Contras a s’ecofobia, sa timoria de is Europeos studiados pro sa cosa issoro

768

Thierry Baudet est giurista e storicu e trabballat ke post-doc in s’Universidade de Tilburg. Cust’articulu est unu suntu de su libbru cosa sua Oikofobie. Angst voor het eigen e est essidu in su NRC de sabudu 8 de cabudanni, 2013.

Fatzile ki fusté legat custu giornale in domo sua. Pro narrer, setzidu in sa mesa de coxina. O in sa proltrona in s’angulu acanta, de sa fentana. Bufendi-si unu café o una tassa de binu. Mancari fusté bivat a solu o cun calincunu áteru, in una domo de studentes o in una famillia manna o pitica: ischimus totus su chi bolet narrer a s’intender in domo. Epuru casi non faxet a definire custu sentidu. Dipendet de sa mesa de coxina? O de cussa cadira?

Podimus provare a faxer una lista de donnia ratza de carateristicas, maar a sa fine nd’essit ki non semus renessidos a lomper a s’essentzia. S’esperientzia de s’intender in domo non faxet a dda descrier cun una lista de cosas cuncretas.

“In domo” est unu sentidu, unu ritmu, unu “totu“ organicu e est semper in evolutzione. Non est mai staticu.

Ma in su matessi momentu est fintzas tropu fatzile a ddu trumbullare in manera funguda.

Pro esempru, candu calincunu ti nch’intrat in domo pro furare. Is vitimas de una fura in domo abarrant a bortas annos cun su trauma de sa domo “violada”. Unu sentidu simile de “estraniamento” podet nascher cando fusté tenet ospites e custos ospite, totu-in-una, si faxent meres de domo de fusté e ddu custringhent a biver a sa moda issoro, a sighire su ki bolent issos. E a fusté ddi strobbant sa bida. E tando fusté non s’intendet prus in domo.

Cando essit de domo, fusté si nd’acatat ki totu est cambiadu in manera radicale. Calincunu at stantargiadu palatzios artos e anonimos totu a inghiriu de fusté, minetosos a imbirde, atzargiu e tzimentu.

Progetos artisticos ki non si cumprendent pesados a malaogia in sa pratzixedda a innanti de domo.

Cando furriat a domo dae custu giru spramosu, fusté bidet ki, in custu pagu de tempus, su banniu e sa scala nde ddos ant sciusciados e a su postu ant fraigadu cosas ki fusté non at domandadu mai e ki mai iat a sceberare. E in prus si nd’acatat ki non tenet prus nudda de narrer a subra de su ki at a papare po cena; de comente si depet cumportare cun is bixinos; de su ki nde faxent de su dinari suo.

Is ospites si nd’ant leadu una parte de sa domo. Su bixinadu est totu un’átera cosa e fintzas sa mobilia de domo est cambiada meda. Fusté non cumandat prus in domo sua e non tenet ne-mancu prus nudda de narrer a pitzos de su dinari cosa sua. Ddu comprendent totus ki totu custos cambiamentos fatos impari dd’iant a rovinare sa bida. Su sentidu de esser  “in domo tua” est mortu.

Ant fatu un’atentadu fundamentale a s’esistentzia de fusté e unu ki dda cambiat pro semper.

Ma cussu ki at fatu s’atentadu narat sceti: “Done-mi una definitzione de ita est custu “in domo”! De ita est faeddende fusté?”. Unu de is ospites si ponet in mesu a sa discussione.

Narat ki at fatu una chirca a pitzos de s’identidade de fusté e, cun s’agiudu de espertos sabios e gentiles, at scobertu ki cust’identidade non esistit. Non b’at diferentzia intro de fusté e custos ospites. Cussa “domo”  non esistit. Is obbietziones de fusté fiant sceti nostalgía populistica. Fusté fiat ascurtende a sa bentre.

(sighit)

https://bolognesu.wordpress.com/2013/09/15/contras-a-secofobia-sa-timoria-de-is-europeos-studiados-pro-sa-cosa-issoro-2/

2 Comments to “Contras a s’ecofobia, sa timoria de is Europeos studiados pro sa cosa issoro”

  1. “imbirde” ite cheret narrere? iscusami si esso fora de su tema..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: