Ita ratza de pessonagiu

180-2

Si intrades in custu giassu de Internet, http://limbasardacomuna.blogspot.nl/, agatades su trabballu ki est fende Corraine as subra de sa LSC.

Corraine est chirchende de furriare su limbagiu giuridicu-amministrativu de sa RAS in una spetzia de standard ki iat a deper baller pro totu su sardu.

Cosa bona, pro cadidade de Deus!

B’agatas unu muntone de esempros de italianismos ki bolent evitados e ateras cosas de aici.

Lassende stare fintzas is incoerentzias ki issu imperat in sa grafia, ca cussa est cosa pro gente ki nde cumprendet de fonología e già faxet semper a dda ponner a postu, ddoe at una cosa ki impedit a is propostas de Corraine de baller pro totu su sardu.

E non est cosa de pagu.

Cando in sardo esistint duas formas unu pagu diferentes dae unu dialetu a s’ateru, Corraine sceberat semper cussa cabesusesa, o megius, una forma cale-si-siat bastet chi non siat de cabu de jossu.

E cando s’agatant sinonimos, Corraine non pigat mai su faeddu de cabu de jossu.

Lastima manna, ca sinuncas custu hobby de Corraine fit fintzas potzidu serbire.

Tantu pro nosi cumprendere bosi fatzo bier calincunu esempru de comente Corraine trabballat, leados dae su giassu cosa sua.

Incumentzamus cun su faeddu ‘persone’: Finas a pàrrere de M.L.Wagner (DES), “pessone” est un’addatamentu de su toscanu antigu “persone” (singulare), cun s’aplicatzione de sa règula -RS- > –ss-..

Proita est ki Corraine at sceberadu sa forma “pessone”? In cabu de jossu agatamus “personi”, cun sa E finale ki si furriat in manera regulare e sincronica a I. Duncas sa forma de cabu de jossu est prus fidele a s’etimología de su faeddu e tando tocat a imperare persone, non pessone, ca sa delibera regionale de sa LSC narat ki tocat a

“e) tener conto dei fattori etimologici, rifacendosi, fondamentalmente alla comune matrice latina (es. la -finale della 3ª persona singolare e plurale dei verbi), escludendo i fenomeni che non siano comuni a tutte le varianti (es. raddoppiamento di r-iniziale con prostesi vocalica), per cui rosa e non arrosa;•

f) adottare una soluzione “piena”, più completa rispetto all’etimologia comune, per es.: ogru, àteru, lavra, ecc., semmai scrivendo ogu, atru, lara, larva nelle varietà locali; ”

Comente non si podet sceberare personi, ca sa I finale non rispetat s’etimología, non si podet sceberare nemancu pessone, ca s’assimilatzione de sa R a sa S ki sighit non rispetat s’etimología. Duncas sa forma giusta pro s’etimología e “escludendo i fenomeni che non siano comuni a tutte le varianti” est persone.

Innoxe tocat a cumprender si Corraine non est stadu bonu a agatare sa forma giusta o si at sceberadu sa forma cabesusesa sceti pro escludere cussa ki assimbigiat de prus a personi.

Ma custa a pregunta ddi podet torrare sceda sceti Corraine e totu e tando passamus a áteros esempros.

isse vs issu

” Dae su lat. ĭpse, ĭpsa, ĭpsum, in sardu derivant su pronùmene personale “isse, issa, issuissos, issas”.

Tocat a ammentare chi “isse” si podet impreare petzi pro inditare pessone, no animale nen cosa.”

Innoxe Corraine si depet esser cunfundidu unu pagu, ca fintzas issu già dd’ischit ki is nomines sardos benint dae s’acusativu latinu e s’acusativu de ipse est ipsum, ki in manera totu regulare donat issu in cabu de jossu. Tando isse bolet eliminadu dae su standard, “escludendo i fenomeni che non siano comuni a tutte le varianti”.

ògiu ghermanu NO ògiu de olia

In sardu si narat “ògiu ghermanu” pro s’ògiu tiradu dae s’olia, distintu dae su “ògiu de porcu“, tiradu dae su porcu.
Tando, pro s’ògiu tiradu dae s’olia NON si narat “ògiu de olia“.
Ite cheret nàrrere “ghermanu“? Belle de seguru, benit dae su latinu germānus in ue teniat tres valores:
1) carrale, pro frades e sorres chi tenent su matessi babbu e sa matessi mama, o a su nessi su matessi babbu.
2) aguale, totunu, assimigiante.
3) beru, secherru.
Duncas, “ògiu ghermanu” diat chèrrere inditare s’ògiu beru distintu dae s’ògiu pòrchinu.

E PROITA?

puale NON sèchiu

A sa paràula italiana “secchio”, currispondent in sardu paràulas comente puale o poale (dae su cat. poal), sìcia (dae ita. secchia) e àteras.
“sèchiu” o “sèchio” sunt italianismos reghentes.
E PROITA sicia NO?

bote NON baràtulu, latina

Duncas, est giustu: unu bote de cunserva, unu bote de birra, unu bote de tinta.
In càmbiu, baràtulu, latina sunt italianismos.

E PROITA botu NO?

“isteddu” NO “istella”

Istella est un’italianismu iscaradu chi non tenet perunu sentidu in sardu, ca tenimus giai isteddu: in chelu sunt lughende sos isteddos.

Stella est sardu cantu s’italianismu lege, ki Corraine at sceberadu a su postu de lei, cabu de jossu.

“fundu” NON “pianta”

No andat bene “pianta” pro sa paràula italiana “pianta“, vegetale.
In sardu est “fundu“. Podet inditare un’àrbore, es.: “in sa corte nostra b’at duos fundos de pira” non “…duas piantas…“, o finas unu fundigheddu, es.: “unu fundu de càule“, “unu fundu de afàbiga“.
Su faeddu “pranta” (e pianta in sas variedades in ue sa -L- de su grupu cunsonànticu latinu -PL- si vocalizat) si ponet pro inditare, prus chi no àteru, sa parte de fundu de sa manu e de su pee: pranta de sa manu o pranta de su pee.
E PROITA mata NO?

“pìscamu” NON “vescovo”

E PROITA obispu NO?

“giòvia” NON “giòbia” o “gioja”

Sa paràula “giòvia” est derivada dae lat. IOVIA, ma cun sa -v- intervocàlica mantesa. Mancari chi “diat” èssere regulare sa ruta de sa -V- latina originària, (in sas variedades in ue custu càpitat in manera regulare) cun su resurtadu gioja (chi, paris cun giògia, est caraterìsticu de medas biddas de su sardu setentrionale: Otieri, Òschiri, etc.)  in su territòriu linguìsticu chi Wagner mutit log. e camp. Comente dae NOVU, NIVE, OVU  tenimus nou, nie/nii, ou.
Duncas est est giustu a iscrìere giòvia, sena ruta de sa -V- intervocàlica, comente resurtat finas in Wagner/DES in sa boghe “yovia”, pro sas variedades setentrionales e meridonales. Ma NON s’iscriet cun sa -b-, “giòbia”.
Custu sceberu andat contras a totu s’áteru detzididu dae sa cummissione: sa V latina est semper B in sardu.
Ma non at esser ca giobia  est unu faeddu de cabu de jossu?

“inche, inte” NON “dae”

Es.: “traballat inche, inte nois” NON “traballat dae nois” = lavora da noi

E PROITA aché NO?

“sièntzia” NON “scèntzia, iscèntzia, iscièntzia”

“sièntzia”, finas in sa forma locale “siènsia”, est un’ispagnolismu non reghente, dae “ciencia” (chi benit dae su lat. scientĭa). Duncas, finas “sientìficu”, es. “Litzeu sientìficu“.

Custa etimología Corraine si dd’at imbentada ad hoc. sientzia benit dae sa “depalatalizatzione” de sa fricativa palatale, comente gente > zente (Lat. scientia, ae f (sciens))
TORRA SA MATESSI PREGUNTA: MA APOSTA DDU FAXET ?

cugùmene” NON “cetrioli”

“su cugùmene” non “su cetrioli, su cetriolo”
E PROITA cugumbiu NO?

“màrmaru” NON “marmu”

E PROITA marmure NO?

“belle” NON “quasi, guasi”

S’av. ITA “quasi”, in SRD est:
– “belle”, es. Nch’est belle mesudie; bi nd’at belle deghe. In sa pronùntzia, “belle” afortit Sa cuns. chi sighit.
– “agiomai”, sighidu dae verbu in forma de indicativu, in su sentidu de “èssere a puntu de”, es. “agiomai ruiat a terra”

E PROITA casi NO?

SRD “solu” e “petzi”

S’italianu “solo” podet èssere agetivu o avèrbiu. In sardu, a su primu currispondet “solu”, es. è una persona sola, est una pessone sola; a su segundu, currispondet “petzi” postu in antis de su verbu o “ebbia”, postu a pustis, es. c’era solo lui, b’aiat petzi issu / b’aiat issu ebbia.
E PROITA sceti NO?

pessighire” NON “perseguitare”

CUSTA EST SA PROPRIU COSA DE pessone.

“l’ant bidu colende” NO “l’ant bidu colare”

Sa frase ITA “lo hanno visto passare”
in SRD est “l’ant bidu colende” NO “l’ant bidu colare”.

E PROITA passende NO?

ITA “incontro” > SRD “addòviu”

EI: addoviare, addòviu, addòvios

NONO: atopu, azoviu, agioviu, etc. chi sunt variantes

Resone: est prus a curtzu a s’et. lat. OBVIARE.

MABBAI! SERBIT SCETI A NON IMPERAI  atobiu!

“famìlia” NON “famìglia, famìllia”

EI: “famìlia
NONO: “famìglia, famìllia
Resone: benit dae s’isp. familia.
In documentos sardos antigos, dae su lat. FAMILIA, tenimus famìgia,famiia, ma oramai non sunt populares.
MA SA PRONUNTZIA EST SEMPER famillia O famiglia, FRACU IN UNA PARIGA DE LOGOS.
SERBIT SCETI A NDE BOGARE SA FORMA DE CABU DE JOSSU.

Sardigna NON Sardinna/Sardìnnia/Sardinnya/Sardinia

De reghente, sa Regione Autònoma de Sardigna at ufitzializadu su nùmene SARDIGNA pro s’ìsula nostra. Duncas diat tocare chi totus adotemus custu nùmene.
In Lsc est istadu preferidu su toscanismu antigu “Sardigna”, su prus connotu in Sardigna. Sardinna e Sardìnnia sunt addatamentos de Sardigna e non benint deretos dae su latinu. No andant bene mancu grafias comente Sardinnya, Sardinia, etc.
S’ùnicu resurtadu diretu dae su lat. SARDINIA est su fonnesu Sardìngia. Su fatu chi custu faeddu bi siat petzi in Fonne (e in carchi àtera bidda che a Àrthana) at cumbintu sos espertos a isseberare su prus populare SARDIGNA in Lsc.

CUSTU ESEMPRU DD’APU POSTU PRO SU FAEDDU númene.

In lat. nōmen, inis n

Faeddu neutru, duncas s’acusativu tenet sa propriu forma de su nominativu nomen.

In cabu de jossu su faeddu est nomini, forsis derivadu dae unu *nominem, generalizende s’acusativu maschile.

Sa U de númene benit dae sa coarticulatzione de sa vocale cun sa M ki sighit. Duncas est una cosa noa e bolet bogada.

Torra bidimus ki Corraine, cando deper sceberare intro de una forma “sballiada”, ma cabesusesa e una forma de cabu de jossu, sceberat sa forma “sballiada”.

Si andades a su giassu de Corraine, chirchende-chirchende, già nd’agatades áteros de esempros.

Advertisements

10 Comments to “Ita ratza de pessonagiu”

 1. Eh! faccio un po’ (meda) come mi pare. e duncas su biadu de Wagner chi ponet Atopare+Oviare = Atobiare nci fuliaus totu a s’àliga cun Addobbiare (cun sa dòpia dd chi si leget comente cacuminale) e ndi ponimu unu feti pro fàere sa limba prus pòbera…e agabbare eja e acabare nono? Ah acabar no est etimologia, e ARRANGADA e no Arengada (pro “le aringhe”?) no etimo no difusione ma m’agradat ca est prus nugoresa. Boh! Un linguista un perchè!!!

 2. Salude Robè, de acòrdiu cun tue in totus, francu una cosa: botu comente ddu pronùntzias? Deu cun sa ‘o’ aberta. Si non mi so faddende, est comente faeddos che billetu, bonetu, sonetu, coetu, chi tenint totu una forma cun -e finale in cabu de susu. E s’abertura de sa tònica mi narat chi sa forma sutastante siat cussa cun -e.
  Un’àtera pinnica a pitzu de su chi narat Diegu: dae OBVIARE mi resurtat chi benit abojare, chi est diferente dae addoviare. Custu iat a deper bènnere dae s’ispanniolu “topar”. Duncas “atòbiu” est fintzas prus acanta a s’etimologia chi non “addòviu”.
  Saludos

 3. De sa paràula ” calarighe=biancospino” si male non m’ammento bi nd’at prus de binti bariantes o pronùntzias diversas, cale at det àere isseberadu? e Tiligherta=lucertola?.
  Sa chistione est chi cuddu “osservatorio de sa limba” chi deviat sighire su trabagliu (trabàlliu, non traballu , deo penso) de sa LSC, no at funtzionadu mai. A onni modu deo pro addoviare, LSC o nono, iscrio ” abbojare”.

 4. Accattau ti ndi ses de chini traballat po pratziri is sardus. Ci nd’est boffiu de tempus….

 5. Roberto, iscusami pro su necropost (posca ti lu linko in s’articulu prus novu puru), ma non apo cumpresu bene s’arresonu a subra de “Sardigna”.

  Corraine narat chi est istadu isseberadu su toscanismu “Sardigna” dae sa Cummissione pro ite ca est su prus connotu chi s’agatat. Ma “Sardigna”, in toscanu/italianu, a mie m’arresurtat chi cheret narrere “Luogo dove si depositano rifiuti di macellazione”. E custu non b’intrat nudha cun su chi cheret narrere su nùmene de s’isula nostra (deo iscrìo “Sardinna” o “Sardinya”, cun sa “ny” cadelana, mancari chi est isballiadu; peroe non isco galu impreare sa LSC).. O nono? Non diamus leare su nùmene derivadu deretu dae su Latinu? Non apo cumpresu bene s’esempru de “nùmene” ch’as fatu tue pro ispricare custa cosa. Sa paragula giusta, cale est? “Sardinia” o “Sardinnia”, comente l’iscries tue?

 6. Caro Marcu, su fueddu giustu iat a èssiri Sardingia (liggiu a s’italiana) e mi parit chi in calincuna bidda dd’umperant ancora. Sardigna est bessiu de unu ammesturamentu de sardu, spagnolu e italianu, ma ormai è la forma dominante.
  De su problema de sa toponomastica no ddis importat nudda a nemus. E sa Regioni tenit innoi cumpetenzia “primaria” e podit furriai is toponimus in sardu comenti bolit. Intamis teneus ancora Las Plassas, San Leonardo de Siete Fuentes, Escalaplano, Iglesias, Pula, Sanluri, Elmas, Monserrato, Oristano, Macomèr, Olmedo, Alghero, Castelsardo, Florinas, Collinas ecc. ecc.. E non gliene frega niente neanche agli operatori della lingua. I nomi dei nostri luoghi sono invece cosa importantissima, perchè e vero che molti toponimi sono “opachi”, ma moltissimi sono espressi in sardo o comunque con una forma sarda e i nostri ragazzi chissà cosa pensano quando vedono sulla cartina della Sardegna “Salto di Quirra”!!!! Che è la quintessenza del casino toponomastico. Penseranno che in questo posto si fa il bungee jumping. La parola “salto” in italiano è desueta e letteraria, in sardo invece è vivissima (su sartu). Quirra poi….. un toponimo sardo, scritto in una variante non del luogo, in grafia spagnola e pronunziato all’italiana:. unu bellu casinu. Da “cirra”, parola che ha un preciso significato in sardo, si arriva a Quirra.
  Cominciamo a pensare che se si perde la conoscenza dei luoghi e del territorio coi suoi nomi veri, si perde il possesso della nostra terra, che non è più patria, terra dei nostri padri e nonni. Vediamo di ricominciare da lì. Che non è poco, e quel poco che si fa, lo si fa senza un vero studio storico e linguistico della parola.
  Santu ‘engiu…..San Gavino: che ci fa l’apostrofo? E Casteddu? Cagliari dove è finito? Sarà scritto all’italiana ma il nome è più sardo che più sardo non si può. Però a “pensare” Casteddu de Callari(s) o Casteddu de Cagliari troppa fatica po su ciorbeddu. Continuo? Bruccei per Burcei, Mara per Maracalagonis (ci sarà pure una ragione storica per quel “Calagonis” o no? I toponimi non possono essere solo la pronuncia locale, devono avere ale spalle storia, linguistica e sociolinguistica.
  Ma sono parole al vento, ahimè.

 7. Soe de acòrdiu cun robur.q@libero.it , sa chistione de sos nùmenes de logos est de meda importu, sa beridade est chi sos politicos ei sos espertos de limba sarda si nde frigan de cussos problemas…Una politica limbistica depet tennere .respetu pro totas sas bariedades de su sardu, non si depet fagher perunu ratzismu …..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: