Archive for December 7th, 2012

December 7, 2012

“Deo faeddo in sardu, ca in domo mia mi faeddaíant in italianu”

005

Interventu de Marcu Solinas

M’agradat su Sardu ca dd’intendo miu. Deo so unu de cussos Sardos chi, a dolu mannu, est istadu pesadu a “pane e Italianu”, in domo allegamus isceti in Italianu, e sa pròpiu cosa si diat pòdere nàrrere de cando so cun is amigos: de Sardu, feti carchi fràsia pro espressare cuntzetos de ispàssiu o de infadu. Cando mi nde so disterradu a Pisa pro andare a s’Universidade, apo cumentzadu a intèndere chi carchi cosa mi mancaiat. Apo connotu gente meda de onni parte de Itàlia, e medas allegaiant “in dialetto” cun is babbos issoro. Ma deo no, custa fortuna non dda tenia. E tando apo isvilupadu custa ispètzia de curiosidade pro totu su chi est sardu, e una de is primu cosas est istada pròpriu sa limba. Fatu fatu mi pregontaia comente si naraiat custu e cust’àteru in Sardu, comente fiat sa coniugatzione de custu verbu, e aici, a bellu a bellu, apo iscobertu totu unu mundu chi fintzas a tando fiat cosa casi angena. Cun s’agiudu de Internet, est istadu galu prus fàtzile agatare su chi mi bisongiaiat pro recuperare sa chi, in conca mia, depiat èssere sa primu limba mia. Duncas pro mene su de mi nde torrare a su Sardu, de ddu cumentzare a istudiare e posca a ddu allegare, est istadu unu seberu fatu cun cussèntzia, una conchista. Ma mescamente dda bivo comente una bìnchida noa: cando in domo ant cumpresu ite boliat nàrrere pro mene su Sardu, mama m’at contadu chi a piticheddu deo chircaia de allegare in Sardu, mancari issa e babbu semper m’ant faeddadu in Italianu. Su fatu istat chi a bortas deo, atzudu, naraia cosas che “lah ca ti pìcchiu”, unu bellu ammisturu de Sardu e Italianu in buca a unu pipiu de prus pagu de chimbe annos! Andende a iscola, custa tendèntzia dd’apo pèrdida. Custas sunt is resones pro chi m’agradat sa limba sarda: dd’intendo comente una cosa mia, chi a piticheddu m’ant postu in cunditzione de dda pònnere a una parte, in domo aici e comente in s’iscola, e chi deo mi dd’apo bòfida pigare torra, ca est una cosa chi m’apartenit. Depo nàrrere chi su disterru m’at agiuadu meda a nd’agatare is resones pro mi nde torrare a su Sardu: su de àere cumpresu chi mi mancaiat una cosa de importu mannu m’at fatu isvilupare un’amore chi, partende dae sa limba, immoe impratzat totu su chi pertocat sa Sardigna. Est istadu gràtzias a sa limba chi oe in die, mancari galu in su disterru, m’intendo Sardu a su chentu pro chentu.

Biografiedda.

Marco est nàschidu in Casteddu in su mese de làmpadas de su 1979. At frecuentadu su litzeu in Lanusè, e in su 1998 s’est disterradu a Pisa pro istudiare Ingennieria Informàtica. Pigada sa làurea, cumentzat a trabballare in s’Universidade, pigat su tìtulu de Dotore de Chirca e como bivit in Siena, trabballende comente Chircadore in s’Universidade. Sighit a istudiare e praticare sa limba sarda.

Advertisements
December 7, 2012

Sugetividade e ogetividade in sa pertzetzione de un’átera bariedade de su sardu

013-2

Sa prima nie de ocannu

Fatu a scientziadu, in sa discussione a pitzos de s’articulu de Biolchini apo sballiadu una cosa.

Apo tzitadu un’aneddotu: cussu de s’arrexonu cun su pastore orunesu.

Cando faxes unu sballiu de aici, nd’arribbat deretu un’áteru cun un’aneddotu contrariu.

E aici at fatu–a su mancu pro una parte–Francu Pilloni.

Ma s’opinione mia a subra de sa “intercomprensibilità” de is dialetos sardos non est sceti basada a pitzos de esperientzias personales.

Comente unu dotore, mancari espertu, non podet tenner una bisione generale de is sintomos de una maladía, proita ca in sa bida sua biet forsis calincuna dexina de casos, aici e totu Pilloni o deo non tenimus esperientzias personales bastantes pro poder faeddare de totu is casos possibbiles de interatzione linguistica intra de faeddantes de bariedades diferentes de su sardu.

Comente in sa meixina, su probblema bolet afrontadu in manera statistica, pro poder abbaidare a unu numeru mannu de possibilidades.

E deo custu dd’apo già fatu.

Pilloni cussu trabballu forsis ancora non dd’at bidu e ne-mancu Anna.

Torro a si proponner innoxe: Differenze lessicali

Bosi ammento ki custa chirca est basada a subra de unu “corpus” de 257.000 faeddos, pigados dae testos in sardu de medas bariedades e ki faeddaíant de donni ratza de argumentu. Testos in prosa, est craru.

A pustis amus fatu una seletzione randomizada de 400 faeddos e amus leadu is primos 200 (i)  ki non fint una repetizione in un’áteru dialetu de unu faeddu già sceberadu; (ii) ki s’agatat in su ditzionariu de Mariu Puddu.

Sigumente in una seletzione randomizada totu is faeddos tenent sa propriu possibbilidade de nd’essire, su campione de 200 faeddos est representativu de totu su corpus.

A pustis apo domandadu a gente de biddas diferentes cale fit sa forma de cussos 200 faeddos in su dialetu issoro.

Is dialetos cunfrontados in s’articulu sunt is de S. Giuanni Suergiu (acanta meda a su gresienti) e su de Orune.

Custos funt is dialetos sardos prus atesu s’unu de s’áteru de is ki apo studiadu deo, e non bi bolet meda a cumprender proita: S. Giuanni est in su Surcis–zona isolada meda fintzas a su ‘900–e Orune “est in logu de artura e bi podes biver solu a petza a fura”.

Duncas non b’at cosa de si spantare si deo cumprendo su sardu de cale-ki-siat logu.

Bastat a s’acostumare a sa pronuntzia diferente de faeddos ki sunt casi totus is proprios.

Si boles cumprender già cumprendes, mancari fatu-fatu depes preguntare ita bolet narrer unu tzertu faeddu.

Ma si non boles cumprender–o non ti boles faxer cumprender–cussu puru già faxet.

Ma immoe ischimus cales sunt is lacanas ogetivas de sa gana sugetiva de cumprender o no.

Totu s’áteru sunt sciollorios.