Pistende abba: sa kistione de “kistione”

145-2

In sa prima proposta de grafía unitatia ki apo fatu–sa megius–apo aguantadu sa manera latina de scrier sa velare innantis de is vocales frontales.

Tando “celu”, “cibudda” ecc., pronuntziadas cun sa palatale in zona mia e cun sa velare in cabu de susu: `[tSelu vs. kelu].

Ma sa cummissione  ki at aprovadu su corrainesu–o LSU ki siat–at giudicadu is Sardos de cabu de susu tropu pagu intelligentes pro cumprender ki depiant sighire a faeddare comente ant semper fatu. E tando ant leadu sa grafía italiana (CH) pro scrier “chelu”, “chena” ecc.

Ca sa pronuntzia depíat esser cussa giusta, una e nei secoli fedele, cussa ki praxíat a Santu Max, sa pronuntzia “virile” de is Sardos de ratza pura.

Wagner fiat ratzista ke a medas Sardos de oe-in-di.

A dolu mannu de Corraine, sa LSU dd’amus aurtida, ma s´idea ratzista–orientalista–ki ddoe fessit una pronuntzia giusta de su faeddu ¨chelu¨, e una sballiada, est abarrada in sa LSC.

Non nosi nde depimus scarescer ki sa LSC est stada progetada pro dda pronuntziare a una manera ebbía.

E tando “chelu”, cosa de pronuntziare a s´italiana ([kelu]), ca “is Sardos sunt tropu tontos pro imparare a pronuntziare unu faeddu in manera diferente de cumente ant imparadu dae sa maistra.”

Eja, dd´ant nadu in manera unu pagu diferente (“i Sardi sono stati alfabetizzati in italiano”), ma su cuntzetu est cussu: is Sardos non sunt male pagados…sunt tontos!

Deo non creo ki is Sardos siant prus tontos de is Americanos o fintzas de is Italianos e duncas propongio de lassare sa grafia ratzista “chelu” (duas bortas ratzista), ca tantu is Sardos de cabu de jossu funt bonos a sighire a faeddare comente ant semper fatu.

Duncas deo scrio ¨chelu·  e “anghelu·  ma sigo a narrer [tSelu] e [and3elu], comente apo semper fatu.

Ma ddue at un probblema: bi sunt in sardu–totu su sardu–cunsonante velares innantis de is vocales frontales, cun una storia diferente dae sa de “chelu”: faeddos ke “kistione” o “guetare”.

Si ddos scriimus a s’italiana (chistione, ghetare) comente fatzo deo, sardu de ratza burda, a ischire ki non depo pronuntziare a sa sarda ma a s’italiana?

Mi depo imparare custos faeddos puru a memoria, a su costadu de cussos ki già non torrant (abba, ogiu)?

Cando bastant duas cositeddas noas pro ponner a totus de acordiu?

Betzu refudat custas solutziones nende ki aumentant su tantu de is grafemas.

Ma tandu ponimus “quistione” a su postu de “kistione”, ca custa grafía siguit s’ etimología.

Ma issu non bolet ne-mancu custa, mancari pro refudare sa solutzione corraniana de scrier “ponner”  a su “postu de ” pònner” nerit ki sa prima forma est prus etimologica.

Insomma, Betzu sartat de un´argumentu a s’ ateru pro nanner ki sa LSC non bolet tocada, ma sartat puru, impari a Corraine, de un`argumentu a s’áteru pro faer intrare in sa LSC formas cabesusesas ki non siguint is criterios de sa cummissione ki at impostadu sa LSC.

Ma custu est s’ argumentu de su post ki siguit.

 

Advertisements

6 Comments to “Pistende abba: sa kistione de “kistione””

 1. Is sardu no funt tontus, Caru Robertastru, funt inniorantis: prus de su 50% no tenint ca sa licentzia elementare: ddis toccat a fai una neoalfabetizzazione in Bolognescu. Costat meda e si-cumenti is prus funt genti chi tenint una certa edadi, as a biri chi ant a abarrai setzius in domu a castiai sa televisioni e is cursus tuus nci ddus mandant a si fai benedixi.

 2. S’abarrat pagu a nai ca unu est tontu poita dd’ant alfabetizau in italianu!
  Custu no est tontimi cussa est realidadi scheta scheta!
  E sigumenti nosu (tontus o non tontus!) seus avesus a scriiri in italianu e
  innoi ghetu sa pedra:
  provau at, Professori, a sperimentai sa proposta de calincunu de manigiai una spècia de C cun una coitedda, de manera chi unu ligiat “chelu” e s’àteru “celu”, aici no abarraus acapiaus de custu ch- ce- chi s’ant imparau a ligi a cudda manera?

 3. Su cannonicu Raimondu Porru hiat giai propostu, in su dizionariu suu, sa grafia /qû:/ cun s’accentu circonflessu a suba de sa /u/ po torrai su sonnu /k/ e manteniri sa forma etimologica. Dd’hat propostu po unus cantu fueddus sceti,tipu: qûistionai, qûescia, e calincun’ateru. No s’inc’est mollau a dda sterriri, custa proposta,, a totus is fueddus chi
  teniant cussu digramma in latinu comenti a is pronominis /qûi, qûe, qûa, qûini/. Aciungiu ca no bolit narai ca su sonu /ki/ depit essiri torrau sempiri cun custu digramma. Podeus scriiri “qûistionai” ma sighendi s’etimologia, scriiri puru “machina”.

 4. Su fattu stat ca is cartas antigas o is primus condaxis hant sempiri scerau sa /k/, e no comenti happu ligiu /ch/ o /qu/ scarescendisì da narai ca medas de custus documentus funt stetius torraus a scriiri in su XIV seculu, de mongius italianus o de scriba ispaniolu. Su sceberu sardu fut sa /k/.

 5. Scuaimì, bolia aciungiri ca, comenti in donnia logu, ddui funt stetius medas dudas, sa cosa no si est fissada in d’una borta,
  ma sa /k/ est stetia una costanzia in is scrittus insoru de is XI e XII seculus.

 6. Ei, tenis arrexoni, ma funt passaus ottuxentu annus !! Sa “K” dda podeus umperai ma sceti cumenti bandierina, po fai biri ca su sardu no est italianu, ma custu si bit de attesu meda, no teneus abbisongiu de litteras noas o pagu connottas. Seus abituaus a scriri “chi che”, ita problema ponit? Nisciunu, sa K no seus abituaus a dda manigiai, toccat a dda imparai a sa genti, is mannus pruschetottu, una cosa in prus ca no tenit una utilidadi bera. Teneus giai problemas meda cun su sardu, non balit sa pena de ndi acciungiri attrus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: