Sa limba: deretu individuale o deretu colletivu?

130-2

Si unu sardu intrat in un’ufitziu pubblicu e faeddat in sardu, tenet su deretu a ddi torrare sceda in sa limba sua.

Custu deretu est unu deretu colletivu de su populu sardu, non su deretu individuale de custu o cuddu individuu e est regonnotu dae sa lee 482/99 de su stadu italianu.

Ma si unu sardu faeddat in sardu in sa ruga cun gente disconnota o in una butega, ddu tenet o non ddu tenet custu deretu de ddi torrare sceda in sa limba sua?

Pongio in craru luegos ki deo non  iat a boller ki custa kistione siat una lee de su stadu a dda detzider.

Ma sa kistione bolet acrarada su propriu: si est berus ki donniunu tenet su deretu de faeddare in sa limba ki bolet–deo si bogio potzo torrare sceda in sardu a is Olandesos, ma mi leant pro macu!–est berus puru ki su deretu miu de mi torrare sceda in sardu est violadu in su momentu ki un’ateru Sardu mi torrat sceda in italianu.

Sa limba non est unu fenomenu individuale: pagu gente faeddat a sola e–tocat a ddu narrer–sa gente ki faeddat a sola non est ki siat semper giusta de conca.

Una persone faeddat pro comunicare: pro donare informatziones e pro esprimire s’identidade sua.

Si tue ddi torras sceda in un’átera limba, non ses mostrende respetu pro s’identidade sua e ses violende su deretu suo individuale, ma puru unu deretu colletivu de su populu sardu, stabilidu dae sa lee 482/99.

Est craru ki su deretu individuale de torrare sceda a una persone in sa limba ki boles intrat in cunflitu cun su deretu inviduale, ma colletivu puru, de unu ki ti faeddat in sardu.

Lassende a una parte is rexones ki ant portadu sa prus parte de is Sardos a nde tenner bergungia de faeddare in sa limba issoro cun gente disconnota, est craru ki custu conflitu est unu conflitu politicu, prus a prestu ki non psicologicu o curturale.

Unu conflitu intra de deretos cuntrastantes est unu conflitu politicu.

Fintzas a immoe is sardufaeddantes custu conflitu dd’ant perdidu e ddu sunt perdende.

Su deretu colletivu de su populu sardu de faeddare in sardu in donni logu e situatzione est perdende sa gherra contras a su deretu individuale de sceberare sa limba pro torrare sceda a unu interlocudore.

Sa cosa non depet spantare: s’ideologia liberista in trint’annos nd’at sciusciadu casi totu sa curtura e sa psicologia de s’apartenentzia e custu est sutzediu in totu su mundu otzidentale.

Sa sotziedade est “atomizada”:  is ki ant sighidu s’ideología de Margareth Thatcher (“Society does not exist!”) ant trionfadu in totu su mundu e in Sardinnia puru.

Is Sardos–ki nche sunt passados a suta de s’interpretatzione berlusconiana de su thatcherismu–ke populu casi non esistint prus e custu si biet in sa ruga: in sa ruga intendes casi sceti faeddende in italianu.

Callonizados dae generatziones dae su terrorismu linguisticu de sa scola, de is media, de totu su stadu italianu e dae su tzerakismu curturale de sa burghesia compradora, is Sardos sceberant sa limba ki si creent ki ddis donget prus vantagios individuales.

So deo contras a is áteros: custu est su mundu ki nos ant lassadu Thatcher e Berlusconi.

E tando si su faeddare in italianu donat a figios mios prus vantagios contras a is figios de is áteros, deo ddis faeddo in italianu.

Custu fit su rexonu de is mammas ki, incumentzende dae is annos Setanta, ant imparadu s’italianu a is figios, a su postu de su sardu.

Fit totu faula: su monolinguismu in italianu non portat a nisciunu logu e immoe ddu bidimus totus.

Ma s’ideologia fit cussa: “Non semus unu populu, ma unu muntone de individuos unu contras a s’áteru”.

E sa libbertade de mi torrare sceda in italianu cando deo ti faeddo in sardu est sa “libbertade” de esser donniunu pro contu suo, sa “libbertade” de non esser unu populu.

Bogio ponner custu puru in craru: deo so a favore de custa “libbertade”.

Su de ti intender parte de unu populu, su de intender ki, candu ses pro contu tuo, ses solu e poberu non poder esser una lee a ddu detzider.

Si t’intendes parte de su populu sardu, bene!

Sinuncas, passientzia!

Ma custu non cambiat nudda a su fatu ki custas sunt positziones politicas nimigas s’una de s’atera.

Non podes esser a favore de su deretu colletivu de su populu sardu de faeddare in sardu in donni logu e situatzione e, a su propriu momentu, a favore de su “deretu” individuale de non connoscher su sardu e de non ddu faeddare cun kie ti faeddat in sardu.

O ses a una parte o ses a s’atera.

Custu is indipendentistas “modernos” non dd’ant cumpresu: sunt figios de Thatcher e Berlusconi e pensant sceti a is deretos individuales.

Non est curpa issoro.

Sunt giovanos e tontos.

E ant a pagare–e caru!–su sballiu issoro.

E immoe is áteros: comente mai su movimentu linguisticu at semper “rivendicadu” su deretu colletivu de sa limba cun su stadu italianu e sa Regione sarda, ma mai cun sa sotziedade sarda?

Mi paret ki ancora non nos semus libberados dae sa mentalidade “minoritaria”, “rivendicativa”, “eroica”.

Semus egemones, ma solu dae su momentu ki ddu cumprendemus.

Semus “su populu sardu” contras a unu muntone di individuos donniunu pro contu suo.

E non tenimus prus nudda de perder.

Is áteros nos sunt portende a su nudda.

3 Comments to “Sa limba: deretu individuale o deretu colletivu?”

 1. Tui ndi fais una chistioni politica, e non isballias.
  Perou, prima di essiri politica, sa cosa est culturali, ma in su sensu prus semplici, in su sensu dei bonas maneras.
  Chi deu intru in domu tua, e tui non fumas, est bona educazioni chi non fumi mancu deu.
  Chi andu a Londra, emm’a depi chistionai s’inglesu, e non pretendi chi is inglesus mi cumprendat e marrespundant in sa lingua cosa mia.
  Sa lingua de chistionai est cussa de su logu aundi t’agatas.
  In Sardigna, aundi totus seus in domu nosta, nareusu che tengaus unu bilinguismu de fatu, quindi donniunu tenit su deretu de imperai sa lingua chi prus di praxit, ma depit accetai chi s’atru fetzat su propriu.
  Deu potzu intrai in banca o a su comunu e chistionai in sardu, potzu pretendi chi mi cumprendat ma non che mi arrespundant in sardu issus puru; issus circant de cumprendi a mei e deu circu de cumprendi a issus.
  Chi puru sa politica arribbessit a dezidiri unu bilinguismu perfetu, o a ponni su sardu cumenti prima lingua, non creu chi eus’a podi obbligai is atrus a s’arrespundi in italianu.

  • Candu naras ca nisciunus bolit custrintu a fueddai in sardu, beh, cussu est su chi nau deu puru. Ma unu chi–sendi chi su sardu ddu fueddat–m’arrespundit in italianu, est comenti e minimu maleducau, a su mancu sighendi s’arrexonu tuu.

 2. No est maleducau, in su sensu chi si narat; est educau mali de una sotziedadi e de una scola chi d’hat imparu a tenni bregungia, comenti naras tui.
  Su traballu cosa nosta, segundu mei, iat a depi essiri propriu cussu de torrai a educai nos sardus, i pipius prima de totu, a chistionai su sardu chen’e bregungia.
  Atera chistioni est cussa de is intelletualis indipendentistas; unu chi bolit essiri intelletuali indipendentista non podit, segundu mei, girai palas a sa chistioni de sa lingua e de s’identidadi sarda; de cali identidadi sarda bolis chistionai in italianu con aterus sardus? Si non imperas su sardu po chistionai cun sardus de s’identidadi sarda, candu penzas de du depi imperai?
  Cussu non est maleducau, est fora da conca, e non scit aundi potat is peis.
  Apu liggiu unas cantu cosas de i de ProgReS, e non ci ddas sas potzu calai.
  Ses sardu e creis in-d una Sardigna chi siat una cosa a pati de s’Italia? Cumenza de sa lingua!
  Ses sardu ma t’intendis italianu? Ciau, spassiadì e bona fotuna!
  Ses sardu, t’intendis italianu, perou sa Sardigna ti praxit, ti praxit su mari, ti praxint su proceddu e su licori de muta, ti praxit finzas a intendi barzellettas sporcas in sardu e ti faint arriri i cumedias sardas de pagu contu? perou non ti praxit is sardus, non ti praxit chi chistionit in publicu sa lingua cosa insoru, non ti praxit chi t’arregordint chi su stadu italianu est tanti cosas, ma puru s’urtimu de una teoria de strangius chi ant dominau sa Sardigna, e ca sa lingua Italiana non est sa nosta comenti non fiat nostu su spagnolu, ca nos eus sempri tentu una lingua nosta e is ateras si ddas anti imparadas po s’amarolla?
  Ses unu sardu de su dominigu? Atura atentu: chi custa no da intendis comenti domu tua, ses imbrutendi in domu allena; podis abarrai, ma de is chistionis cosa tua ndi feus pagu cosa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: