Pistende abba: sa I prostetica

070

Cando Cristianu Betzu narat ki un’otzieresu depet rinuntziare a meda cosa imperende sa LSC narat sceti una beridade manna.

Custu paret ki in zona mia non dd’apant cumpresu bene.

Is ki faeddant de “logudoresu”, pensende a sa LSC o sunt in malafide o su logudoresu non ddu connoschent.

Logudoresu fiat su de mamma mia, acanta meda a su de Otzieri e prenu de sonos “esoticos”, tipu sa L surda, sonu ki s’agatat in pagas limbas (Gallesu, limbas maya).

Ma sa kistione non est cussa: sa kistione est ki, si est berus ki totus depimus pagare unu pretziu pro tenner una grafía comuna, su pretziu depet esser su prus basciu possibbile

Una de is cosas ki tocat a evitare de faxer pagare sunt cussos fenomenos ki  sunt presentes sceti in tzertos dialetos, ma in custos dialetos sunt prevedibbiles in totu.

Comente si biet si unu fenomenu est prevedibbile?

Leas unu faeddu dae s’italianu e ddu pronuntzias in cussu dialettu.

Si su faeddu cambiat, bolet narrer ki in cussu dialetu b’at una regula sincronica (ativa) connota dae is faeddantes, ki non depent imparare nudda pro dda poder aplicare.

Aici bidimus ki si pigamus su faeddu “badante” dae s’italianu, custu si furriat automaticamente a “badanti” in su sardu miu.

Mi serbit a cosa, tandu, a scrier “badanti”?

A nudda.

E in prus, cando deo scrio su faeddu miu “meloni” –o meronni ki siat–depo ponner duos atzentos pro inditare ki sa E e sa O sunt abertas: mÈlÒni.

Si scrio “melone”, cun cussa E ki si furriat automaticamente a I, non tengio bisongiu de inditare cun is atzentos ki sa “metafonesi” non si aplicat.

In custa manera arribbo a una forma unitaria ki est puru unu vantagiu pro kie faeddat su sardu de cabu de jossu.

Su propriu balet pro is infinidos de is verbos e pro is partitzipios passados.

Si leo unu faeddu nou dae s’italianu e ddu pronuntzio a manera mia su resurtadu est “scannerizai” e “scannerizau”.

Non depo imparare nudda.

Ma sa propriu cosa balet pro sa I prostetica de cabu de susu: dda ponnes semper in is faeddos leados in prestitu dae átera limbas, automaticamente: iscannerizare, iscannerizadu.

E tando, si non serbit a dda scrier e custa scritura partzit is Sardos, bolet bogada, comente sa A de “arrosa”.

Su fatu ki si pongat una I afatu de s’articulu “is” innantis de faeddos ke “scala” “scova”, ecc. non nc’intrat nudda.

Cussa I est paragogica e si ponnet puru innanti de faeddos ke “scimpru”, “tzugu” ecc.

Insomma est su propriu fenomenu ki s’agatat cun áters cunsonantes finales: es. arribbat cussu –> arribba ccussu, ma es. arribbat sceti cussu –> arribbaD[a] sceti Gussu.

Innantis de una vocale curtza sa cunsonante finale sparesset, ma innantis de una cunsonante longa si pronuntziat lenida e sighida dae sa paragogia.

E tando is bacas –> i Bacas, o i bbacas, ma is[i] scalas, is[i] tzugus, is[i] scimprus.

Duncas in cabu de jossu non est una I prostetica, ma una I paragogica ki si ponet sceti in tzertos cuntestos.

Si ddu bolides cumprender, su libbru miu “The phonology of Campidanian Sardinia” ddu bendent.

E a faeddare de sa storia de sa I prostetica a is faeddantes de oe non ddis serbit a nudda.

Is faeddantes ischint comente faeddant e cussu ddis bastat.

E custu ddu naraíat già De Saussure in su 1916.

Semper firmos a Wagner, annó?

P.S. Diegu Corraine at cummentadu in su profilu de Cristianu Betzu: “Craru e tundu”, pro sa critica sua a is emendamentos mios.

Unu de custos emendamentos bolet torrare a una solutzione ki issu iat propostu in sa LSU: “ponner” a su postu de “pónnere” ecc.

Custu bolet narrer ki deo tengio tortu fintzas cando ddi do resone!

Arratza de grandu omine!

Advertisements

13 Comments to “Pistende abba: sa I prostetica”

 1. Non per metterti i puntini sulle ì, ma si dice “arriba sceti gussu” e non arribada sceti gussu”: di fronte a consonante le “t” finali nei verbi dileguano, sempre. A meno che non ci sia una pausa nel discorso.
  In quanto alla prostata, pardon, alle vocali prostetiche o paragogiche che siano, la soluzione per me più ragionevole è eliminarle dallo scritto, e utilizzarle solo in fonetica sintattica: sa rosa, is/sas (ar)rosas; sa scala is/sas (i)scalas; nel Barigadu logudorese usano la prostetica davanti a R, in alcuni paesi di mesania meridionale usano la prostetica davanti a S+cons. Mi sembra una soluzione equilibrata e razionale e che accontenta e scontenta un po’ tutti in egual modo.

  • Castia innoi ammostras totu s’arrogantzia tua: deu apu intervistau una dexina de becius de Sestu chi giai-giai s’italianu non ddu fueddant e apu arregistrau 14 oras de contus contaus de issus. A pustis apu passau mesis traescriendi su chi ant nau. E tui benis a mi nai ca non sciu de ita seu fueddendi e ca tui ndi scis de prus? Ma fai-ti acapiai!

 2. Giustu po si ddu nai apu arregistrau in Mòguru, Seddori, Samassi e in àteras biddas fueddus che a “Isus-scimprus, isus-sposus” , Cristianu Becciu s’est faddinu torra, non connoscit meda totu is variantis sardas…

 3. Difatis “badante” est italianu e ddu furriaus -finas scriendi- “badanti” in sardu (nostu) e càstia sa percetzioni: “badante scritu in cabasusesu parrit italianu!”
  Po su fueddu “meloni” non nci at abisòngiu de fai crei ca serbint acentus: non serbit unu benimèritu a nudda! Funt de debadas!
  Scriendi “meloni” innui chistionant a carighedda, arraspendi o àteru nci dda faint a dd’assentai a sa pronùntzia insoru (torru a nai: pensa a su sangunau Meloni, a s’italiana naras aici ma fadiddu nai a unu chi est chistionendi in sardu!)
  Scriendi “melone” (e ti consillu de andai a ascurtai!) lìgint aici comenti est, comenti chi ddu lìgiant a s’italiana, e no arrennescint, po nai, a fai sa nasalizatzioni o a arraspai! Duncas non si nci agatant in custa forma de scriidura!

 4. Olly:
  su sangunau Maxia (ma puru Pusceddu) non ti ‘onat arrexioni e nemmancu is sangunaus chi tenint sa tz (tipu Atzori), custus non funt pronunciaus a s’italiana.

 5. Scusamì Spaccatroddiu,
  ma non seu cumprendendi-tì, ita tiàulu nci intrant is esemprus chi ses fadendi cun sa chistioni chi apu postu deu?

 6. Non t’orriolis, est feti una cunsiderazioni pitticheddedda chi m’est bennia a menti candu appu liggiu “torru a nai: pensa a su sangunau Meloni, a s’italiana naras aici ma fadiddu nai a unu chi est chistionendi in sardu!”.
  Fui circhendu e ti screditai custa affermazioni.
  Non intru in meritu a s’atteru chi ses narendu.

 7. Scusamì appu fattu mali sa citazioni:

  “Scriendi “meloni” innui chistionant a carighedda, arraspendi o àteru nci dda faint a dd’assentai a sa pronùntzia insoru (torru a nai: pensa a su sangunau Meloni, a s’italiana naras aici ma fadiddu nai a unu chi est chistionendi in sardu!)
  Scriendi “melone” (e ti consillu de andai a ascurtai!) lìgint aici comenti est, comenti chi ddu lìgiant a s’italiana”

  Da cantu appu cumprendiu ses faendu una comparazioni (podit essi puru chi no appu cumprendiu nudda): portas a esempiu sa pronuntzia de is sangunaus (e.g. Meloni) chi alleghendu in italianu funt pronunziaus a s’italiana a differentzia de candu unu allegat in sardu).
  Custa cosa a mei non mi torrabat.

  Da podis liggi puru in un’attera manera:
  ti soi narendu chi pighendu peràulas sardas comenti Mascia, Pusceddu etc.. su sardu, puru candu est alleghendu in italianu non ci penzat duas bortas a da pronuntziai non-commenti-si-liggint.
  Tandu abui est su problema? Non penzas chi du podeus fai puru po atteras peràulas?

 8. Torrendumì a liggi su commentu tuu finalmenti appu cumprendiu!
  Lassa perdi su de pitzu.
  Passiensia nci ‘olit 🙂

 9. Arroganti deu? Mischinu de mei !! Gesù Cristu tengiat piedadi !!!
  Nau custu, “arribada cussu” no si narat ! As a pòdiri intendi “Arribada…..cussu”, con una breve pausa, Si bit ca su beccixeddu chi as interrogau teniat s’asma 🙂

 10. Mi parridi ca in sardu “no si narat”, “si narat”, “as a pòdiri intendi”, ballidi finzas anca ballid’e tottu.
  In sa carreba mia naraus “arriba cussu” o “arribad’issu”.
  Po ammostai una cosa in bidda naraus “là”, in sa bidda de laccana nanta “allà”, in sa chi est prus innantis nanta “àlla”.
  Bai cicaddi babbu a “Deus”.

 11. Su chi femmu narendi Marco: si scriit arribat cussu ma si narat ” ariba cussu” poita avattu doi at una consonanti, e arribat issu si narat “arribad-issu” poita avattu ddoi at sa boxali (così si dirà, boh). Ddoi funt duas eccetzionis: is partixeddas “a” e “e”, ca funzionant cumenti chi fessint consonantis, bai a sciri poita, fortzis poita fiant in antigu “ad” e “et”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: