cumenti ti nant: la lingua si costruisce col consenso, non con dogmi ideologici, tanto più se alla base di tali ascientifici dogmi c’è una sottile base di inconfessabile razzismo.
  Tocca, bai tui puru anche su psichiatra, perchè le tue turbe in questo millennio possono recarti qualche problema di socializzazione.
  E soprattutto, ti prego, evita futuri interventi: qua siamo a casa di Roberto e decide lui, ma stiamo cercando di costruire dei ragionamenti intelligenti e costruttivi, non sterili polemiche.

  • Beh, a proposito di democrazia, eccone un bell’esempio: “ti prego, evita futuri interventi” visto che il loro contenuto non mi piace. Maria Antonietta Pirisi, io invece ti invito a scrivere ancora.
   E poi siamo veramente al ridicolo: adesso la posizione antiscientifica, addirittura dogmatica, sarebbe quella di chi sostiene l’unità della lingua sarda! Come se i lavori di Roberto (e, p.e., di Michel Contini) non abbiano già dimostrato in maniera scientifica (verificabile, cioè falsificabile, altro che dogma!) la fondatezza di questo aspetto.
   Ma qui si scade nel localismo più ridicolo: “nel mio sardo, l’ortografia esiste da secoli e poi immoi nci funt puru is arregulas”. Tre castronerie: 1) “il mio sardo”… stendiamo un velo pietoso, ancora questo tafazzismo linguistico di volersi distinguere dagli altri sardi, quando invece serve unità; 2) “l’ortografia esiste da secoli”… falso, le stesse Arrègulas sono basate (a loro dire) sulla tradizione dei cantadoris, che era ORALE; 3) “immoi nci funt puru is arregulas”… l’errore politico più grande, ancora il tafazzismo linguistico che distrugge alla base ogni speranza di futuro del Sardo perché ne nega l’unità postulando l’esistenza (questa si, è dogmatica!) di due macrovarianti, più una terza zona grigia che non è né carne né pesce.
   Ma ti potzu tocai?

 11. mario podda o robur comente ti naras…sa beridade fachet male…a no? Ma tue chi as imparadu bene sa letzione de sos academicos antilimba mi naras cale est sa diferèntzia intre su tèrmine “varietà” e cussu de “dialetu”? E comente diat funzionare custa limba cun duas variantes? A mie mi paret unu machìmine petzi sardu…e si podet biere su sardu tuo comente est?

 12. , E mi podes contare pro piachere in ube, in cale limba non funtzionat gai? Tue cheres su sardu comente dialetu, amitichelu e torramus in pache.

 13. Il problema è un altro ed è sempre lo stesso: da alcuni si pretende che la propria varietà sia LA lingua sarda e le altre varietà invece siano dialetti. Tutto qui. E mi podes contare pro piachere in ube, in cale limba non funtzionat gai? Tue cheres su sardu comente dialetu, amitichelu e torramus in pache.

 14. “La lingua si costruisce col consenso”. Ohi ‘ta cosa bella! Innui est sussèdiu!? Candu est sussèdiu? Custa giai, ca est democratzia! E deu, ca non mi ndi fia acatau? Castiai, prus innioranti de mimi non ndi depit ai.

  Po non si stentari brulla brulla: una lingua si ndi pesat, scriendu. Aici fut sussèdiu po su “volgari”, aici est sussèdiu po s’italianu modernu, tantis po abarrai in domu in domu. Provai a iscriri, tantis po nàrriri, una “Divina Comedia”, in sardu, o, abarrendu prus a crutzu, unu romanzu che “I Promessi Sposi” de don Lisandru, “La Storia” de Elsa Morante o atrus dexi o doxi chi si ndi podint bènniri a conca. Apustis ndi torraus a chistionari, de cali sardu tocat a imperari e de comenti dhu scriri.

 15. A riecco l’Ascaro Solinas che mi vuole insegnare le libertà fondamentali di espressione e appena vede sangue salta alla gola.
  Ragazzi, sono perfettamente d’accordo con voi, dobbiamo avere una visione “linguistica” della questione, dunque, poichè il campidanese è il dialetto esponenzialmente più diffuso e parlato nonchè la lingua della capitale e quindi degli strati più modernizzati della popolazione sarda, è nella logica delle cose che LA lingua sarda sia il Campidanese. Contenta Maria Antonietta? ho rispettato le tue deduzioni, in tutte le lingue funziona così.
  Sul Solinas non mi soffermo più di tanto perchè non merita: mi basta ricordargli che la prima grammatica con relativa ortografia del campidanese è del 1815 se non ricordo male (V. Porru).
  Invece mi interessa dare una risposta più articolata a Elio: il sistema linguistico sardo, in tutte le sue articolazioni, è sempre stato composto da un piccolo gruppo di persone, che nei secoli hanno scritto pochino nella loro lingua materna e generalmente opere di non grande valore. Come tantissime altre lingue minoritarie europee e non, la “grammatica” è stata costruita da linguisti e sociolinguisti cercando di individuare una via di mezzo del continuum dialettale; esempi sono tantissimi, dal basco al neo-norvegese (che piace a molti), al romancio, e a gran parte delle lingua balcaniche, greco moderno compreso. Per non parlare dell’ebraico moderno. E’ la “politica linguistica”, ovvero il mezzo che abbiamo nell’epoca contemporanea per implementare l’uso delle lingue minoritarie perchè, contrariamente a quanto qualcuno ha scritto sopra, io credo all’unità sostanziale del sistema linguistico sardo e vo’ cercando il modo migliore, più efficace per contrastare il monolinguismo italiano, meno costoso per le pubbliche casse e che sia accettabile a tutte le tradizioni dialettali, letterarie e diastratiche in cui si articola la società sarda.
  Ma Maria Antonietta ha già deciso: la lingua sarda sarà il campidanese, ubi maior, minor cessat.

 16. A no d’ai agatau prima custu forum…. Deu dda pensu cumenti a Mario Solinas, e castia ca no c’est abisonju de gherrai si podit kistionai cument faint totus is cristianus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: