Iscemu tátile

530

“In ispagnolu si narat “pantalla táctil”, in italianu “schermo tattile”, in sardu (cherende) “ischermu tàtile”. Pro ite sos giornalistas italianos ant impostu e sighint a impònnere “touch screen”? E pro ite nois ponimus in mente comente tzeracheddos?”

Ischermu tátile: duos faeddos italianos.

E proita iant esser megius de duos faeddos inglesos?

Tátile in sardu non bolet narrer nudda.

Ischermu est unu faeddu pigadu in prestitu dae s’italianu.

Proite nono dae s’inglesu?

Ah, Corraine s’inglesu non l’ischit!

4 Comments to “Iscemu tátile”

  1. Roberto, in antis de su 1879, annu de sa prima atestatzione, mancu in italianu s’agetivu “tàttile” cheriat nàrrere nudda (D.E.L.I.). Non podes duncas iscrìere chi in sardu tàtile non cheret nàrrere nudda; a partire dae sa prima atestatzione, annu 2013, tàtile tenet su sinnificadu chi tenet in totu sas àteras limbas neolatinas. Chi “ischermu” siat una paràula leada in prèstitu dae s’italianu, ite b’at de male. Si non leamus in prestitu paràulas dae limbas a curtzu a nois, dae ue devimus leare sos prèstitos? Su castillianu “pantalla” protzedit dae su catalanu “ventalla” o dae su frantzesu “ventaille” (Coromines).

    • No Giagu, non est gai. Cussu est su ki iat a boller Corraine: detzider issu su ki est giustu o sballiadu in sardu. Ma non b’est una manera giusta e una sballiada de pigare is imprestitos dae is áteras limbas. In una limba faxent a una manera e in un’átera limba faxent in un’átera, ma semper sa matessi cosa est: cuntzetu nou, nomine nou. Unu linguista castiat su ki sutzedit e narat: in custa limba sutzedit custu. Unu carabineri de sa limba narat a is áteros su ki est giustu e su ki est sballiadu. “Tátile” in sardu non bolet narrer nudda, e sa cosa non cambiat si Corraine proponet custu faeddu pro traduser “touch screen”. Totu su chi si podet narrer est: “Corraine at fatu custa proposta”. Ma ant esser is Sardos a detzider cale at esser su faeddu in sardu, non issu. E pro su ki percotat is faeddos leados in prestitu dae áteras limbas: proita dae s’italianu emmo e dae s’inglesu no? Kie dd’at nadu ki dae s’italianu est megius? Ma si est propriu s’italianu ki est ochinde su sardu! O dd’acabbamus ki Gavinu Ledda, ki traduset “nuragare” pro “abitare”. Deo naro “fentana” (cadalanu o spanniolu ki siat) e non “stampu in su muru pro faxer intrare sa luxe”. Cuntzetu nou faeddu nou e ddu detzidit sa gente cale nd’essit, non Corraine.

  2. Si fatzu biri unu touch screen a yayu seu siguru ca d’iat a narri unu “tocca-tocca” tamen chi unu “ischermu tátili”. Poita issu pensat in Sardu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: