Lingi-culus

400

Fintzas a unu certu puntu ddus potzu cumprendi puru.

Deu puru, ariseru, candu apu biu sa faci de su papa nou mi seu agatau sperendi chi fessit un’omini bonu.

Est su capu de prus de unu milliardu de personis e, mancai unu non bollat, custa cosa ti fait cosa.

Sa primu cosa chi apu fatu est a andai a m’informai ita naránt is giornalis de cust’omini disconnotu, ma a faci simpatica.

Su “Corriere della Serva”, tanti po non cambiai mai, narát ca dd’iant acusau de murigus in su tempus de sa ditadura argentina, ma narát puru ca fiat totu faulas.

Ah, mancu mali!

Insomma, chi ddu narant issus bolit nai ca est berus.

Ma non brullat ni-mancu La Repubblica: L’EDITORIALE RIVOLUZIONE A SAN PIETRO

Addiritura!

Ge non ses nudda!

 Sceti poita ca s’est postu su nomini de Franciscu I.
Comenti chi po totus cussu nomini podíat tenni su propriu sinnificau.
Non ddoi est nudda de fai: certa genti est nascia po lingi su culu de is potentis.
Comenti sa primu borta chi est bessiu Obama in USA.
Fiant totus sigurus chi su messias fiat furriau in custa terra.
Bella figura chi nci ant fatu.
Totus scadescius ca fiant chistionendi de su predidenti americanu e chi s’America est sa chi est.
Chini est custu papa nou?
e non est ni-mancu lichidu meda.
Duncas, po immoi tocat a castiai a su chi fait, a su postu de si nci ammollai bantendi-ddu poita ca est “a sa parti de is pobirus”.
Iat essi cosa stramba meda si non teníat ni-mancu una cosa de bonu.
Fintzas Hitler fiat vegetarianu.
A custu papa nou nci dd’at postu sa propriu genti scioberada de Woytila e de Ratzinger.
Issu puru est potziu pesai a logu gratzias a cussus duus papas antigus de conca e de ideas.
Forsis at a cambiai calincuna cosa.
Totu cussu machimini de su dinai e de su lussu, po ndi nai una.
Ma ni-mancu cussu est siguru.
Ah, e non seu ni-mancu s’unicu chi non est cumbinciu meda: Papa Francesco e l’autosuggestione collettiva

5 Comments to “Lingi-culus”

  1. Ischis ita ti naru?
    Cara mala e coru bonu!

  2. Chi, a lìngiri su culu, nd’apat medas, est prus che siguru. Est sinnali malu chi unu giornalistu ( seu narendu de Gennaro Carotenuto, ma tui dhi ponis infatu) scriat Francesco I°. Est sinnali de unu chi non s’infromat. Oburu andat a s’infromari feti anca dhu’ at lati e meli. Po issu, si cumprendit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: