“Deo faeddo in sardu, ca in domo mia mi faeddaíant in italianu”

005

Interventu de Marcu Solinas

M’agradat su Sardu ca dd’intendo miu. Deo so unu de cussos Sardos chi, a dolu mannu, est istadu pesadu a “pane e Italianu”, in domo allegamus isceti in Italianu, e sa pròpiu cosa si diat pòdere nàrrere de cando so cun is amigos: de Sardu, feti carchi fràsia pro espressare cuntzetos de ispàssiu o de infadu. Cando mi nde so disterradu a Pisa pro andare a s’Universidade, apo cumentzadu a intèndere chi carchi cosa mi mancaiat. Apo connotu gente meda de onni parte de Itàlia, e medas allegaiant “in dialetto” cun is babbos issoro. Ma deo no, custa fortuna non dda tenia. E tando apo isvilupadu custa ispètzia de curiosidade pro totu su chi est sardu, e una de is primu cosas est istada pròpriu sa limba. Fatu fatu mi pregontaia comente si naraiat custu e cust’àteru in Sardu, comente fiat sa coniugatzione de custu verbu, e aici, a bellu a bellu, apo iscobertu totu unu mundu chi fintzas a tando fiat cosa casi angena. Cun s’agiudu de Internet, est istadu galu prus fàtzile agatare su chi mi bisongiaiat pro recuperare sa chi, in conca mia, depiat èssere sa primu limba mia. Duncas pro mene su de mi nde torrare a su Sardu, de ddu cumentzare a istudiare e posca a ddu allegare, est istadu unu seberu fatu cun cussèntzia, una conchista. Ma mescamente dda bivo comente una bìnchida noa: cando in domo ant cumpresu ite boliat nàrrere pro mene su Sardu, mama m’at contadu chi a piticheddu deo chircaia de allegare in Sardu, mancari issa e babbu semper m’ant faeddadu in Italianu. Su fatu istat chi a bortas deo, atzudu, naraia cosas che “lah ca ti pìcchiu”, unu bellu ammisturu de Sardu e Italianu in buca a unu pipiu de prus pagu de chimbe annos! Andende a iscola, custa tendèntzia dd’apo pèrdida. Custas sunt is resones pro chi m’agradat sa limba sarda: dd’intendo comente una cosa mia, chi a piticheddu m’ant postu in cunditzione de dda pònnere a una parte, in domo aici e comente in s’iscola, e chi deo mi dd’apo bòfida pigare torra, ca est una cosa chi m’apartenit. Depo nàrrere chi su disterru m’at agiuadu meda a nd’agatare is resones pro mi nde torrare a su Sardu: su de àere cumpresu chi mi mancaiat una cosa de importu mannu m’at fatu isvilupare un’amore chi, partende dae sa limba, immoe impratzat totu su chi pertocat sa Sardigna. Est istadu gràtzias a sa limba chi oe in die, mancari galu in su disterru, m’intendo Sardu a su chentu pro chentu.

Biografiedda.

Marco est nàschidu in Casteddu in su mese de làmpadas de su 1979. At frecuentadu su litzeu in Lanusè, e in su 1998 s’est disterradu a Pisa pro istudiare Ingennieria Informàtica. Pigada sa làurea, cumentzat a trabballare in s’Universidade, pigat su tìtulu de Dotore de Chirca e como bivit in Siena, trabballende comente Chircadore in s’Universidade. Sighit a istudiare e praticare sa limba sarda.

Advertisements

One Comment to ““Deo faeddo in sardu, ca in domo mia mi faeddaíant in italianu””

  1. Onore al soldato Solinas !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: