Unu contu de unu traitore

151

Deo so naschidu traitore.

Traitore de sa patria e traitore de sa limba.

Non seo bonu a esser fidele.

Fideles sunt is canes.

Pro custu apo torradu a scrier custu contixeddu ki aia scritu in su sardu de Iglesias.

Est su contu de unu pipiu ki at traixidu a su babbu.

Pro faer arrenegare a is campadanos e a is canes de Corraine: “nei secoli fedeli e scodinzolanti”.

Comente at cantadu Bob Dylan: “I’ve got a million friends!”

Il culo della Caterina

Nosi-nde semus pesados a is chimbe pro pigare su postale–in Buggerru ddu tzerriaíant de aici–pro andare a Santu Nicolau.

Semus calados aunde est cussu radar e fiat già totu arruinadu. Sa strada fiat ancora kentza de asfartare e fiat ancora scuríu e deo imbruconaía.

Frade miu mi pigaíat in giru.

Amus pigadu a manu dereta, face a monte, in cussu more chi andat a su costadu de is arenas chi incumentzant in Santu Nicolau e arribbant fintzas a Portixeddu.

At incumentzadu a arbescher–ma su sole fiat a s’átera parte de su monte–e deu incumentzaía a bier comente fiat su logu.

A su costadu de su more ddoe fiant matas de lua mannas–ma deo intzandos ancora non ddu schiía ki cussa puru fiat lua. Connoschía sceti cussa pitica–e fiant carrigas de botziteddas arrubias.

Deo ddas timía. Non schío proita, ma ddas timía.

Giai-giai non portaíant prus fogia e mi paríant prus animales ki non matas.

In mesu a is montes de arena a manu manca ddoe creschíant matas de opinu.

Deo fia spantadu, ca innias is matas de opinu creschíant in mesu a su crakili de mura de ruu e de tzinnibere e non fiant postas in fila.

In Iglesias is matas de opinu fiant totu in fila e in logu limpiu.

E fia deo, frade miu, sorre mia, Mamma, Babbu e sa mugere de Coviello cun sa figia pitica.

Coviello e is figius fiant già in su cuile, preparende a tunder.

Fiat su primu de Maju de su 1961.

Babbu e Coviello si fiant connotos in s’ispidale e Coviello nos’aíat cumbidadu pro sa tundidura.

Coviello fiat minadore, ke a Babbu e totu, ma teníat puru unu tagixeddu de berbexes. Pagu cosa, ma aici poníat a is figios a trabballare.

Cando semus arribbados noso, issos aiant già postu duos angiones a una parte.

A is otu ddos ant pigados e deo mi nde seo fuídu.

Mi seo cuadu a palas de sa domo, ma fatu-fatu castiaía su propriu.

Apo bidu sa resorgia intrende-ddi in su tzugru e dd’apo intesu tzerriende.

Mi seo torradu a cuare.

Seo torradu a is angiones cando fiant scorgende-ddos.

Un’angione scorgiadu pro me fiat sceti petza e petza bona meda.

Apo castiadu a Mamma e sa mugere de Coviello fende sa cordula.

Is omines e is pitzocos mannos sunt andados a tunder.

Deo seo andadu a currer in is montes de arena impari a su figiu piticu de Coviello.

Curriámus in mesu a su gureu infroridu e si spinaiámus, ma non si faíat nudda.

Nosi semus postos a arrumbiare a basciu de cussos montes de arena, in mesu a is matas de opinu.

Una chida a pustis tenia is cambas totu prenas de una spetzia de pibisias rubias.

Ddas strecaía e ndi bessíat sa spina de su gureu.

E semus andados aké su gopare de Coviello.

Teníant una domixedda e un’ortixeddu innias acanta.

In s’ortu issoro apo bidu sa fragula sa prima borta.

Fiat gente chi faeddaíat a bruncu fine e non mi nd’ant fatu tastare.

Sa fragula fiat pagu, ca bolet abba meda, e non mi nd’ant fatu tastare.

A mannu sa fragula curtivada non mi praxet. Sceti cussa areste.

A pipiu non nd’apo papadu mai.

Una borta in su mercadu a Mamma dd’apo domandada de nde comperare–dda portaíat sceti unu Sicilianu chi bivíat acanta nostra–e issa m’at nau sceti: “No”.

A mesudíe aiant già acabbadu de tunder e Coviello s’est postu a arrustire sa cordula.

Seo semper stadu macu pro sa cordula ma, mancari nde ddoe fessint duas, fiamus medas e mi nd’est tocadu pagu cosa.

Is ominines ant incumentzadu a bufare e  a coer is angiones.

Non ant fatu macarrones e amus prandidu a petza, pane e birdura.

Face de ora de is chimbe si semus incarrerados po furriare a bidda a pee.

Babbu fiat già cotu bene.

Coviello nd’at bogadu unu buttillione de ses litros e dd’at passadu a Babbu.

Mamma fiat a tzerrios: “Imbreagone! Non as già bufadu bastante?”

Is áteros fiant totus riende e Babbu:

–Fin quando non vedo il culo alla Caterina non smetto!

–Ti dd’ongio deo sa Caterina!

Mamma afferraíat su buttillione a duas manos e fuliaíat su binu in terra.

Ma issu, mancari imbreagu si ddu torraíat a stratzare de manu e torraíat a bufare: cosa de mesu litru a su corpu.

Totus riende fiant, foras de Mamma e de me.

Deo fia semper a sa parte de Mamma.

Cammina e bufa e fulia e torra a bufare a sa fine s’urtimu litru Mamma nche dd’at fuliadu a terra.

–Mi su culu de sa Caterina! Mi! Imbreagone!

Semus arribbados a bidda e Babbu s’est postu a faer is trucos cun is cartas chi schiíat issu.

In domo nostra non fiat mai aici alligru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: