Il sardo a scuola?

013-2

Abeta pagu pagu…

Non bogio sminguare su passu ki ant fatu s’Assessore Milia e s’Uficiu pro sa Limba, ma custu est unu passu e unu passu sceti:

Immoe tocat puru a faxer partire una campannia de informatzione, pro faxer cumprender a is famillias ki tocat a sceberare su sardu.

Est berus ki sa chirca sotziulinguistica at mostradu ki prus de s’80% de is Sardos sunt a favore de sa limba in sa scola (impari a s’italianu e a s’inglesu), ma est berus puru ki is Sardos sunt passados totus dae sa scola italiana e sa scola italiana at semper fatu terrorismu psicologicu contras a su sardu.

Immoe tocat a informare is famillias de su bene ki faxet su bilinguismu a is pipios.

Tocat puru a faxer unu discursu craru a subra de sa relata intra de limba e identidade, mancari fintzas partende dae su libbru ki at leghidu Silvano Tagliagambe: Lingua, identità, empatia e coesione sociale: ultimi studi.

Tocat a faxer cumprender a is famillias cantu est importante a connoscher sa limba, sa storia e sa curtura de sa terra issoro, pro sa formatzione de un’identidade ekilibrada de is pipios.

Custu passu fatu dae s’Assessore est unu passu fundamentale–kentza de custu non si podet faxer nudda–ma non bastat.

Immoe tocat a faxer s’áteru passu puru e a informare a is Sardos.

Su perigulu ki sinuncas siat sa disinformatzione italiana a faxer sceberare is famillias est ancora tropu mannu.

Advertisements

2 Comments to “Il sardo a scuola?”

  1. Prus o mancu amus scritu sa matessi cosas in contu a sa limba sarda in iscola. http://nannifalconi.blogspot.it/2013/01/sisseberu-de-su-sardu-in-iscola.html
    Amus fatu che cuddos chi totu in una essint dae s’iscuru de una domo a carrera, sa lughe intzegante a punta de mesudie. Sa timòria chi non siat nen mancu unu incomintzu est manna e anneulat sa ditziosia chi nde depimus àere. A bìdere amus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: